Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
160 hektar stor skogsfastighet med högt virkesförråd

110 hektar produktiv skogsmark med god tillväxt! Det totala virkesförrådet uppgår till drygt 24 000 m³sk och gran är det dominerande trädslaget. På fastigheten finns ett äldre bostadshus med tillhörande ekonomibyggnader. En god investering!

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
159,7 ha
Skogsmark:
110,5 ha
Skogsimpediment:
34,9 ha
Åkermark:
8,9 ha
Väg och kraftledning:
0,8 ha
Övrigmark:
4,6 ha
Virkesförråd:
24 328 m³sk
Boyta:
130 kvm
Fastighet:
Ragunda Västerede 2:23
Västerede 102
84494 Bispgården
Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-12-21

Visning

Kontakta mäklaren för visning

Kontakt

bild_Fredrik
bild_Mikael
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Ragunda Västerede 2:23

160 hektar stor skogsfastighet med högt virkesförråd

110 hektar produktiv skogsmark med god tillväxt! Det totala virkesförrådet uppgår till drygt 24 000 m³sk och gran är det dominerande trädslaget. På fastigheten finns ett äldre bostadshus med tillhörande ekonomibyggnader. En god investering!

Byggnader

Bostadshus

Äldre bostadshus med eternitfasad i 1-1/2 plan med huggen stensockel. Huset är uthyrt för närvarande men hyresgästen är uppsagd. Byggnaden håller äldre standard och avloppet måste med stor sannolikhet göras om. Bergvärmepump finns installerad.

Bagarstuga

Äldre bagarstuga i dåligt skick. Liggande träpanel, torpargrund och eternittak.

Ladugård/stall

Större ekonomibyggnad av trä med tak av eternit/plåt. Före detta ladugård och stall. Byggnaden är i dåligt skick.

Magasin

Magasin/förråd. Timmerstomme och eternittak. Byggnaden är i dåligt skick.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i 2015 av PG skogservice AB/PG Nääs . Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 110,5 ha med ett virkesförråd om 24 328 m³sk varav 14 040 m³sk är S1 och S2 skog. Skogsbruksplanen är uppräknad med tre års tillväxt av Fredrik Ståhl, LRF Konsult AB.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Ragunda Västerede 2:23 ingår i Österede-Västerede viltvårdsområde med en areal om 4 436 ha. Viltvårdsområdet ingår i Ragunda Norra älgskötselområde med en areal om 33 858 ha.

Naturvärden

Det finns sumpskogsområden registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara tillhanda senast 2018-12-21 Mail: mikael.sillerström@lrfkonsult.se Adress: LRF Konsult, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund ​

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare. För visning av byggnader, kontakta fastighetsmäklare alternativt kontaktperson.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Ragunda kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Kontakt

bild_Fredrik
bild_Mikael
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund

Liknande fastigheter