VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Mindre skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet om totalt ca 20 hektar i Rönnbäcken, Burträsk. Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 19 hektar och fastigheten består av ett skifte som du enkelt kommer åt via väg som går igenom skiftet. Marken håller ett virkesförråd om ca 1 485 m³sk där den mesta av skogen är i gallringsålder. Jaktmässigt ingår fastigheten i Rönnbäcken/Bjurfors jaktlag som jagar på ca 1 200 hektar.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
20,4 ha
Skogsmark:
19,7 ha
Myr/kärr/mosse:
0,5 ha
Väg och kraftledning:
0,2 ha
Virkesförråd:
1 484 m³sk
Fastighet:
SKELLEFTEÅ BURTRÄSKS-RÖNNBÄCKEN 1:21

Utgångspris

480 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-12-05, kl 12:00

Kontakt

bild_Pär
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
SKELLEFTEÅ BURTRÄSKS-RÖNNBÄCKEN 1:21

Mindre skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet om totalt ca 20 hektar i Rönnbäcken, Burträsk. Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 19 hektar och fastigheten består av ett skifte som du enkelt kommer åt via väg som går igenom skiftet. Marken håller ett virkesförråd om ca 1 485 m³sk där den mesta av skogen är i gallringsålder. Jaktmässigt ingår fastigheten i Rönnbäcken/Bjurfors jaktlag som jagar på ca 1 200 hektar.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Risbergs Skogskonsult AB 2017-11. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 20 ha med ett virkesförråd om totalt ca 1 485 m3sk varav ca 320 m³ sk är S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga. Skogsbruksplanen har skrivits upp ett år till 2018. Inga åtgärder är utförda sedan skogsbruksplanen upprättades.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Skellefteå kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Jakt

Fastigheten ingår i Rönnbäcken/Bjurfors jaktlag som jagar på ca 1 200 hektar.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Kontakt

bild_Pär
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå

Liknande fastigheter