Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Mjölkgård om 225 ha - Eke

Fin mjölkgård om totalt dryga 225 hektar. Kostall från år 2013 med kall lösdrift och 70 koplatser med robotmjölkning. Gården är i grova drag anpassad för att dubbla besättningen men då måste ladugården byggas ut och ytterligare en robot införskaffas. Omkring 97 ha åker i form av fastmark, 48 ha produktiv skog samt 58 ha betesmark som idag ger mycket fina EU-stöd. Vackert strandskifte som är inhägnat och omfattar dryga 100 ha. Nedanför finns en fin strandbod på ofri grund på Eke S:30. På fastigheten finns det även 2 gamla lertag som omfattas av fågelskyddsområde och på den ena finns det en vattendom från år 1981 som dock ej har nyttjats men som kanske framöver kan disponeras för bevattning.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
225,3 ha
Skogsmark:
48,0 ha
Betesmark:
5,0 ha
Åkermark:
97,0 ha
Betesmark:
53,0 ha
Småhusmark lantbruk:
0,3 ha
Övrigmark:
22,0 ha
Virkesförråd:
4 500 m³sk
Boyta:
153 kvm
Antal rum:
8 st
Fastighet:
GOTLAND EKE PETSARVE 1:38, DEL AV, HAVDHEM ANTARVE 1:18, GRÖTLINGBO BRUNNS 1:21 & 1:23
Eke Petsarve 714
623 40 Havdhem
Utgångspris

16 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-03-19, kl 12:00

Visning

Kontakta mäklaren för visning

Vänligen anmäl intresse till visning av byggnaderna hos ansvarig fastighetsmäklare. Spekulanter är välkomna att besiktiga markerna på egen hand. Använd gärna vår interaktiva gårdskarta med GPS. Kartan nås via fastighetsannonsen på vår hemsida (www.lrfkonsult.se) och "Visa gårdskarta". Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende och växande grödor.

Kontakt

bild_Jacob
LRF Konsult Visby
Söderväg 1 D
621 58 Visby
GOTLAND EKE PETSARVE 1:38, DEL AV, HAVDHEM ANTARVE 1:18, GRÖTLINGBO BRUNNS 1:21 & 1:23

Mjölkgård om 225 ha - Eke

Fin mjölkgård om totalt dryga 225 hektar. Kostall från år 2013 med kall lösdrift och 70 koplatser med robotmjölkning. Gården är i grova drag anpassad för att dubbla besättningen men då måste ladugården byggas ut och ytterligare en robot införskaffas. Omkring 97 ha åker i form av fastmark, 48 ha produktiv skog samt 58 ha betesmark som idag ger mycket fina EU-stöd. Vackert strandskifte som är inhägnat och omfattar dryga 100 ha. Nedanför finns en fin strandbod på ofri grund på Eke S:30. På fastigheten finns det även 2 gamla lertag som omfattas av fågelskyddsområde och på den ena finns det en vattendom från år 1981 som dock ej har nyttjats men som kanske framöver kan disponeras för bevattning.

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Rymlig 1,5-plansvilla med källare byggd 1927 av sten under tak av tegel. Huset har putsad fasad, tak av tegel (omlagt år 2002) samt kopplade 2-glasfönster. Bostaden liksom flygeln värms via flisanläggning genom kulvert från garagebyggnaden. Eget vatten via borrad brunn och det finns även 2 borrhål i trädgården som idag inte används. Eget avlopp i form av 3 kammarbrunn med infiltration, ny anläggning från år 2014. Ny dränering runt huset utförd år 2012 samt nya stammar i huset sedan år 2014. Fastigheten har fiberanslutning till såväl villa som flygel med 10-åriga Teliaabonnemang från år 2012, se mera på www.rone.se/fiber. Köparen tar över avtalet. Bostadsbyggnaden i vinkel inrymmer totalt 8 rum och kök. På bottenplanet finns ett badrum i kakel med elvarmt klinkergolv, renoverat år 2002. Kök med matplats, kontor med kakelugn, sovrum med kakelugn, vardagsrum med parkettgolv och en öppen spis som används. Här finns även ett sovrum till med kakelugn och en finentré/hall med trappa till övervåningen. Kakelugnarna är inte godkända att elda i. Övervåningen inrymmer 4 sovrum samt ett duschrum. Oinredd isolerad vind. Källare under hela huset med gott om förrådsmöjligheter. Stor trädgårdstomt med trädgårdsland och hela 28 äppelträd.

Flygel

Inredd flygel i 1,5-plan med standard från 1981. Flygeln uppfördes år 1920 men byggdes om år 1981. Stenbyggnad under tak av tegel. 3 rum och kök. Bottenplan med kök, WC, tvättstuga och kontor. Övervåning med hall, sovrum, badrum samt vardagsrum.

Nya ladugården/kostall

Lösdriftsladugård med stålstomme och tak av plåt klar år 2013 med totalt 70 koplatser på robotsidan och 60 ungdjursplatser/rekrytering på den andra sidan. Kall lösdrift med öppen nock och gardiner på långsidorna. Ladugården är utrustad med smartgate, mjölkrobot samt utgödsling CleanMatic från DeLaval. 3 kraftfoderstationer och rälshängd fodervagn till grovfoder. Gummimatta vid foderbordet. För kornas välbefinnande finns en ryktmaskin. Kontor med utsikt över ladugården. Det planerades för en utbyggnad till 130 kor så det finns utrymme för en robot till men ladugården måste byggas ut. I ladugården finns även ett personalutrymme med enklare kök, omklädningsrum/duschrum samt WC-rum. Dessa rum har varma klinkergolv. Mjölkrum med mjölktank om 6 m³ samt en bufferttank. Rymligt motorrum med värmeväxlare till varmvatten. I anslutning till ladugården finns det ett foderrum med DeLaval rivarficka 7 m om ca 9 m³. Fodervagnen är av modellen DeLaval RA135. Byggnaden är på 1 277 m² enligt försäkringsbrev. ​ Dubbla silostorn från Neuero med fylltömmare och kapacitet om 700 m³ respektive 510 m³. 2 st kraftfodersilos om vardera 32 m³. Dukbassäng och gödselbrunn med en total lagringskapacitet om 3 600 m³ vilket är anpassat för utbyggnad.

Gamla ladugården

Gamla ladugården från år 1918 om 813 m² enligt försäkringsbrev. I sten under tak av plåt/eternit. Byggnaden moderniserades år 1970, byggdes till år 1976, ombyggnad av svinhus/ungnöt år 1982 och slutligen tjurstall från 1992. Uppbunden avdelning med nyare inredning för sinkor. I tjuravdelningen är det numera kalvboxar. Grisavdelning som ej används. Höloft över hela byggnaden. I anslutning till byggnaden finns spannmålsmagasinet och foderkvarnen som numera inte används.

Dubbelgarage/flisförråd/pannrum

Byggnad i sten under plåttak, uppförd år 1978. Dubbla garageportar. I den andra änden av huset finns pannrummet samt flisförrådet. Vetopanna från år 2016 med kulvert till bostad och flygel. Flisförrådet fylls på baksidan av byggnaden, ca 1 gång i veckan under vintertid. Uppskattad årsförbrukning om ca 100 m³. Byggnaden är på omkring 112 m² enligt försäkringsbrev.

Maskinhall

Maskinhall om ca 405 m² enligt försäkringsbrev. Uppförd år 1983 med stålstomme och tak/fasad i plåt. Gjutet golv. Ingen takbelysning men el finns framdraget.

Maskinhall/halmlada

Maskinhall i sten under plåttak samt betonggolv. Skjutdörrar på långsidan. Ingen el. Byggyta ca 116 m². Byggår 1972.

Verkstad/förråd

I sten/trä med plåttak med betonggolv. Elanslutet. Byggyta ca 73 m². Byggår 1961.

Ligghall

Enklare ligghall till hästar. Stomme av trä med tak/väggar av plåt.

Strandbod

Strandbod vackert och fridfullt belägen vid Petsarvebod. Stenbyggnad med faltak. Storstuga med öppen spis. Enkel inredning. El/vatten saknas. Strandboden ligger på ofri grund på Eke S:30.

Skogsuppgifter

Skogsmark om 48 hektar produktiv skog enligt skogsbruksplan upprättad år 2016 av Mellanskog. Medelbonitet beräknad till 2,7 m³sk/ha. Virkesförrådet bedömdes vid planens upprättande till omkring 4 500 m³sk. Därefter har avdelning 9 föryngringsavverkats (223 m³) och avdelning 12 gallrats (50 m³). Med tanke på tillväxten som uppskattas till 120 m³sk per år bör virkesförrådet vara i stort sett oförändrat sedan planens tillkomst.

Skogsvård

Avdelning 9 & 10 skall markberedas år 2020 och planteras år 2021. Det rör sig om totalt 3,3 ha. Köparen övertar ansvaret för detta. Avdelning 1 om 3,9 ha lövskog klassas naturvård skötsel.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den så kallade 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

Gården har idag omkring 97 ha egen ägd mark fördelad på 20 block enligt SAM-ansökan 2018. I huvudsak fastmark. Utöver detta har gården även arrenderad mark om ca 27 ha som eventuellt kan disponeras av köparen.

Betesmark

Omkring 58 ha betesmark med fina EU-stöd, varav 5,07 ha skogsbete. Det finns ett 5-årigt miljöstödsåtagande för betesmarker och slåtterängar som löper till och med år 2020. 56,81 ha omfattas av särskild skötsel och 1,16 ha av allmän skötsel. Utöver detta finns det även inhägnade skogsbeten utan betesstöd.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande sökt areal i EU-ansökan ingår i försäljningen. Gårdens totala EU-stöd för egen ägd mark uppgick år 2018 till omkring 600 000 SEK.

Naturvärden

Fastigheten har inga registrerade nyckelbiotoper enligt skogsbruksplan från Mellanskog.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheterna finns det gott om fornlämningar. 13 st registrerade på Eke Petsarve 1:38 och 2 st på Havdhem Antarve 1:18. Det rör sig bland annat om hällristningar, rösen stensättningar, boplatser och fyndplatser. För mera information titta gärna på Riksantikvarieämbetets hemsida "fornsök": http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning. OBS! FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en friskrivningsklausul där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En friskrivning av detta slag är mycket långtgående. Skog, åker och beten besiktigas på egen hand med visad hänsyn till djur och växande grödor. Byggnaderna visas efter överenskommelse med mäklaren. Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Jakt

Jakträtten är disponibel för köparen från och med tillträdet på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person, förutom för den som sedan minst ett år är folkbokförd inom området. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Förvärvstillstånd handläggs av Länsstyrelsen och fastighetsmäklaren hjälper till med ansökan. Ansökningsavgiften betalas av köparen. För enskild person är avgiften för närvarande 3700 kr.

Försäkring

Fastigheten är försäkrad hos Länsförsäkringar. Gården omfattas av "Säker Gård".

Djur/Inventarier

Gården är i full produktion och även djurbesättning, maskiner och inventarier kan med fördel köpas efter överenskommelse med säljaren.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 19257000 kr

Övrigt

Totalt 4 fastigheter med en areal om 225, 298 ha enligt fastighetsutdrag. Nedan följer en kort beskrivning av fastigheterna. Eke Petsarve 1:38. Areal om 170,834 ha fördelat på 8 skiften. Gårdscentrum. Havdhem Antarve 1:18. Areal om 37,304 ha fördelat på 3 skiften. Obebyggd. Grötlingbo Brunns 1:21. Areal om 11,49 ha i ett 1 skifte. Obebyggd fastighet med 2 gamla lertag, idag dammar. Grötlingbo Brunns 1:23. Areal om 5,67 ha i ett skifte. Åkermark. Fastigheterna är taxerade var för sig. Nere vid Petsarvebod finns det även en stuga som är under avstyckning från Eke Petsarve 1:38. Den ingår således inte i försäljningen.

Områdesbeskrivning

Eke är en kustsocken på sydöstra Gotland. I söder gränsar Eke till Grötlingbo, i väster till Havdhem i norr till Alva och Rone samt i söder till Gannsvikens norra del.

Vägbeskrivning

Gården ligger strax söder om Eke kyrka se skyltning. Ett par kilometer från Havdhems tätort med livsmedelsaffär, skola, järnaffär med mera. Från Hemse till gården är det ca 12 km.

Kontakt

bild_Jacob
LRF Konsult Visby
Söderväg 1 D
621 58 Visby

Liknande fastigheter