VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skarbjörke Gård, 188 ha

Skarbjörke Gård ligger i den norra delen av Östergötland och har fastighetsgräns mot Södermanlands län, avståndet till Vingåker är ca 6,8 km. Gården omfattar två gårdscentrum. Skarbjörke gård ligger på en höjd i fastigheternas sydvästra del och erbjuder en fin utsikt ut över omgivande inägomark och lövskogar. Utöver mangårdsbyggnaden finns här två flyglar, uthus samt en ladugård/loge. Äspetorp ligger en bit norrut och håller ett bostadshus, den gamla mangårdsbyggnaden, uthus och en ekonomibyggnad. Mellan de två gårdscentrumen finns en sommarstuga. Den totala landarealen uppgår till ca 188 ha varav 127 ha är produktiv skogsmark och ca 54 ha åker- och betesmark. Skogsmarken kännetecknas av välskötta bestånd, bra vägnät och en hög bonitet. Virkesförrådet bedöms till ca 22 500 m³ sk och den årliga tillväxten är beräknad till ca 850 m³ sk. Gårdens omväxlande marker med skog och inägomark utgör en god viltbiotop och markerna erbjuder jakt efter framförallt dovhjort, rådjur, älg, vildsvin och enstaka kronhjort. Fastigheten har del i älgskötselområde.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
188,0 ha
Skogsmark:
127,0 ha
Berg/hällmark:
0,2 ha
Inägomark:
53,6 ha
Väg och kraftledning:
2,6 ha
Övrigmark:
3,5 ha
Skog med restriktion:
1,1 ha
Virkesförråd:
22 500 m³sk
Boyta:
244 kvm
Fastighet:
FINSPÅNG SKARBJÖRKE 1:1, 2:1, ÄSPETORP 2:1
Skarbjörke Gård
64394 Vingåker
Utgångspris

21 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-12-14

Visning

2018-11-28 14:00

Vänligen lämna anmälan till visning. Skog, åker och beten kan besiktigas på egen hand med visad hänsyn till djur, pågående jakt och växande grödor. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Norrköping
Nygatan 93
602 34 Norrköping
FINSPÅNG SKARBJÖRKE 1:1, 2:1, ÄSPETORP 2:1

Skarbjörke Gård, 188 ha

Skarbjörke Gård ligger i den norra delen av Östergötland och har fastighetsgräns mot Södermanlands län, avståndet till Vingåker är ca 6,8 km. Gården omfattar två gårdscentrum. Skarbjörke gård ligger på en höjd i fastigheternas sydvästra del och erbjuder en fin utsikt ut över omgivande inägomark och lövskogar. Utöver mangårdsbyggnaden finns här två flyglar, uthus samt en ladugård/loge. Äspetorp ligger en bit norrut och håller ett bostadshus, den gamla mangårdsbyggnaden, uthus och en ekonomibyggnad. Mellan de två gårdscentrumen finns en sommarstuga. Den totala landarealen uppgår till ca 188 ha varav 127 ha är produktiv skogsmark och ca 54 ha åker- och betesmark. Skogsmarken kännetecknas av välskötta bestånd, bra vägnät och en hög bonitet. Virkesförrådet bedöms till ca 22 500 m³ sk och den årliga tillväxten är beräknad till ca 850 m³ sk. Gårdens omväxlande marker med skog och inägomark utgör en god viltbiotop och markerna erbjuder jakt efter framförallt dovhjort, rådjur, älg, vildsvin och enstaka kronhjort. Fastigheten har del i älgskötselområde.

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad uppförd omkring år 1882 i 1 1/2 plan med frontespis och balkong på pelare. Byggnaden är konstruerad i en stomme av timmer och har en fasad av sandsten under sadeltak av tegel (renoverat år 2004). Den taxerade boarean uppgår till 244 kvm och biarean är 73 kvm, boendet disponeras på ca 8 rum och kök, hallar och diverse förvaringsutrymmen. På nedre plan finns fyra rum och kök, hall samt badrum med duschutrymme och våtrumsmatta (renoverat år 2013). Rummen ligger i fil och har öppen spis, rörspis och kakelugn. Övre plan håller fyra rum samt äldre badrum med badkar, även här finns en öppen spis samt en rörspis. Gott om förvaringsutrymmen i tre av sidovindarna. Källare under en del av byggnaden som bland annat ger plats åt matkällare och pannrum. Vattenburen uppvärmning med jordvärmepump som installerades år 2008. Avlopp till 3-kammarbrunn med efterföljande reningssteg från år 2003. Vatten från egen djupborrad källa (år 2010) med reningsverk för svavel.

Västra flygeln

Byggnaden uppfördes år 1947 och har en stomme av trä och fasad av stående träpanel, takbeklädnad av tegel. Den taxerade boarean är 98 kvm samt 20 kvm biarea. Nedre plan: Rymligt kök med matplats och skafferi, plastmatta och ljusa köksluckor. Allrum med plastmatta Toalett med wc och handfat. Klinker och våtrumstapet. Sovrum med plastmatta och garderob. Med ingång från sovrummet finns tvättstuga och badrum med badkar och dusch, våtrumsmatta och tapet. Övre plan: Hall med korkmatta Sovrum med plastmatta, garderob i sidovind. Sovrum med korkmatta, garderob i sidovind. Förvaringsutrymme i sidovind. Källare finns under en del av byggnaden med ingång från den södra gaveln. Vattenburen uppvärmning via el/vedpanna (finns i köket), ny elpatron som som installerades år 2018. Förbindelser till vatten och avlopp delas med mangårdsbyggnaden. Bostaden är uthyrd.

Östra flygeln

Byggnaden är uppförd omkring år 1872 enligt fastighetsregistret och har en taxerad boarea om 64 kvm och 43 kvm biarea. Byggnaden står på en torpargrund och är uppför i en stomme av timmer med fasad av stående träpanel, takbeklädnad av tegel. Byggnaden är ansluten till elnätet och sommarvatten finns tillgängligt, anslutning till avlopp saknas. På nedre plan finns tre rum och ett enklare kök med vedspis och köksingång. Övre plan har en kallvind samt ett isolerat och inrett rum. Samtliga eldstäder på nedre plan är godkända för eldning.

Ekonomibyggnader Skarbjörke

Ladugård/loge uppförd omkring år 1875 i trä med takbeklädnad av plåt. Byggnaden inrymmer fd. stall, loge med trägolv, snickarbod samt diverse förvaringsutrymmen. Hyresgästerna disponerar ett utrymme i byggnaden. Mindre garage i trä med tak av plåt. Det finns även ett uthus i sämre skick strax söder om mangårdsbyggnaden.

Äspetorp - hyresbostaden

Byggnad i 1 1/2 plan som är uppförd i en stomme av trä med fasad av stående träpanel under takbeklädnad av tegelpannor. Den taxerade boarean är 88 kvm samt 19 kvm biarea. Nedre plan har två rum och kök samt badrum med dusch. Övre plan har en möblerbar hall, sovrum med eldstad samt sidovindar på vardera sidan. Källare finns under en del av byggnaden med ingång från den västra gaveln, inrymmer matkällare samt förvaringsutrymme. Bostaden är uthyrd. Uppvärmning via direktverkande el samt två eldstäder. Enskilt vatten från borrad brunn (borrad 2014) samt avlopp till trekammarbrunn med efterföljande reningssteg. I trädgården finns ett utedass/förråd samt ett magasin i trä med tak av plåt. På andra sidan vägen finns ett dubbelgarage med loft ovanför, byggnaden i trä med tak av tegel.

Äspetorp - stora huset

Bostadshus med stort renoveringsbehov. Inrymmer äldre kök och storstuga på entréplanet, tre rum på övre plan samt vind. Byggnaden är uppförd på torpargrund i stomme av trä och fasad av stående träpanel. Takbeklädnad av tegel.

Ekonomibyggnad Äspetorp

Byggnad i trä med tak av plåt. Inrymmer fd. stall, öppna vagnslider samt förrådsutrymmen. Höskulle finns över hela byggnaden.

Sommarstugan i backen

Byggnaden är i 1 1/2 plan och har en stomme i trä och fasad av stående träpanel under tak av tegel. Tre rum och enklare kök, eldstäder finns i samtliga rum. Källare finns under en del av byggnaden och inrymmer två rum. Uppvärmning via eldstäder samt direktverkande el, sommarvatten finns tillgängligt men anslutning till avlopp saknas. I anslutning till sommarstugan finns en byggnad i trä med tak av tegel och eternit med utedass, garage och förråd.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades av Södra Skog år 2013 och har reviderats av LRF Konsult med hänsyn till utförda åtgärder och årlig tillväxt inför försäljningen. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 127 ha och bär ett virkesförråd om totalt ca 22 500 m³ sk, vilket motsvarar ca 177 m³ sk per ha. Virkesförrådet domineras av gran (53 %) följt av lövskog (28 %) och tall (19 %). Fastighetens medelbonitet är beräknad till 8,6 m³ sk per ha och den årliga tillväxten för den kommande 10-årsperioden bedöms till ca 850 m³ sk per år. Skogsmarken har ett väl utbyggt vägnät och är generellt mycket välskött och kännetecknas av bördiga bestånd och en relativt stor andel ungskog.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Åker- och betesmark

Arealen inägomark uppgår enligt skogsbruksplanen till 53,6 ha, enligt fastighetstaxeringen är arealen åkermark 48 ha och arealen betesmark 4 ha. Jordarterna utgörs till största del av sand- och lerjordar. Inägomarken är upplåten via två 5-åriga sidoarrenden, för Äspetorp 2:1 löper nuvarande avtalsperiod till 14 mars 2023 och för Skarbjörke löper nuvarande avtalsperiod till 14 mars 2021. Arrendatorerna söker stödrätterna och den totala ersättningen för arrendena är 36 000 kr exklusive moms per år.

Jakt

Jakträtten är tillgänglig för blivande köpare från och med tillträdesdagen. Gårdens omväxlande marker med skog och inägomark utgör en god viltbiotop och markerna erbjuder jakt efter framförallt dovhjort, rådjur, älg, vildsvin samt enstaka kronhjort. Fastigheten har del i älgskötselområde.

Naturvärden

Fastigheterna berörs av ett biotopskyddsområde (avdelning 63) samt två registrerade nyckelbiotoper som berör avdelning 62 samt ett punktobjekt i avdelning 66 i skogsbruksplanen (källa: Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Det finns en registrerad fornlämning i form av en bro som är belägen vid fastighetsgränsen till Skarbjörke 1:1 (källa: Riksantikvarieämbetet).

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit folkbokförd inom Finspångs kommuns glesbygdsområde det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 490000 kr

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Norrköping
Nygatan 93
602 34 Norrköping

Liknande fastigheter