Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Rejält skogsskifte med bergtäkt

Rejält skogsskifte i ett attraktivt läge för den jakt- och skogsintresserade med en timmes bilfärd från Halmstad, Ljungby och Värnamo. Fastigheten består av ett sammanhängande skifte med en totalareal på 168 ha, varav ca 154 ha är produktiv skogsmark. Fastigheten är dominerad av barrskog med ett virkesförråd om 23 600 m³sk, Goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel då stor del av arealen är äldre röjningsskogar samt yngre gallringsskogar. Bra vägnät för att nå alla delar av fastigheten. På fastigheten finns en bergtäkt med möjlighet till extra inkomster. Två mindre sjöar inom fastigheten. Jaktmarker med vilt så som älg, vildsvin och rådjur samt sedvanligt småvilt. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
168,2 ha
Skogsmark:
154,0 ha
Myr/kärr/mosse:
4,9 ha
Berg/hällmark:
0,4 ha
Väg och kraftledning:
1,9 ha
Inägomark:
0,9 ha
Övrigmark:
3,4 ha
Vatten:
2,7 ha
Virkesförråd:
23 600 m³sk
Fastighet:
Hylte Nickelsbo 1:2, del av
Nickelsbo 102
31452 Unnaryd
Utgångspris

15 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-03-15

Kontakt

bild_Martin
LRF Konsult Hyltebruk
Landerydsvägen 1 D
314 32 Hyltebruk
Hylte Nickelsbo 1:2, del av

Rejält skogsskifte med bergtäkt

Rejält skogsskifte i ett attraktivt läge för den jakt- och skogsintresserade med en timmes bilfärd från Halmstad, Ljungby och Värnamo. Fastigheten består av ett sammanhängande skifte med en totalareal på 168 ha, varav ca 154 ha är produktiv skogsmark. Fastigheten är dominerad av barrskog med ett virkesförråd om 23 600 m³sk, Goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel då stor del av arealen är äldre röjningsskogar samt yngre gallringsskogar. Bra vägnät för att nå alla delar av fastigheten. På fastigheten finns en bergtäkt med möjlighet till extra inkomster. Två mindre sjöar inom fastigheten. Jaktmarker med vilt så som älg, vildsvin och rådjur samt sedvanligt småvilt. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad hösten 2018 av AL Skogsdata Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 154 ha med ett virkesförråd om 23 600 m³sk, varav 14 200 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Medelbonitet på 7,6 m³sk per ha. Medeltal 153 m³sk per ha. Trädslagsblandning 40 % tall, 51 % gran och 10 % löv och andra trädslag. Relativt jämn åldersfördelning med en topp på skog runt 90- 100 år. Bonitet är överlag god och lämplig för barrskogsskötsel. Skogsmarken är normalt kuperad för trakten och avvattnas av diken och mindre bäckar. Av den produktiva skogsmarken är 80,1 %, 123,3 ha, frisk eller fuktig. På fastigheten är 2 avdelningar om 6,4 ha, föreslagen som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte), och 2 avdelningar, totalt 1,3 ha, föreslagna som NS-områden (naturvård, skötsel med nyskapande av värden som syfte). Det motsvarar 5 % av den produktiva skogsmarken. 2 avdelningar om totalt 1 ha är föreslagen som PF (kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värde som syfte.)

Skogsvård

En mindre volym, ca 50 m³fub skadad skog kommer att avverkas under vintern. Avverkningen ombesörjs av Sydved. Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande: Återväxtåtgärder i form av markberedning om 1,2 ha och följdåtgärd i form av plantering om 1,2 ha. Återväxtkontroll av 2 avdelningar om 0,9 ha. 2 avdelningar om 0,6 ha sker återväxten genom naturlig föryngring, dessa avdelningar bör följas upp med återväxtkontroll inom 5 år. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen. Föreslagna skogsskötselåtgärder på fastigheten i planens första period är underväxtröjning före gallring av 2 avdelningar, sammanlagt 1,2 ha, röjning av 4 avdelningar, sammanlagt 2 ha, gallring av 1 avdelning om 1,9 ha och gallring/röjning av 2 avdelningar, sammanlagt 1,3 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Bergtäkt

Bergtäkt med befintligt täkttillstånd tom april 2020. Det sker ingen brytning i täkten för tillfället vilket ger köparen möjlighet att söka ny entreprenör alternativt bryta i egen regi. Nuvarande täkttillståndet ger möjlighet till ett årligt uttag om 50 000 ton. Av tillståndsgiven mängd återstår ca 250 000 ton berg och 20 000 ton morän. Täcktillståndet behöver förnyas alternativt så ska täkten efterbehandlas. Vid en stängning av täkten finns pengar reserverade för åtgärden av säljaren.

Jakt

Jakten är i dagsläget utarrenderad men tillgänglig för köparen 2019-07-01. Jaktbart vilt inom fastigheten är Älg, vildsvin, rådjur och sedvanligt småvilt. Fastigheten är registrerad i Unnaryd-Jälluntofta älgskötselområde. Älgskötselområdet är över 20 000 ha stort.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en fornlämning - en milstolpe/vägmärke, två kulturhistoriska lämningar - en hälsokälla/källa med tradition och Ryggåsstugan/en bebyggelselämning, och två bevakningsobjekt - lägenhetsbebyggelser, registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Naturvärden

På fastigheten finns det 7 sumpskogar registrerade. Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning, kostnaden för förrättningen står då säljarna för. Om området fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet då ansvarar köparen för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Förrättningen förväntas vara klar under april maj 2019 och tillträde kan ske först efter det. Tomt runt torpet Stenshult kommer även det styckas av och ingår inte i köpet. Området är markerat som avd 19 i planen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Inteckningar

Inga inteckningar kommer att följa styckningslotten.

Kontakt

bild_Martin
LRF Konsult Hyltebruk
Landerydsvägen 1 D
314 32 Hyltebruk

Liknande fastigheter