VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Åker- och betesmark 35 ha, Hovby

Möjlighet till förvärv av välarronderad åker- och betesmark med god tillgänglighet i Kristianstads södra ytterkant. Åkermark om totalt ca 27 ha fördelade om två skiften och betesmark i ett skifte om ca 8,8 ha. Goda bevattningsmöjligheter. Större delen av åkermarken befinner sig inom jordklass 8 och lämpar sig väl för diverse grödor.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
35,8 ha
Åkermark:
20,0 ha
Åkermark:
7,0 ha
Betesmark:
8,8 ha
Fastighet:
Kristianstad Hovby 50:5 samt 50:15
Åsumsvägen 600
29191 Kristianstad
Utgångspris

7 200 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-12-10, kl 18:00

Visning

Mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Kontakt

bild_Sybrenne
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad
Kristianstad Hovby 50:5 samt 50:15

Åker- och betesmark 35 ha, Hovby

Möjlighet till förvärv av välarronderad åker- och betesmark med god tillgänglighet i Kristianstads södra ytterkant. Åkermark om totalt ca 27 ha fördelade om två skiften och betesmark i ett skifte om ca 8,8 ha. Goda bevattningsmöjligheter. Större delen av åkermarken befinner sig inom jordklass 8 och lämpar sig väl för diverse grödor.

Åkermark

Total areal enligt uppmätning på fastighetskartan om ca 27 ha fördelade på två skiften om ca 20 ha respektive ca 7 ha. Merparten av jorden finns inom klass 8 enligt Länsstyrelsen jordklassificering och lämpar sig för odling av spannmål, morötter och potatis. Stödrätter ingår ej.

Brukande av åkermark

Höstvete är idag insått på den största delen av åkermarken, resterande areal är jordbearbetat. Arealen är utarrenderat t.o.m. 2019-03-14 och kan därefter brukas av köparen. Nyttjanderättsavtal, mellan köpare och säljare, kommer att tecknas i samband med kontraktsskrivningen i och med att lantmäteriförrättning ej kommer vara färdig 2019-03-14.

Bevattning

Samtlig åkermark har tillgång till bevattning. Bevattningsanläggning och pumpstation ingår i en gemensamhetsanläggning (Kristianstad Hovby Ga:1).

Betesmark

Total areal enligt uppmätning på fastighetskartan om ca 8,8 ha fördelat på ett skifte. Betesmarken är idag utarrenderad t.o.m. 2020-05-10.

Jakt

Jakträtten är ej upplåten och följer köparen på tillträdesdagen.

Lantmäteriförrättning

Försäljningen gäller område av fastigheterna. Fastighetens gårdscentrum samt 4 ha mark (se karta) är under lantmäteriförrättning och ingår inte i försäljningen. Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Naturvårdsbestämmelser

Fastigheten Hovby 50:5 ingår i Hammarsjöområdet och Hovby ängar. Hammarsjöområdet (Natura 2000-område) och Hovby ängar (naturreservat) omfattar Hammarsjön med omkringliggande strandmarker vars ändamål är att bevara sjön och dess växt- och djurliv. Betesmarken omfattas av naturvårdsbestämmelserna.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten Hovby 50:15 finns en fornlämning som utgörs av tidigare boplats.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 686000 kr

Områdesbeskrivning

Belägen i Kristianstads södra ytterkant i ett välarronderad lantbruksområde med vidsträckt utsikt över Hammarsjön. Lättillgängliga markytor och god underhållna vägar.

Vägbeskrivning

Från Kristianstad: Kör söderut mot Åhus via Åsumsvägen. Kör sedan ca 5,5 km för att komma fram till de olika skiften på vardera sida av Åsumsvägen. Betesmarken kan nås via en grusväg belägen på vänster sidan av vägen (från Kristianstad).

Kontakt

bild_Sybrenne
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad

Liknande fastigheter