VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet i Köla

Skogsskifte som enligt skogsbruksplanen har en total areal om 29,4 hektar varav 28,9 hektar är produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 4 204 m³sk, vilket motsvarar ca 145 m³sk per hektar. Trädslagsfördelningen är 72 % tall, 22 % gran och 6 % löv. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 4,8 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas till ca 190 m³sk. Fastigheten ingår i Ördalens viltvårdsområde och Eda älgskötselområde.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
29,4 ha
Skogsmark:
28,9 ha
Impediment:
0,5 ha
Virkesförråd:
4 205 m³sk
Fastighet:
EDA HOVDANE 1:78
Köla
Eda
Utgångspris

1 095 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-12-09

Kontakt

bild_standard
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad
EDA HOVDANE 1:78

Skogsfastighet i Köla

Skogsskifte som enligt skogsbruksplanen har en total areal om 29,4 hektar varav 28,9 hektar är produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 4 204 m³sk, vilket motsvarar ca 145 m³sk per hektar. Trädslagsfördelningen är 72 % tall, 22 % gran och 6 % löv. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 4,8 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas till ca 190 m³sk. Fastigheten ingår i Ördalens viltvårdsområde och Eda älgskötselområde.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats via Mellanskog av Kristofer Nygren inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 28,9 ha med ett virkesförråd om totalt 4 204 m³sk varav ca 1 216 m³ sk är S2 och S3 skog. Beräknad medelbonitet är 4,8 m³sk/ha och årlig tillväxt 190 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 145 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning där tall utgör 72%, gran 22% och löv 6%. Avverkningsförslag under planperioden (2018-2027) är i skogsbruksplanen satt till totalt 1 484 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 733 m³sk, gallring 751 m³sk.

Skogsvård

Under senare år har det varit låg aktivitet på fastigheten vilket gör att det finns en del skogsvårdande insatser som bör genomföras. Det gäller främst underväxtröjning och gallringar.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ligger inom Ördalens viltvårdsområde och Eda älgskötselområde (inom Glaskogens älgförvaltningsområde).

Forn- och kulturlämningar

Det finns ingen forn-eller kulturlämning registrerad på fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns nyckelbiotoper registrerade som berör avdelning nr 14 (Källa: Skogsstyrelsen) Ärendebeteckning: N 919-1992. Biotoptyp: rasbrant.

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Ett tips är att Surfa in på vår hemsida www.lrfkonsult.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Eda kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr för privatperson och 5700 kr för juridisk person. För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Skattetal

Öre, penningar - 25:12 5/9

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Köla mellan Koppom och Sulvik i Eda kommun. För att hitta rätt se bifogad vägkarta.

Kontakt

bild_standard
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad

Liknande fastigheter