Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet med mogen skog - Fole

Obebyggd skogsfastighet om dryga 13 hektar. Skogen är på mellan 100-155 år och har en medelbonitet om 4,9 m³sk/ha enligt skogsvärdering från Skogsstyrelsen. Virkesförrådet bedömdes till omkring 3 800 m³sk vid värderingen. Avdelning 2 omfattas av nyckelbiotop. Jakträtten tillgänglig för köparen.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
13,6 ha
Skogsmark:
13,6 ha
Virkesförråd:
3 800 m³sk
Fastighet:
GOTLAND FOLE LILLA HELLVIS 1:7

Fole
Utgångspris

975 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Jacob
LRF Konsult Visby
Söderväg 1 D
621 58 Visby
GOTLAND FOLE LILLA HELLVIS 1:7

Skogsfastighet med mogen skog - Fole

Obebyggd skogsfastighet om dryga 13 hektar. Skogen är på mellan 100-155 år och har en medelbonitet om 4,9 m³sk/ha enligt skogsvärdering från Skogsstyrelsen. Virkesförrådet bedömdes till omkring 3 800 m³sk vid värderingen. Avdelning 2 omfattas av nyckelbiotop. Jakträtten tillgänglig för köparen.

Skogsuppgifter

Skogsvärdering gjord av Skogsstyrelsen 2018-04-05. Virkesförrådet är bedömt till drygt 3 800 m³sk varav 1 060 m³sk påverkas av nyckelbiotoper. Medelboniteten är bedömd till 4,9 m³sk per ha och medeltalet per hektar är hela 280 m³sk. I huvudsak tallskog men här finns även omkring 15 % gran och 7 % löv. Skogen saknar vägnät. Det bör nämnas att Skogsstyrelsen vid värderingen inte besökte fastigheten.

Skogsvård

Avdelning 2 påverkas av nyckelbiotoper. Avdelningen är på 3,8 ha och har ett virkesförråd om ca 1 060 m³sk. Avdelning 5 är försumpat.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den så kallade 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är tillgänglig för köparen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade fornlämningar på fastigheten enligt fastighetsutdrag och enligt Riksantikvarieämbetets hemsida "fornsök".

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av marken sker på egen hand med hänsyn till växande grödor. Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Vägbeskrivning

Från Visby mot Slite, länsväg 147. Sväng höger mot Stora Hellvis i Fole. Se karta.

Kontakt

bild_Jacob
LRF Konsult Visby
Söderväg 1 D
621 58 Visby

Liknande fastigheter