VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsmark och torp, Liljedal

I södersluttning och med femhundra meter strandlinje i Vänern intill skärgårdssamhället Liljedal säljs en mindre skogsfastighet samt tomt bebyggd med äldre torpstuga. Produktiv skogsmark utgör 24 hektar med ett virkesförråd om 4 700 m³sk. Tillfälle både för den som söker mark med exploateringsmöjlighet för bebyggelse av fritids- eller permanentboende såväl för den som söker en fastighet för skogsbruk.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
32,5 ha
Skogsmark:
23,8 ha
Småhusmark:
0,9 ha
Myr/kärr/mosse:
0,1 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Övrigmark:
0,7 ha
Vatten:
6,9 ha
Virkesförråd:
4 714 m³sk
Fastighet:
GRUMS EDS KYRKBY 2:11 samt 2:12
Liljedal
Segmon
Utgångspris

1 750 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-12-04

Visning

Kontakta mäklaren för visning

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad
GRUMS EDS KYRKBY 2:11 samt 2:12

Skogsmark och torp, Liljedal

I södersluttning och med femhundra meter strandlinje i Vänern intill skärgårdssamhället Liljedal säljs en mindre skogsfastighet samt tomt bebyggd med äldre torpstuga. Produktiv skogsmark utgör 24 hektar med ett virkesförråd om 4 700 m³sk. Tillfälle både för den som söker mark med exploateringsmöjlighet för bebyggelse av fritids- eller permanentboende såväl för den som söker en fastighet för skogsbruk.

Byggnader

Torpstuga

På tomtmarken Eds Kyrkby 2:12 finns en gammal torpstuga som inte använts på lång tid. Stugan är i mycket dåligt skick och saknar samtliga moderna bekvämligheter. Byggnaden är uppförd på torpargrund med stomme och fasadbeklädnad av trä under tak av plåt. Väg fram till bostället saknas så det kan vara svårt att lokalisera byggnaden. Lättast nås platsen från vägen (skyltad som gång och cykelväg) som sträcker längs sjökanten, i den lägre lite våtare terrängen i fastighetens västra del, vandra rakt norrut så kommer du till torpet.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2018 av Foran Forest AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 23,8 ha med ett totalt virkesförråd om 4 714 m³sk varav 1 561 m³sk är S2 skog. Beräknad medelbonitet är 7,1 m³sk/ha och årlig tillväxt 156 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 198 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning med övervikt av gran 56% samt 22% tall och 22% björk. Skogens åldersfördelning är något ojämn med övervikt på yngre gallringsskog i 25-55-årsåldern. Ungefär 68 % finns i åldersintervallet 20-59 år. Låg andel äldre skog. Avverkningsförslag under planperioden (2018-2027) är totalt 2 490 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 1 676 m³sk samt gallring 814 m³sk.

Skogsvård

Den mest angelägna skogsvårdsåtgärden på fastigheten är att det finns en stor del gallringsskog med behov av underröjning, ca: 10 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsmark

Skogsmarken utgörs av ett kvadratiskt skifte i södersluttning mot Ransundet. I öster gränsar skiftet mot landsvägen och i södra kanten mot Vänerfjorden finns en mindre väg som skyltats som "Gång och Cykelväg". Surfa in på vår hemsida www.lrfkonsult.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Jakt

Fastigheten ingår inte i någon sammanslutning för jakt eller viltvård såsom Älgskötselområde eller Viltvårdsområde. Det innebär enskild jakt på egen fastighet. Markerna som omger fastigheten ingår i "Borgviks ÄSO" (Älgskötselområde). För ytterligare information angående jaktutövningen kontakta ansvarig mäklare alternativt Länsstyrelsen Värmland.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom Grums kommun distrikt Ed. Detta räknas inte till glesbygdsområde varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Naturvärden

Finns ett registrerat område med högre naturvärde som berör avdelningarna 3 och 4. Ärendebeteckning: N 16923-1996, Biotoptyp: Lövskog. (Källa Skogsstyrelsen)

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Planer, bestämmelser mm

I översiktsplan från 2010 Grums kommun utpekas området som lämpligt för tätortsutvidgning, "Segmon Farsviken väster om Liljedalsvägen", Se dokument som bifogas på hemsida "Översiktsplan Grums 2010". För fördjupad information se: www.grums.se/planverksamhet

Två Fastighetsbeteckningar, Delförsäljning

I försäljningen ingår en tomt bebyggd med äldre torpstuga som utgörs av separat fastighet, Grums Eds Kyrkby 2:12, storlek 8 939 m², se bifogad fastighetskarta för att lokalisera tomtens läge. I skogsbruksplanen utgör tomtmarken avdelning nr. 17. Tomten kan komma att försäljas separat om intresse finns och förutsatt att det finns bud på båda delar som säljaren finner fördelaktigt.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 300000 kr

Områdesbeskrivning

Liljedal är en lugn skärgårdsidyll vid en vik av Vänern ca: 10 km söder om Grums. Under 150 år fanns här Skandinaviens största buteljglasbruk. Som mest hade man 150 glasblåsare som producerade över 13 miljoner flaskor per år. Bland annat gjorde man en medicinflaska som blev förlaga till en världsberömd svensk vodkaflaska. Idag finns få spår kvar efter glasbruket, bara grundmurar, en minnessten och ett glasbruksmuseum i hembygdsgården Mjöllösa. Källa: www.grums.se.

Vägbeskrivning

Se bifogad vägkarta för att hitta rätt. Avstånd till Grums 1 mil, Karlstad 3 mil och Säffle 2 mil.

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad

Liknande fastigheter