VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Jakt- och tillväxtfastighet i Gagnef

Skog nordöst om Moje i ett skifte om 16 ha med bra vägnät. Ca 11 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 450 m³sk. God bonitet. Del av fastigheten är biotopskyddat av Skogsstyrelsen. Jakt i Surens nya viltvårdsområde, ca 3 200 ha. Fiske i fiskevårdsområde.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
16,3 ha
Skogsmark:
11,5 ha
Övrigmark:
3,2 ha
Myr/kärr/mosse:
1,5 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Virkesförråd:
466 m³sk
Fastighet:
GAGNEF TJÄRNA 33:14

Utgångspris

475 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-29, kl 14:00

Visningar

Det finns en vägbom som kan vara låst. Kontakta mäklarassistenten för lån av bomnyckel.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Johanna
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
GAGNEF TJÄRNA 33:14

Jakt- och tillväxtfastighet i Gagnef

Skog nordöst om Moje i ett skifte om 16 ha med bra vägnät. Ca 11 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 450 m³sk. God bonitet. Del av fastigheten är biotopskyddat av Skogsstyrelsen. Jakt i Surens nya viltvårdsområde, ca 3 200 ha. Fiske i fiskevårdsområde.

Skogsuppgifter

På fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2016 avLRF Konsult. Skogsbruksplanen är uppdaterad med utförda åtgärder och uppräknad med tillväxt till och med 2018 i planprogrammet pcSkog. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 11,5 ha med ett virkesförråd om ca 466 m³sk. Mestadels kalmark och ungskog. Medelboniteten är beräknad till 7,6 m³sk/ha/år. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvårdslagen

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade återväxtåtgärder om 6,3 ha. Naturlig föryngring eller plantering utan markberedning är tillåtet utan tillstånd inom fornlämningsområdet. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Det finns ett registrerat fornlämninglämningsområde som berör på fastigheten. RAÄ-nummer: Gagnef 328:1 Lämningstyp: Fäbod Antikvarisk bedömning: Bevakningsobjekt. Även inägorna till fäboden enligt storskifteskartan från 1817 utgör fornlämning. Alla åtgärder som riskerar att förstöra lämningarna kräver tillstånd. (Källa: RAÄ Fornsök, www.fmis.raa.se och Länsstyrelsens yttrande) Kontakta Länsstyrelsen inför åtgärder i området.

Miljöstöd och åtaganden

Grävsbodarna är en fäbod som är klassad som fornlämning i fornminnesregistret, med äldre fäbodskogar runt omkring. Nuvarande ägare har ansökt om stödet "Skogens miljövärden" för åtgärder som skall gynna biologisk mångfald. De har med tanke på detta avverkat med extra hänsyn för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden. Se Skogsstyrelsens rådgivningskvitto på hemsidan. Målbild för avd. 7:Naturskogsliknande lövskog med (framförallt) grova aspar. I avdelning 2 och 3 finns många fäbodlämningar som rösen, grunder och inägor, registrerade på storskifteskartan från 1817. Målbild för avdelning 2 och 3: Alla rösen, grunder, odlingsytor m diken osv framhuggna och väl synliggjorda. Rensade från ris och avverkningsrester. Läs mer om stödet under länken nedan.

Biotopskydd

Avdelning 6, ca 3,2 ha, har nyligen blivit biotopskyddat av Skogsstyrelsen. Skogen är en produktiv barrblandskog på frisk skogsmark och en mindre del på blöt och fuktig mark med lägre bonitet. Höga naturvärden i form av rikligt med död ved, gammal senvuxen gran och tall, torrträd och lågor. Området gränsar till Grävsbuans Naturreservat. Området skyddas för all framtid och kommer att märkas upp i terrängen. Inom biotopskyddsområdet är det förbjudet att bedriva skogsbruk. Åtgärder som kan skada naturvärdena är inte tillåtna. Äganderätten till marken eller jakträtten påverkas inte av beslutet. Läs mer om biotopskydd på Skogsstyrelsens hemsida, se länk nedan, eller kontakta någon av skogskonsulenterna för frågor.

Jakt

Fastigheten ligger inom Surens nya Viltvårdsområde, ca 3 300 ha och Harbergets Kronhjortsskötselområde. Kostnad för jaktkort ca 500 k/år och för älgjakt ytterligare 400 kr. Älgjakt sker i ett jaktlag om 30 personer. Kronhjort och annat småvilt jagas vid gemensamhetsjakt. Kontakperson Sven-Gunnar Jansson. Ersättning till markägare om 10 kr/ha/år.

Fiske

Fastigheten ligger inom Gagnef-Mockfjärd Fiskevårdsområde. Läs mer under länken nedan. Fastigheten har även andel i ett antal fiskesamfälligheter.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Johanna
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun

Liknande fastigheter