VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Tillväxtfastighet om 112 hektar

Tillväxtfastighet om 112 hektar, varav 84 hektar är produktiv skogsmark. Fastigheten består i huvudsak av välskötta röjnings- och gallringsskogar, där merparten av bestånden är röjda och gallrade. Fastighetens totala virkesförråd uppgår till cirka 11 400 m³sk, med en medelbonitet om 4,5 m³sk/ha, år. Fastigheten ingår i Alfta Norra Viltvårdsområde omfattande cirka 31 000 hektar.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
112,6 ha
Skogsmark:
83,8 ha
Skogsimpediment:
28,2 ha
Väg och kraftledning:
0,3 ha
Övrigmark:
0,1 ha
Vatten:
0,2 ha
Virkesförråd:
11 383 m³sk
Fastighet:
OVANÅKER NÄSBYN 5:30

Utgångspris

4 000 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-11-30

Kontakt

bild_Åke
bild_Buster
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs
OVANÅKER NÄSBYN 5:30

Tillväxtfastighet om 112 hektar

Tillväxtfastighet om 112 hektar, varav 84 hektar är produktiv skogsmark. Fastigheten består i huvudsak av välskötta röjnings- och gallringsskogar, där merparten av bestånden är röjda och gallrade. Fastighetens totala virkesförråd uppgår till cirka 11 400 m³sk, med en medelbonitet om 4,5 m³sk/ha, år. Fastigheten ingår i Alfta Norra Viltvårdsområde omfattande cirka 31 000 hektar.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan i juni 2011 av Skog & Fritid. Fastigheten fältbesöktes och korrigerades hösten 2018 av Buster Knutsson och Nils Persson - LRF Konsult. Enligt skogsbruksplan uppgår den produktiva skogsmarken till 83,8 hektar med ett uppskattat virkesförråd om totalt 11 383 m³sk varav ca 2 750 m³sk är G2, S1 och S2 skog. Medelboniteten uppgår till 4,5 m³sk per hektar. Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Alfta Norra Viltvårdsområde omfattande cirka 31 000 hektar.

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

På fastigheten finns sumpskog registrerad, se avdelning 37 i skogsbruksplanen för mer information. Även ett naturvärde finns registrerat, se avdelning 18. (Källa: Skogsstyrelsen)

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten. Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm. Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Kontakt

bild_Åke
bild_Buster
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs

Liknande fastigheter