VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skog och jakt i Risätra

Mindre skogsfastighet om ca 13 ha i Risätras skifteslag. Fastigheten består av ca 9 ha produktiv skogsmark vilket domineras av skog i den yngre åldern 10-30 år. Fastighetens virkesförråd är uppskattad till ca 200 m³sk. Medelboniteten är ca 3,4 m³sk/ha och år. Andel i Lima Besparingsskog som lämnar bidrag till bl.a. skogsvård, vägar och till viss djurhållning. Jakträtt inom Lima östra viltvårdsområde om ca 19 000 ha, samt möjlighet till småviltsjakt på Lima Besparingsskog om ca 51 000 ha. Nära till Kläppen och Sälens skidanläggningar.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
13,3 ha
Skogsmark:
9,2 ha
Skogsimpediment:
3,7 ha
Åkermark:
0,2 ha
Övrigmark:
0,2 ha
Virkesförråd:
210 m³sk
Fastighet:
Malung-Sälen Rissätra 13:8

Utgångspris

325 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-26, kl 14:00

Kontakt

bild_Thomas
bild_Niklas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora
Malung-Sälen Rissätra 13:8

Skog och jakt i Risätra

Mindre skogsfastighet om ca 13 ha i Risätras skifteslag. Fastigheten består av ca 9 ha produktiv skogsmark vilket domineras av skog i den yngre åldern 10-30 år. Fastighetens virkesförråd är uppskattad till ca 200 m³sk. Medelboniteten är ca 3,4 m³sk/ha och år. Andel i Lima Besparingsskog som lämnar bidrag till bl.a. skogsvård, vägar och till viss djurhållning. Jakträtt inom Lima östra viltvårdsområde om ca 19 000 ha, samt möjlighet till småviltsjakt på Lima Besparingsskog om ca 51 000 ha. Nära till Kläppen och Sälens skidanläggningar.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättad 2018 av Foran Forest AB. Skogsmarken omfattar 13,3 ha mark varav 9,2 ha är produktiv med ett virkesförråd om totalt 210 m³sk. Fastighetens medelbonitet är uppskattad till 3,4m³sk /ha och år. Skogsbruksplanen är upprättade med gängse metoder för skogsbruksplanläggning och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Vägbeskrivning

På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Naturvärden

Avdelning 7 och 6 i skogsbruksplanen berörs av nyckelbiotop samt ett område i avdelning 3 som berörs av naturvärdesobjekt. (se karta). Inga ytterligare nyckelbiotoper, forn eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, https://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastigheten har jakträtt inom Lima östra viltvårdsområde, ca 19000 ha. Kontaktperson är Leif Martinsson, Lima 070-690 71 37. Det finns även möjlighet till småviltsjakt inom Lima besparingsskog om ca 51 000 ha. Läs mer på www.limaskog.se

Fiske

Fastigheten ligger inom Lima fiskevårdsförening. Läs mer på www.limafiske.se

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom omarronderingsområde samt glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs alltid. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor. För fysisk person folkbokförd sedan minst tolv månader i glesbygd i den kommun där egendomen är belägen tas dock ingen avgift ut.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Tillträde

Tillträde efter överenskommelse. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet och förvärvstillstånd beviljats.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Kontakt

bild_Thomas
bild_Niklas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora

Liknande fastigheter