Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Del av Vittangi 25:11

Nu finns möjlighet att förvärva majoritetsägande i fastigheten Kiruna Vittangi 25:11, närmare bestämt 249/250. Fastigheten har ett totalt virkesförråd om ca 7250 m³sk och medelbonitet på 2 m³sk/ha/år. Fastigheten ingår i Jukkasjärvi allmänning.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
317,7 ha
Skogsmark:
175,1 ha
Myr/kärr/mosse:
123,3 ha
Övrigmark:
0,5 ha
Vatten:
18,8 ha
Virkesförråd:
7 250 m³sk
Fastighet:
del av KIRUNA VITTANGI 25:11
Palovägen 15
98010 Vittangi
Försäljningssätt

Anbud, senast 2019-01-24

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Tomas
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå
del av KIRUNA VITTANGI 25:11

Del av Vittangi 25:11

Nu finns möjlighet att förvärva majoritetsägande i fastigheten Kiruna Vittangi 25:11, närmare bestämt 249/250. Fastigheten har ett totalt virkesförråd om ca 7250 m³sk och medelbonitet på 2 m³sk/ha/år. Fastigheten ingår i Jukkasjärvi allmänning.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Sverker Forssén inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 175 ha med ett virkesförråd om totalt ca 7 250 m³sk varav ca 560 m³ sk är S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Kiruna kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 k för privatperson.

Jukkasjärvi allmänning

Fastigheten har andel i Jukkasjärvi allmänning (0,1717%) http://www.jukkasallmanning.se/premier.html

Tomten inne i byn

Säljaren vill teckna avtal med köpare om att behålla tomten inne i byn. Säljaren står för avstyckningskostnader.

Delat ägarskap

Ett avtal gällande intäkter från skogsbruket finns skrivet med de övriga delägarna i fastigheten. Enligt avtalet avsäger sig minoritetsägarna alla intäkter och kostnader förenade med skogsbruket.

Stugor på fastigheten

Stugan som ligger vid Vittangi älven ingår ej i köpet utan ett nyttjanderättsavtal för nuvarande ägare kommer att tecknas på tillträdesdagen. Övriga stugor/jaktkojor ingår i köpet.

Jakt

Fastigheten är registrerad i Perälombolo Jaktlag med en registrerad areal om ca 1838 hektar. Tilldelning 1+1.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 500000 kr

Kontakt

bild_Tomas
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå

Liknande fastigheter