VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skog och jakt i Horrmund

Två obebyggda fastigheter intill Horrmunden i Malung-Sälens kommun. Totalt ca 107 ha varav ca 43 ha produktiv skogsmark, samt knappt 12 ha vatten huvudsakligen i Horrmunden. Östra Horrmund 1:1 består av ett skifte om totalt ca 97,5 ha varav ca 10,5 ha vatten. Västra Horrmund 8:12 består av 2 skiften på tillsammans ca 4,7 ha varav ca 1,4 ha vatten. Virkesförrådet är ca 2 085 m³sk varav ca 1 700 m³sk uppnått avverkningsbar ålder. Medelboniteten är ca 3,5 m³sk per ha och år. Västra Horrmund 8:12 ger möjlighet till jakt i Sörsjöns Älgskötselområde. Östra Horrmund 1:1 ger möjlighet till jakt på Transtrands Besparingsskog S:9. Läs mer på www transkog.se. Fastigheterna säljes tillsammans eller var för sig. Utgångspris: 750 000 SEK Försäljningssätt: Anbud senast 2018-12-06 kl 14:00​

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
2 085 m³sk
Fastighet:
MALUNG-SÄLEN ÖSTRA HORRMUND 1:1, VÄSTRA HORRMUND 8:12
Skogsfastighet
Utgångspris

750 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-12-06

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora
MALUNG-SÄLEN ÖSTRA HORRMUND 1:1, VÄSTRA HORRMUND 8:12

Skog och jakt i Horrmund

Två obebyggda fastigheter intill Horrmunden i Malung-Sälens kommun. Totalt ca 107 ha varav ca 43 ha produktiv skogsmark, samt knappt 12 ha vatten huvudsakligen i Horrmunden. Östra Horrmund 1:1 består av ett skifte om totalt ca 97,5 ha varav ca 10,5 ha vatten. Västra Horrmund 8:12 består av 2 skiften på tillsammans ca 4,7 ha varav ca 1,4 ha vatten. Virkesförrådet är ca 2 085 m³sk varav ca 1 700 m³sk uppnått avverkningsbar ålder. Medelboniteten är ca 3,5 m³sk per ha och år. Västra Horrmund 8:12 ger möjlighet till jakt i Sörsjöns Älgskötselområde. Östra Horrmund 1:1 ger möjlighet till jakt på Transtrands Besparingsskog S:9. Läs mer på www transkog.se. Fastigheterna säljes tillsammans eller var för sig. Utgångspris: 750 000 SEK Försäljningssätt: Anbud senast 2018-12-06 kl 14:00​

Skogsuppgifter

En skogsbeskrivning upprättades över fastigheten i oktober 2018 av Per Andersson. Enligt den omfattar skogsmarken ca 95,1 ha med ett virkesförråd om ca 2 085 m³sk, Åldersfördelningen är i huvudsak yngre gallringsskog och skog i slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till ca 3,5 m³sk per ha och år. Skogsbeskrivningen är upprättad med gängse metoder för skogsinventering och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbeskrivningen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Vägbeskrivning

Östra Horrmund 1:1 ligger på Svartnäs mellan sjöarna Horrmunden och Kullhån. Med bil är det 27 km till Sälen, 29 km till Sörsjön, 60 km till Älvdalen, 63 km till Särna, 91 km till Malung. Västra Horrmund 8:12 består av 2 skiften som ligger vid Idbäcksfjärden i norra änden av Horrmunden. Med bil är det 6 km från Sörsjön, 39 km till Särna, 40 km till Sälen, 67 km till Älvdalen, 103 km till Malung. För vägbeskrivning se karta. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Forn- och kulturlämningar

Östra Horrmund 1:1 har enligt Riksantikvarieämbetet två registrerade fornlämningar i avdelningarna 6 och 7. Vid fältbesök har två kojruiner noterats vid strandkanten i avdelning 1. Västra Horrmund 8:12 har enligt Riksantikvarieämbetet en registrerad fornlämning i avdelning 11. Inga ytterligare forn- och kulturlämningar fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Västra Horrmund 8:12 ingår i Sörsjöns Älgskötselområde. Jakt får bedrivas på fastighetens egen mark. Östra Horrmund 1:1 är oregistrerat, egen jakt får bedrivas på fastighetens mark. Östra Horrmund 1:1 ger även jakträtt i Transtrands Besparingsskog S:9. Läs mer på www.transkog.se.

Fiske

Bägge fastigheterna ligger inom Transtrands fiskevårdsområde. Läs mer om fiske i området på www.transtrandfiske.se.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visning kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Budförteckning

Enligt fastighetsmäklarlagen är fastighetsmäklaren skyldig att upprätta en förteckning över de anbud som lämnas. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckningen till köpare.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora

Liknande fastigheter