VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Åker, bete, alvarmark Kastlösa Öland, 274 ha

Åkerareal beläget i Lilla Dalby och Kastlösa, Mörbylånga kommun. Större åker- och alvarmark belägen söder om Mörbylånga omfattande cirka 69 ha bördig och lättbrukad åkermark m.m väl samlat intill Kastlösa. Kan förvärvas i delar. Inga byggnader. Utgångspris: 17 500 000 kronor hela innehavet. Försäljningssätt: Bud senast 2018-12-17, kl 16:00.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
276,0 ha
Skogsmark:
1,0 ha
Åkermark:
19,0 ha
Åkermark:
40,0 ha
Åkermark:
10,0 ha
Betesmark:
23,0 ha
Betesmark:
183,0 ha
Fastighet:
Mörbylånga Lilla Dalby 1:1 del av, Lilla Dalby 2:1 del av, Lilla Dalby 5:1, Lilla Dalby 7:1, Kastlösa 11:3
Kastlösa 104
38661 Mörbylånga
Utgångspris

17 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-12-17, kl 16:00

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar
Mörbylånga Lilla Dalby 1:1 del av, Lilla Dalby 2:1 del av, Lilla Dalby 5:1, Lilla Dalby 7:1, Kastlösa 11:3

Åker, bete, alvarmark Kastlösa Öland, 274 ha

Åkerareal beläget i Lilla Dalby och Kastlösa, Mörbylånga kommun. Större åker- och alvarmark belägen söder om Mörbylånga omfattande cirka 69 ha bördig och lättbrukad åkermark m.m väl samlat intill Kastlösa. Kan förvärvas i delar. Inga byggnader. Utgångspris: 17 500 000 kronor hela innehavet. Försäljningssätt: Bud senast 2018-12-17, kl 16:00.

Åkermark

Åkerareal på fastigheterna är cirka 69 ha. Bra åkermark med goda bruknings- och produktionsmöjligheter med väl arrondering och lättåtkomliga fält. På arealen odlas i huvudsak spannmål och vall. Tillgänglig för ny ägare/köpare inför växtsäsongen 2019, dock senast 2019-03-14. Stödrätter för området medföljer försäljningen. Jordarten varierar från mossjordar, mullhaltiga jordar och till mer sandig mark, vissa partier har lerblandning. Arealen har tillfredsställande dränering och är lättbrukad.

Betesmark

Taxerad areal som berör fastigheterna/försäljningen är cirka 23 ha med ett taxeringsvärde på 851 000 kr.

Alvarmark, Lilla Dalby S:1

Fastigheterna Mörbylånga Lilla Dalby 1:1 och Lilla Dalby 2:1 är delägare i alvarmarken Lilla Dalby S:1. Ägarandelen är 4/10 för båda fastigheterna. Taxerad areal som berör fastigheterna/försäljningen är cirka 183 ha med ett taxeringsvärde på 3 761 000 kr. Lilla Dalby S:1 är markerat med blått på en av kartorna.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken är utarrenderad fram till och med 2019-03-13. Arrendet är uppsagt.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande markens blockareal för åker och bete kan följa med försäljningen. Viss justering av antalet stödrätter kan bli aktuell.

Skogsmark

På fastigheten Lilla Dalby 2:1 finns ett lövskogsområde på ca 1,3 ha. Domineras av äldre björk.

Jakt

Jakten tillgänglig från och med juli 2023.

Obebyggd mark

Inga byggnader finns på området.

Vägar

Åtkomst genom befintligt vägnät samt via gemensamhetsanläggningar. Köparen övertar fastigheternas eventuella andelar i befintliga vägar.

Naturvärden

Lilla Dalby 1:1 och Lilla Dalby 2:1 berörs i vissa områden av Naturreservat och Natura 2000-område. Gäller ej åkerarealen.

Pågående lantmäteriförrättning

På fastigheterna Lilla Dalby 1:1 och Lilla Dalby 2:1 är ansökan om avstyckning av byggnader inlämnad till Lantmäterimyndigheten.

Försäljningsalternativ/budalternativ

Försäljningen avser markinnehavet i sin helhet, huvudalternativet. Vid bud på del av fastigheterna/skiftena så krävs en helhetslösning på samtliga delar i samband med försäljning. Kontakta ansvariga handläggare för mer information.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader, lagfartskostnader betalas av köparen. Försäljningen gäller del av fastighet. Lantmäteriförrättning krävs för att dela upp fastigheten och köparen står kostnaden för lantmäteriförrättningen. Hela området kan bilda egen fastighet. De mindre områdena/alternativen kan inte bilda egna fastigheter utan skall fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet taxerad som lantbruksenhet. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan eventuellt krävas.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt. Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick. Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator och växande gröda.

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar

Liknande fastigheter