VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Mindre skogsfastighet i Leksand

Fastighet i två skiften om totalt ca 6,4 ha. Skogsskiftet ligger bra beläget i anslutning till väg i östra delen av Leksands kommun längs med Sågmyravägen. Åkerskiftet ligger mellan de båda byarna i Rönnäs och sträcker sig ner mot sjön Insjön. Ligger inom Rönnäs-Hackmora viltvårdsområde.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
6,9 ha
Skogsmark:
4,8 ha
Myr/kärr/mosse:
1,0 ha
Inägomark:
0,6 ha
Vatten:
0,5 ha
Virkesförråd:
314 m³sk
Fastighet:
LEKSAND ÖSTRA RÖNNÄS 41:7

Utgångspris

200 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-12-11, kl 14:00

Visningar

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Johanna
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
LEKSAND ÖSTRA RÖNNÄS 41:7

Mindre skogsfastighet i Leksand

Fastighet i två skiften om totalt ca 6,4 ha. Skogsskiftet ligger bra beläget i anslutning till väg i östra delen av Leksands kommun längs med Sågmyravägen. Åkerskiftet ligger mellan de båda byarna i Rönnäs och sträcker sig ner mot sjön Insjön. Ligger inom Rönnäs-Hackmora viltvårdsområde.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsinventering gjord av Per Vestling. Enligt inventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 4,8 ha med ett bedömt virkesförråd om ca 314 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 5,2 m³sk/ha/år. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga registrerade naturvärden eller nyckelbiotoper. Avdelning 3 är klassat som sumpskog. (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

Det finns två registrerade kulturlämningar i form av husgrund och kolningsanläggning i avdelning 2. RAÄ-nummer Leksand 1060 och Leksand 1073. (Källa: RAÄ Fornsök, www.fmis.raa.se)

Jakt

Fastigheten ligger inom Rönnäs-Hackmora VVO, ca 3 300 ha.

Fiske

Fastigheten ligger inom Leksand-Insjöns fiskevårdsområde och Bjursås-Leksands fiskevårdsområde. För mer information, se länk nedan. Fastigheten har även del i bysamfälltfiske i Leksand Östra Rönnäs FS:23 och Tibble FS:39.

Planer, bestämmelser mm

Det mindre skiftet ligger inom områdesbestämmelser för Västra och Östra Rönnäs. Se vidare på kommunens hemsida, se länk nedan.

Förvärvstillstånd

Omarrondering genomförd. Dock krävs förvärvstillstånd då förrättning ej vunnit laga kraft. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Johanna
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun

Liknande fastigheter