VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogs- och åkermarksskiften på Sörvallen

Möjlighet för dig som vill utöka ditt befintliga innehav av skogs- och åkermark genom fastighetsreglering. De två skiftena utgör en total areal om totalt ca 20 hektar, varav 8,4 är produktiv skogsmark och 11 hektar åkermark. Totalt stående virkesförråd uppgår till 700 m³sk och har en arealmässig tyngdpunkt på yngre tillväxtskogar. Hög bonitet om hela 6,7 m³sk/ha och lättillgängligt via skogsbilväg.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
714 m³sk
Fastighet:
HUDIKSVALL HÖGS-HALLSTA 5:1 - OMRÅDE AV (SÖRVALLEN)

Hudiksvall
Utgångspris

700 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-12-07, kl 01:00

Kontakt

bild_Christopher
LRF Konsult Hudiksvall
Granebovägen 3
824 31 Hudiksvall
HUDIKSVALL HÖGS-HALLSTA 5:1 - OMRÅDE AV (SÖRVALLEN)

Skogs- och åkermarksskiften på Sörvallen

Möjlighet för dig som vill utöka ditt befintliga innehav av skogs- och åkermark genom fastighetsreglering. De två skiftena utgör en total areal om totalt ca 20 hektar, varav 8,4 är produktiv skogsmark och 11 hektar åkermark. Totalt stående virkesförråd uppgår till 700 m³sk och har en arealmässig tyngdpunkt på yngre tillväxtskogar. Hög bonitet om hela 6,7 m³sk/ha och lättillgängligt via skogsbilväg.

Skogsuppgifter

Två skiften belägna på Sörvallen, cirka 5 km nordväst om Edsta, Hög. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 8,4 ha med ett virkesförråd om cirka 700 m³sk. Mycket god bonitet om 6,7 m³sk/ha. Skiftena är lättillgängliga då de nås via skogsbilväg. Utförligare och mer ingående uppgifter om skogen finner du i skogsbruksplanen längre bak i denna beskrivning. Skogsbruksplanen är upprättad av Malin Larsson Wallin, LRF Konsult.

Skogsvård

På skiftena finns röjning om totalt 5,2 ha att utföra snarast.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

Åkermarken består av totalt 11 hektar sammanhängande mark.

Fastighetsbildning

Försäljningen avser område av fastighet, dvs markområden skall överföras till en av köparen redan ägd lantbruksfastighet i närheten. Köparen står samtliga kostnader för nödvändig fastighetsbildning.

Naturvärden

På östra skiftet finns en nyckelbiotop registrerad och är belägen på avdelning 38 i skogsbruksplanen. Biotopen är av karaktären äldre skogsbete som ansluter till bäck. (Källa Skogsstyrelsen via SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn eller kulturlämningar belägna på skiftena. (Källa Skogsstyrelsen via SeSverige)

Tillträde

Tillträde sker i anslutning till avslutad fastighetsbildning. För närvarande cirka ett års handläggningstid. Om du vill veta en mer exakt tidsapekt så kontakta lantmäteriet om aktuell handläggningstid.

Taxeringsvärde

Då försäljningen avser område utav kan inga taxeringsvärden anges.

Belåning

Fastighetsområdet skall överlåtas obelånad och inteckningsfri.

Fri prövningsrätt

Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen har givits möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Uppskattningen av fastighetens skogliga innehåll bygger på stickprovsvisa mätningar i varje avdelning och med hjälp av relaskop., höjdmätare och klave. Avvikelser från verkliga förhållanden kan således förekomma både i enskilda bestånd samt summan av dessa på grund av uppskattningsmetodens relativa osäkerhet. Uppgifterna ger därför ingen garanti för att fastighetens skogliga innehåll är exakt beräknade och fritar inte en köpare från undersökningsplikt vid förvärv. Informationen i fastighetsbeskrivning samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkats och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller dig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erfoderligt, utan särskilt meddelande.

Kontakt

bild_Christopher
LRF Konsult Hudiksvall
Granebovägen 3
824 31 Hudiksvall

Liknande fastigheter