VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skog och jakt i Kättbo

Obebyggd skogsfastighet i Kättbo, ca 35 km från Mora, ett skogsskifte som sträcker sig mellan vägen och sjön Drafsens strand. Totalt ca 34,2 ha, varav ca 24,5 ha produktiv skogsmark och ca 4,6 ha vatten. Virkesförrådet är ca 5 889 m³sk, varav ca 5 140 m³sk i slutavverkningsbar ålder. Dominerande trädslag är tall med ca 81%, gran ca 12% och lövinslaget är ca 7%. Medelbonitet ca 5,2 m³sk per hektar och år. Jakträtt inom Kättbo Viltvårdsområde, ca 9 500 ha. Utgångspris: 2 400 000 SEK Anbud senast: 2018-12-07

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
34,9 ha
Skogsmark:
25,2 ha
Skogsimpediment:
4,8 ha
Väg och kraftledning:
0,3 ha
Vatten:
4,6 ha
Virkesförråd:
5 899 m³sk
Fastighet:
Mora Kättbo 100:1

Utgångspris

2 400 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-12-07, kl 14:00

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora
Mora Kättbo 100:1

Skog och jakt i Kättbo

Obebyggd skogsfastighet i Kättbo, ca 35 km från Mora, ett skogsskifte som sträcker sig mellan vägen och sjön Drafsens strand. Totalt ca 34,2 ha, varav ca 24,5 ha produktiv skogsmark och ca 4,6 ha vatten. Virkesförrådet är ca 5 889 m³sk, varav ca 5 140 m³sk i slutavverkningsbar ålder. Dominerande trädslag är tall med ca 81%, gran ca 12% och lövinslaget är ca 7%. Medelbonitet ca 5,2 m³sk per hektar och år. Jakträtt inom Kättbo Viltvårdsområde, ca 9 500 ha. Utgångspris: 2 400 000 SEK Anbud senast: 2018-12-07

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2017 av Staffan Larsson. Tillväxtframskrivning med tillväxtsäsongen 2018 är utförd i pcSKOG. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 24,5 ha med ett virkesförråd om 5 899 m³sk, varav 5 140 m³sk är slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 5,2 m³sk per ha och år. Skogsbruksplanen är upprättad med gängse metoder för skogsbruksplanläggning och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Vägbeskrivning

Fastigheten ligger på Rodmyrbergets västra sida mellan vägen och sjön Drafsens strand. Kör E45/Rv 26 västerut från Mora, ca 32 km, ta söderut i N Kättbo, håll österut efter ca 2,5 km, efter ytterligare 1 km ligger skiftet väster om vägen. Se bifogade kartor för att hitta till skiftet eller använd länken "Visa gårdskarta" i annonsen på vår hemsida för att se skifte och avdelningsdata direkt i Google Maps.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Forn- och kulturlämningar

I avdelning 12 finns en kolbotten. Inga ytterligare lämningar fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Jakträtt inom Kättbo Viltvårdsområde om ca 9 500 ha. Kontaktperson är Zilvoh Holm, Kättbo, 070-320 34 58.

Fiske

Fastigheten ligger inom Södra Venjans fiskevårdsområde, läs mer om fisket här: www.soromsjobygden.se/boende/fiske-sidorna/

Areal

Areal enligt skogsbruksplan: 34,2 ha Areal enligt registerkarta: 34,16 ha Areal enligt fastighetsutdrag: 29,4223 ha

Taxeringsvärde

Totalt taxeringsvärde är: 586 000 SEK Taxeringsvärdet är: Fastställt 2017 Typkod: 110 Lantbruksenhet, obebyggd I detta ingår följande taxeringsvärden: Skogsmark: 575 000 SEK Skogsimpediment: 8 000 SEK Bete: 3 000 SEK

Inteckning

Objektet besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Samfällighet

Fastigheten äger andel i ett antal olika samfälligheter avseende bland annat mark, vatten och vägar, samt i Kättbo Besparingsskog som bland annat sköter en del vägunderhåll.

FÖRSÄLJNINGSSÄTT

Anbud oss tillhanda senast 2018-12-07 kl 14:00. Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Thomas Persson, Hamngatan 3A, 792 30 Mora tillhanda senast 2018-12-07 kl 14.00. OBS! Märk kuvertet "Kättbo 100:1". Använd gärna bifogad budblankett.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 dagar från beviljandet av förvärvstillstånd därav om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visning kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Budförteckning

Enligt fastighetsmäklarlagen är fastighetsmäklaren skyldig att upprätta en förteckning över de anbud som lämnas. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckningen till köpare.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora

Liknande fastigheter