VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skog- och jordbruksfastighet vid Nissan

Vid en av södra Sveriges längsta åar, Nissan, ligger denna skog- och jordbruksfastighet. Fastigheten består av fyra skiften med en total areal om 59,3 ha varav 1,7 ha är vatten. Grandominerad fastighet med till största del frisk skogsmark om 49,8 ha. Virkesförråd om 6 060 m³sk, varav 2 300 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. God bonitet om 8,9 m³sk per ha och ett bra vägnät. Goda möjligheter att genom aktiv skogsskötsel kunna påverka tillväxten då stor del av arealen är röjningsskogar samt yngre gallringsskogar. Jakt- och fiskerätt. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
59,3 ha
Skogsmark:
49,8 ha
Myr/kärr/mosse:
2,7 ha
Inägomark:
3,3 ha
Väg och kraftledning:
1,0 ha
Övrigmark:
0,8 ha
Vatten:
1,7 ha
Virkesförråd:
6 060 m³sk
Fastighet:
HYLTE BOARP 5:4

Utgångspris

4 600 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-12-13

Kontakt

bild_Martin
LRF Konsult Hyltebruk
Landerydsvägen 1 D
314 32 Hyltebruk
HYLTE BOARP 5:4

Skog- och jordbruksfastighet vid Nissan

Vid en av södra Sveriges längsta åar, Nissan, ligger denna skog- och jordbruksfastighet. Fastigheten består av fyra skiften med en total areal om 59,3 ha varav 1,7 ha är vatten. Grandominerad fastighet med till största del frisk skogsmark om 49,8 ha. Virkesförråd om 6 060 m³sk, varav 2 300 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. God bonitet om 8,9 m³sk per ha och ett bra vägnät. Goda möjligheter att genom aktiv skogsskötsel kunna påverka tillväxten då stor del av arealen är röjningsskogar samt yngre gallringsskogar. Jakt- och fiskerätt. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad på uppdrag av Sydved hösten 2018 av AL skogsdata. Fastigheten består av fyra skiften men har i skogsbruksplanen delats upp på tre skiften. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 49,8 ha med ett virkesförråd om 6 060 m³sk, varav 2 300 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Medelbonitet på 8,9 m³sk per ha. Medeltal 122 m³sk per ha. Trädslagsblandning med 37 % tall, 52 % gran och 11 % björk. Åldersfördelningen är relativt jämn mellan åldrarna 10-80 år, men där yngre och äldre skog saknas. Av den produktiva skogsmarksarealen är 83,3 % (41,7 ha) frisk och 11,8 % (5,9 ha) fuktig. Markförhållanden och bonitet är överlag goda med lättframkomlig terräng. Normala köravstånden med byväg som kompletteras med skogsväg och basvägar. På fastigheten är 1 avdelning om 5,2 ha, föreslagen som NS-område (naturvårdsmål med skötsel med nyskapande av värden som syfte). Det motsvarar 10,4 % av den produktiva skogsmarken. 2 avdelningar, om sammanlagt 4 ha, är föreslagna som PF-områden (Kombinerade mål, produktion och miljö).

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande: Återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om 0,2 ha. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen. Föreslagna skogsskötselåtgärder på fastigheten i planens första period är underväxtröjning före gallring av 1 avdelning, om 0,8 ha. I planens andra period (inom 5 år) är 3 avdelningar om totalt 3,2 ha föreslagna för röjning och 2 avdelningar om totalt 0,5 ha föreslagna för gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Inägomark

Tillgängligt efter skörd 2019. Enligt taxeringsinformationen: 3 ha åkermark med sämre produktionsförmåga, minst 10 % men högst 30 % under normalt. Tillfredsställande dränerad eller självdränerad, ej klass 1. 1 ha betesmark med 30 % lägre avkastning och kvalitet än normalt i värdeområdet.

Jakt

Jaktbart vilt i området är framförallt älg, rådjur och vildsvin samt sedvanligt småvilt. Jakten är upplåten men uppsagd till den 1 januari 2019, jakten kan sedan nyttjas av köparen. Älgjakt bedrivs i dagsläget tillsammans med grannar på ca 2 200 ha. Jaktlaget har historiskt sett haft principen att tillåta en jakträtt per fastighet. Småviltsjakt har bedrivits i mindre områden. Fastigheten är registrerad i Långaryds södra älgskötselområde.

Fiske

Långaryds Norra Fiskevårdsområde, 1993-01-25 1315-p92/17 Fastigheten har del i Boarps bys samfällda fiskerätt i dess del av Frösjön, område A, och av Lillesjön, område D.

Mantal

Fastigheten har 1/5 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på den del av fastigheten som försäljningen avser . Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se Dock finnas det odlingsspår, främst i form av stenrösen och stengärdesgårdar på flera ställen på fastigheten. Hänsyn bör tas vid skogsskötselåtgärder. Källa: Skogsbruksplan

Naturvärden

På fastigheten finns det 3 sumpskogar registrerade. Skogsbruksplanen skifte 2, avdelningarna 18 (kärrskog), 26 och 30 (båda talldominerade mosseskogar). På fastigheten finns en registrering av höga naturvärden i avdelning 5, avsatt som NS-område i skogsbruksplanen. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Inteckningar

Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Kontakt

bild_Martin
LRF Konsult Hyltebruk
Landerydsvägen 1 D
314 32 Hyltebruk

Liknande fastigheter