VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Fint skogsskifte i Hallbo om 47 ha

Här finns chansen att förvärva ett fint skogsskifte som är del utav fastighet. Möjlighet för dig som vill utöka ditt befintliga innehav genom fastighetsreglering. Total areal om 46,9 ha. Varav produktiv skogsmark utgör 38,5 hektar. Totalt virkesförråd om 4 200 m³sk. Medelvirkesförrådet uppgår till 109 m³sk/ha och boniteten ligger på 5,3 m³sk/ha. Möjlighet att avverka cirka 1 200 m³sk genom föryngringsavverkning samt cirka 750 m³sk genom gallring. Närhet till väg, bra fördelning mellan huggningsklasserna, med tyngdpunkt på yngre till medelålders skog gör detta till en intressant objekt. Vägbom tillsammans med rågranne

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
4 200 m³sk
Fastighet:
HUDIKSVALL HÖGS-HALLSTA 5:1 - OMRÅDE AV (HALLBOVALLEN)

Hudiksvall
Utgångspris

1 350 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-12-07, kl 01:00

Kontakt

bild_Christopher
bild_Malin
LRF Konsult Hudiksvall
Granebovägen 3
824 31 Hudiksvall
HUDIKSVALL HÖGS-HALLSTA 5:1 - OMRÅDE AV (HALLBOVALLEN)

Fint skogsskifte i Hallbo om 47 ha

Här finns chansen att förvärva ett fint skogsskifte som är del utav fastighet. Möjlighet för dig som vill utöka ditt befintliga innehav genom fastighetsreglering. Total areal om 46,9 ha. Varav produktiv skogsmark utgör 38,5 hektar. Totalt virkesförråd om 4 200 m³sk. Medelvirkesförrådet uppgår till 109 m³sk/ha och boniteten ligger på 5,3 m³sk/ha. Möjlighet att avverka cirka 1 200 m³sk genom föryngringsavverkning samt cirka 750 m³sk genom gallring. Närhet till väg, bra fördelning mellan huggningsklasserna, med tyngdpunkt på yngre till medelålders skog gör detta till en intressant objekt. Vägbom tillsammans med rågranne

Skogsuppgifter

Ett skogsskifte beläget i Hallbo, Hög, ca 20 km nordväst om Hudiksvall i Hälsingland. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 46,9 ha med ett virkesförråd om cirka 4 200 m³sk. Bonitet om 5,3 m³sk/ha och nås av två skogsbilvägar i södra respektive norra delen. Skiftet består av skogsmark i mycket nära anslutning till två skogsbilvägar. Utförligare och mer ingående uppgifter om skogen finner du i skogsbruksplanen längre bak i denna beskrivning. Skogsbruksplanen är upprättad av Malin Larsson Wallin, LRF Konsult.

Skogsvård

På skiftet finns röjning om totalt 12,6 ha att utföra inom planperioden.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Fastighetsbildning

Försäljningen avser område av fastighet, dvs skogsskiftet skall överföras till en av köparen redan ägd lantbruksfastighet. Köparen står samtliga kostnader för nödvändig fastighetsbildning.

Forn- och kulturlämningar

Vid markerat "R" i kartan på avdelning 18 finns ett fornlämningsområde vilket är en gammal boplats (Källa Skogsstyrelsen via SeSverige).

Naturvärden

På skiftet finns registrerade nyckelbiotoper belägna på avdelning 15 i skogsbruksplanen . Biotopen är blockrik med inslag av död ved och förekomst av kärlväxtflora. (Källa Skogsstyrelsen via SeSverige)

Tillträde

Tillträde sker i anslutning till avslutad fastighetsbildning. För närvarande cirka ett års handläggningstid. Om du vill veta en mer exakt tidsapekt så kontakta lantmäteriet om aktuell handläggningstid.

Taxeringsvärde

Då försäljningen avser område utav kan inga taxeringsvärden anges.

Belåning

Fastighetsområdet skall överlåtas obelånad och inteckningsfri.

Fri prövningsrätt

Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen har givits möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Uppskattningen av fastighetens skogliga innehåll bygger på stickprovsvisa mätningar i varje avdelning och med hjälp av relaskop., höjdmätare och klave. Avvikelser från verkliga förhållanden kan således förekomma både i enskilda bestånd samt summan av dessa på grund av uppskattningsmetodens relativa osäkerhet. Uppgifterna ger därför ingen garanti för att fastighetens skogliga innehåll är exakt beräknade och fritar inte en köpare från undersökningsplikt vid förvärv. Informationen i fastighetsbeskrivning samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkats och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller dig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erfoderligt, utan särskilt meddelande.

Kontakt

bild_Christopher
bild_Malin
LRF Konsult Hudiksvall
Granebovägen 3
824 31 Hudiksvall

Liknande fastigheter