Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastigheter i Landbobyn och Finngruvan

Totalt ca 24 ha, varav 22 ha produktiv skogsmark fördelat på sju stycken fastigheter. Ett totalt virkesförråd om ca 3 200 m³sk där större delen är gallringsskog. Medelboniteten är beräknad till 4,4 m³sk/ha och år. Andel i Finngruvans Besparingsskog som förvaltar vägar. Jakträtt inom Finngruvans viltvårdsområde om ca 2 900 ha, samt Landbobyns viltvårdsområde om ca 3 900 ha. Bud kan läggas på enskilda fastigheter eller på helheten. Finngruvan 5:15 - Högsta bud 240 000 kr Landbobyn 15:18 - Såld

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
3 266 m³sk
Fastighet:
Mora Finngruvan 5:15, Landbobyn 15:18, 3:34, 3:37, 14:3, 14:4, 15:10

Utgångspris

317 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Budgivning pågår

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Kontakt

bild_Thomas
bild_Jon
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora
Mora Finngruvan 5:15, Landbobyn 15:18, 3:34, 3:37, 14:3, 14:4, 15:10

Skogsfastigheter i Landbobyn och Finngruvan

Totalt ca 24 ha, varav 22 ha produktiv skogsmark fördelat på sju stycken fastigheter. Ett totalt virkesförråd om ca 3 200 m³sk där större delen är gallringsskog. Medelboniteten är beräknad till 4,4 m³sk/ha och år. Andel i Finngruvans Besparingsskog som förvaltar vägar. Jakträtt inom Finngruvans viltvårdsområde om ca 2 900 ha, samt Landbobyns viltvårdsområde om ca 3 900 ha. Bud kan läggas på enskilda fastigheter eller på helheten. Finngruvan 5:15 - Högsta bud 240 000 kr Landbobyn 15:18 - Såld

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad av Mellanskog i maj 2016. Planen har därefter uppdaterats med tillväxt samt utförda åtgärder. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 22 ha med ett virkesförråd om totalt 3 266 m³sk. Se vidare i bifogad skogsbilaga. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygdsområdet inom den kommun där egendomen är belägen.

Jakt

Jakträtt inom Finngruvans viltvårdsområde (ca 2 500 ha), samt Landbobyns viltvårdsområde (ca 3 900 ha), som båda ingår i Söromsjöns Älgskötselområde. Det är köparens ansvar att kontrollera med respektive viltvårdsområde om det följer jakträtt vid köp av enskild fastighetsbeteckning, speciellt vad gäller för de fastigheter med mindre areal. Kontakt Landbobyns vvo: Ingemar Persson, 070-297 10 61. Kontaktperson: Finngruvans vvo: Roger Lisell, 070-223 28 40.

Fiske

Fastigheterna ligger inom Södra Venjans fiskevårdsområde.

Vägar

Vägar förvaltas av Finngruvans besparingsskog.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- och kulturlämningar fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Finngruvan 5:15

Areal enligt fastighetskarta: 11,37 ha Areal enligt fastighetsutdrag: 11,3744 ha Areal enligt skogsbruksplan: 11,5 ha

Landbobyn 15:18

Areal enligt fastighetskarta: 11,92 ha Areal enligt fastighetsutdrag: 11,9724 ha Areal enligt skogsbruksplan: 12 ha

Landbobyn 3:34

Areal enligt fastighetskarta: 0,1 ha Areal enligt fastighetsutdrag: 0,0932 ha, anm. ej arealredovisat vattenområde. Areal enligt skogsbruksplan: 0,2 ha

Landbobyn 3:37

Areal enligt fastighetskarta: 0,04 ha Areal enligt fastighetsutdrag: 0,0345 ha Areal enligt skogsbruksplan: 0,1 ha

Landbobyn 14:3

Areal enligt fastighetskarta: 0,15 ha Areal enligt fastighetsutdrag: 0,1467 ha, anm. ej arealredovisat vattenområde. Areal enligt skogsbruksplan: 0,1 ha

Landbobyn 14:4

Areal enligt fastighetskarta: 0,1 ha Areal enligt fastighetsutdrag: 0,0968 ha Areal enligt skogsbruksplan: 0,1 ha

Landbobyn 15:10

Areal enligt fastighetskarta: 0,14 ha Areal enligt fastighetsutdrag: 0,1378 ha, anm. ej arealredvisat vattenområde. Areal enligt skogsbruksplan: 0,1 ha

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 318000 kr

Kontakt

bild_Thomas
bild_Jon
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora

Liknande fastigheter