Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastigheter i Skillingmark

Skogsfastigheter i Skillingmark med en total areal om ca 58,4 ha varav den produktiva skogsmarken utgör 54,4 ha. Försäljningsobjektet består av tre fastigheter varav två av fastigheterna angränsar till norska gränsen. Virkesförråd om ca 7394 m³sk enligt upprättad skogsbruksplan. Bonitet på 5,5 m³sk per ha. Tillväxten är beräknad till 304 m³sk per år.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
58,4 ha
Skogsmark:
54,4 ha
Skogsimpediment:
3,8 ha
Övrigmark:
0,2 ha
Virkesförråd:
7 394 m³sk
Fastighet:
Eda Bön 1:23 och Eda Gunnerud 1:17 och 1:22

Eda
Utgångspris

1 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-02-08

Kontakt

bild_Susanne
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad
Eda Bön 1:23 och Eda Gunnerud 1:17 och 1:22

Skogsfastigheter i Skillingmark

Skogsfastigheter i Skillingmark med en total areal om ca 58,4 ha varav den produktiva skogsmarken utgör 54,4 ha. Försäljningsobjektet består av tre fastigheter varav två av fastigheterna angränsar till norska gränsen. Virkesförråd om ca 7394 m³sk enligt upprättad skogsbruksplan. Bonitet på 5,5 m³sk per ha. Tillväxten är beräknad till 304 m³sk per år.

Skogsuppgifter

På fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad 2016 av Yngve Ivarsson. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 54,4 ha med ett virkesförråd om 7 394 m3sk varav 2 072 m3sk är G2 och S1 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheterna är i behov av skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastigheternas framtida kvalitets- och volymtillväxt. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheterna per tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Fastighetsbildning

Vid eventuell fastighetsreglering till eget innehav svarar köparen för förrättningskostnaden. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som varit folkbokförd mindre än den senaste tolvmånadersperioden inom glesbygdsområde i Eda kommun.

Jakt

Fastigheterna ingår i Eda Älgskötselområde (ÄSO) och Bön - Gunneruds Viltvårdsområde (VVO). Enskild småviltsjakt.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheterna.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheterna.

Planer, bestämmelser mm

Inga planer eller bestämmelser.

Skattetal

Eda Bön 1:23: 18:9 1/2 Öre, penningar. Eda Gunnerud 1:17: 3:7 1/2 Öre, penningar. Eda Gunnerud 1:22: 8:13 1/2 Öre, penningar.

Kontakt

bild_Susanne
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad

Liknande fastigheter