Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastigheter i Gävunda

Totalt ca 79 ha landareal, varav ca 64 ha produktiv skogsmark fördelat på åtta fastigheter. Fastigheterna är belägna vid Gävunda och har ett totalt virkesförråd om ca 8 400 m³sk. Övervägande del röjnings- och yngre gallringsskog. Medelboniteten för fastigheterna är beräknad till 4,5 m³sk/ha och år. Andel i Gävunda besparingsskog som förvaltar vägar. Jakt inom Gävunda viltvårdsområde om ca 4 600 ha. Bud kan läggas på enskilda fastigheter eller på helheten. Gävunda 2:12 - Såld Gävunda 35:7 Såld

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
8 449 m³sk
Fastighet:
Mora Gävunda 29:6, 35:7, 1:41, 2:12, 5:3, 12:10, 22:5, 38:56.

Utgångspris

1 350 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Kontakt

bild_Thomas
bild_Jon
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora
Mora Gävunda 29:6, 35:7, 1:41, 2:12, 5:3, 12:10, 22:5, 38:56.

Skogsfastigheter i Gävunda

Totalt ca 79 ha landareal, varav ca 64 ha produktiv skogsmark fördelat på åtta fastigheter. Fastigheterna är belägna vid Gävunda och har ett totalt virkesförråd om ca 8 400 m³sk. Övervägande del röjnings- och yngre gallringsskog. Medelboniteten för fastigheterna är beräknad till 4,5 m³sk/ha och år. Andel i Gävunda besparingsskog som förvaltar vägar. Jakt inom Gävunda viltvårdsområde om ca 4 600 ha. Bud kan läggas på enskilda fastigheter eller på helheten. Gävunda 2:12 - Såld Gävunda 35:7 Såld

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad av Mellanskog i maj 2016. Efter inventeringen har uttag gjorts vilka har sammanställts och avräknats från planen. Planen är även uppräknad med tillväxt t.o.m 2018. Enligt planen omfattar fastigheterna ett virkesförråd om ca 8 400 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 4,5 m³sk/ha. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol. 2019-01-31: Det har framkommit uppgifter om att avdelning 6 i skogsbruksplanen är avverkad (ca 1 900 m³sk) med kvarställda fröträd på Gävunda 2:12, därav stämmer inte uppgifterna i skogsbruksplanen om totalt virkesförråd.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygdsområdet inom den kommun där egendomen är belägen.

Jakt

Jakträtt inom Gävunda viltvårdsområde (ca 4 600 ha) som ingår i Söromsjön älgskötselområde. Det är köparens ansvar att kontrollera med viltvårdsområdet om det följer jakträtt vid köp av enskild fastighetsbeteckning, speciellt vad gäller för de fastigheter med mindre areal.

Fiske

Fastigheterna ligger inom Södra Venjans fiskevårdsområde.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- och kulturlämningar fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Vägar

Vägar förvaltas av besparingsskogen.

Gävunda 29:6

Areal enligt fastighetskarta: 63,09 ha Areal enligt fastighetsutdrag: 42,8748 ha, anm. ej arealredovisat vattenområde. Areal enligt skogsbruksplan: 63,1 ha

Gävunda 35:7

Areal enligt fastighetskarta: 12,82 ha Areal enligt fastighetsutdrag: 12,8315 ha Areal enligt skogsbruksplan: 12,8 ha

Gävunda 1:41

Areal enligt fastighetskarta: 0,18 ha Areal enligt fastighetsutdrag: 0,1834 ha Areal enligt skogsbruksplan: 0,2 ha

Gävunda 2:12

Areal enligt fastighetskarta: 19,98 ha Areal enligt fastighetsutdrag: 19,6903 Areal enligt skogsbruksplan: 19,7 ha Lantmäteriförrättning pågår med avstyckning av två stycken tomter om totalt ca 0,4 ha, vilken kommer avslutas inom kort.

Gävunda 5:3

Areal enligt fastighetskarta: 0,55 ha Areal enligt fastighetsutdrag: 0,5274 ha Areal enligt skogsbruksplan: 0,5 ha

Gävunda 12:10

Areal enligt fastighetskarta: 1,4 ha Areal enligt fastighetsutdrag: 1,3981 ha Areal enligt skogsbruksplan: 1,4 ha

Gävunda 22:5

Areal enligt fastighetskarta: 0,53 ha Areal enligt fastighetsutdrag: 1,009 ha Areal enligt skogsbruksplan: 0,7 ha

Gävunda 38:56

Areal enligt fastighetskarta: 0,41 ha Areal enligt fastighetsutdrag: 0,4090 ha Areal enligt skogsbruksplan: 0,5 ha

Taxeringsvärde

Då fastigheterna är samtaxerad med flera andra fastigheter redovisas inga taxeringsvärden.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Kontakt

bild_Thomas
bild_Jon
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora

Liknande fastigheter