Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Gård Kalmar, 158 ha

Åby-Förlösa I ett vackert kulturlandskap hittar ni denna jord- och skogsgård. Belägen i Förlösa by, cirka 1 mil norr om Kalmar Gårdscentrum innehåller bostadshus och ekonomibyggnader. Produktiv skogsmark om 105 ha med ett virkesförråd om ca 21 900 m³sk varav 19 150 m³sk är S1 och S2 skogar. Skogsarealen har en åldersklassfördelning med tyngdpunkt på äldre skog. Av skogsvolymen är 30 % tall, 62 % gran och 8 % ek och övrigt löv. Goda produktions- och brukningsmöjligheter. Bra, produktiv åkermark om ca 45 ha samlat i anslutning till gårdscentrum. Visning: Visning av bostadsbyggnad och ekonomibyggnaderna kommer att ske vid ett tillfälle. Visning sker fredagen den 1 mars, klockan 10:00 - 12:00. Anmälan krävs till ansvarig mäklare/skogsmästare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85 eller skogsmästare Mattias Johansson, 073-811 13 00. Utgångspris: 18 650 000 kronor hela fastigheten. Försäljningssätt: Bud senast 2019-03-15, kl 16:00.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
158,6 ha
Skogsmark:
104,7 ha
Skogsimpediment:
1,3 ha
Åkermark:
47,1 ha
Småhusmark lantbruk:
0,3 ha
Övrigmark:
3,2 ha
Betesmark:
2,0 ha
Virkesförråd:
21 870 m³sk
Boyta:
120 kvm
Fastighet:
Kalmar Åby-Förlösa 2:3 med flera
Norra Förlösa 124
39590 Kalmar
Utgångspris

18 650 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-03-15, kl 16:00

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar
Kalmar Åby-Förlösa 2:3 med flera

Gård Kalmar, 158 ha

Åby-Förlösa I ett vackert kulturlandskap hittar ni denna jord- och skogsgård. Belägen i Förlösa by, cirka 1 mil norr om Kalmar Gårdscentrum innehåller bostadshus och ekonomibyggnader. Produktiv skogsmark om 105 ha med ett virkesförråd om ca 21 900 m³sk varav 19 150 m³sk är S1 och S2 skogar. Skogsarealen har en åldersklassfördelning med tyngdpunkt på äldre skog. Av skogsvolymen är 30 % tall, 62 % gran och 8 % ek och övrigt löv. Goda produktions- och brukningsmöjligheter. Bra, produktiv åkermark om ca 45 ha samlat i anslutning till gårdscentrum. Visning: Visning av bostadsbyggnad och ekonomibyggnaderna kommer att ske vid ett tillfälle. Visning sker fredagen den 1 mars, klockan 10:00 - 12:00. Anmälan krävs till ansvarig mäklare/skogsmästare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85 eller skogsmästare Mattias Johansson, 073-811 13 00. Utgångspris: 18 650 000 kronor hela fastigheten. Försäljningssätt: Bud senast 2019-03-15, kl 16:00.

Byggnader

Trevligt beläget gårdscentrum med utsikt över omgivande fält och områden. Avstånd till centrala Kalmar är cirka 10 km. Gårdscentrat består av bostadsbyggnad, maskinhall, äldre lada samt garage och uthus.

Bostadsbyggnad

Gårdsbyggnad uppförd i 1 1/4-plan med källare. På nedre botten finns 3 rum, kök, hall och wc/dusch. På övre botten finns 2 rum och mindre wc utrymme. Källare under hela byggnaden, tvättrum, badrum, förråd och garage. Uppvärmning vattenburet system genom bergvärme installerad år 2004/2005. Hela byggnaden har renoveringsbehov. Eget vatten från djupborrad brunn, gemensamt med övriga byggnader på gården. Eget avlopp av okänd kvalitet. Fiberanslutning finns. Uppgifter ifrån taxeringen ger följande: Taxerad boyta 120 kvm. Taxerad biyta 72 kvm. Bostaden kommer att friskrivas ifrån fel och brister i sin helhet i samband med försäljningen. Energideklaration är ej utförd och säljaren kommer att ta med en klausul som avtalar bort denna rätt på säljarens bekostnad.

Ekonomibyggnader

En maskinhall uppförd åren 2003 och 2006. Stålstomme, plåtfasad, plåttak. Gjutet golv i hela byggnaden. Maskinhallen har yttermått om ca 17 x 42 meter. Byggnaden är delad i två avdelningar, den stora har två skjutportar och den mindre avdelningen en skjutport. En spannmålstork på ca 15 - 20 ton är byggd i den stora delen i maskinhallen. El samt belysning finns i hela byggnaden. Stora delen i maskinhallen är uthyrd till och med 2020-03-14. Äldre lada med trästomme, träfasad och eternittak. Ladan har gjutet golv och är omgjord till enklare maskinhall. Delen som är enklare maskinhall är uthyrd till och med 2020-03-14. Några hästboxar är uppförda i ena delen av ladan. El samt belysning finns. Gemensamt vatten med bostaden. I övrigt finns garagebyggnad samt uthus innehållande äldre spannmålsförråd. Friskrivning ifrån eventuella fel och brister kommer att ske.

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan som är upprättad av LRF Konsult AB, Mattias Johansson under januari 2019. Fastighetens skogsareal är 105 ha, skogsmarken kännetecknas av bra gran - och tallmark med hög tillväxt. Medelboniteten är uppskattad till 8.5 m³sk/ha. Virkesförrådet som är bedömt till 21 870 m³sk utgörs till stor andel av äldre skogar, S1 - och S2 bestånd. Åby-Förlösa är en välarronderad jord- och skogsfastighet, med bra vägnät samt mycket goda drivningsförhållanden och brukningsmöjligheter. Den huvudsakliga skogstypen är välslutna barrskogsbestånd med flera avverkningsmöjligheter framöver i form av föryngringsavverkningar. Fastighetens skogar är välskötta som planteringar, ungskogar och äldre bestånd. Behovet av skogsvård i form av röjning är lågt. God tillgänglighet via skogsbilvägar. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvård

Säljaren har anmält torkskador på skogsplantor avseende 1.5 till 2 ha till sitt försäkringsbolag.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare. Avdelningarna 2, 6, 14 och 46 är klassade som ädellövsområden.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

Arealen åkermark på "Åby-Förlösa" är cirka 45 ha. Goda brukningsmöjligheter och väl arrondering med i huvudsak lättåtkomliga fält med mindre avstånd ifrån gårdscentrum. För närvarande odlas bland annat vall och spannmål. Jordarten är i huvudsak moränjordar. Åkermarken är arrenderad/brukad under växtsäsongen 2019. Tillgänglig för ny ägare/köpare inför växtsäsongen 2020. Stödrätter finns för åkerarealen och blivande köparen. Mindre del av angiven åkerareal utgörs av betesareal. Beskaffenhet enligt taxeringen anger normal avkastning och kvalitet för området. Jaktmöjligheter i samband med tillträde.

Betesmark

Betesmarksarealen utgörs av ca 2 ha.

Arrende/nyttjanderätter

Åker- och betesmarken är utarrenderad fram till och med 2020-03-13. Arrendet är uppsagt. Vid arrendeperiodens utgång avlämnas åkerarealen höstbearbetad och i enlighet med tillämpad växtföljd enligt gällande EU- och nationella myndighetskrav.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande markens blockareal, ca 47 ha följer med fastighetsköpet.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten i avdelningarna 2, 8, 11 och 47 finns fornlämningar registrerade i fornminnesregistret. På några ställen finns spår efter tidigare odling i form av bland annat rösen. Dessa skall aktas vid åtgärder i skogen.

Jakt

Sedvanliga jaktmöjligheter för området på älg, rådjur, vildsvin och hare m.m. Nuvarande jaktarrende är uppsagt. Jakten tillgänglig 2019-07-01.

Vägar

Brukning/underhåll, användning av aktuella skogsbilvägar sker i samarbete med grannar samt genom andelar i samfälligheter.

Andel i samfällighet, Kalmar Norra Möre Häradsallmäning S:1.

Fastigheten Kalmar Åby-Förlösa 2:3 har andel i Kalmar Norra Möre Häradsallmäning S:1 med 0,1268 %. Fastigheten Kalmar Åby-Förlösa 2:5 har andel i Kalmar Norra Möre Häradsallmäning S:1 med 0,1269 %. Fastigheten Kalmar Åby-Förlösa 3:1 har andel i Kalmar Norra Möre Häradsallmäning S:1 med 0,2538 %.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Friskrivning byggnader

Fastighetens byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt. Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick. Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Fastighetsbildning

Eventuella fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen. Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.

Visning av byggnader.

Visning av bostadsbyggnad och ekonomibyggnader kommer att ske vid ett tillfälle. Visning fredagen den 1 mars 2019, klockan 10:00 - 12:00. Anmälan krävs till ansvarig mäklare/skogsmästare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85 eller skogsmästare Mattias Johansson, 073-811 13 00. Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av åkermark och skogsmark. Sedvanlig hänsyn till jord- skog och naturvårdsintressen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Delbud

Vid bud på del av fastigheterna så krävs en helhetslösning på samtliga delar av budgivarna.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 128300 kr

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar

Liknande fastigheter