Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsmark, 188,6 ha. Juridisk person kan förvärva

Nu erbjuds möjligheten att köpa en obebyggd skogsfastighet som även bolag (juridisk person) kan förvärva. Fastigheten utgörs av två skiften om totalt 188,6 ha varav ca 174,2 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 31 900 m³ sk. Fastighetens marker utgör en god viltbiotop och håller starka stammar av framförallt dovvilt men även av rådjur, älg och vildsvin. Fastigheten ingår i älgskötselområde. Doverstorp ligger cirka 7 km söder om Finspång och cirka 20 km väster om Norrköping.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
188,6 ha
Skogsmark:
174,2 ha
Myr/kärr/mosse:
0,8 ha
Berg/hällmark:
3,0 ha
Inägomark:
5,6 ha
Väg och kraftledning:
1,3 ha
Övrigmark:
3,7 ha
Virkesförråd:
31 924 m³sk
Fastighet:
FINSPÅNG DOVERSTORP 6:1, del av
Doverstorp
61293 Finspång
Utgångspris

21 400 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2019-03-22

Visning

Spekulanter välkomnas att besiktiga fastigheten på egen hand med visad hänsyn till växtlighet och pågående jakt.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Norrköping
Nygatan 93
602 34 Norrköping
FINSPÅNG DOVERSTORP 6:1, del av

Skogsmark, 188,6 ha. Juridisk person kan förvärva

Nu erbjuds möjligheten att köpa en obebyggd skogsfastighet som även bolag (juridisk person) kan förvärva. Fastigheten utgörs av två skiften om totalt 188,6 ha varav ca 174,2 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 31 900 m³ sk. Fastighetens marker utgör en god viltbiotop och håller starka stammar av framförallt dovvilt men även av rådjur, älg och vildsvin. Fastigheten ingår i älgskötselområde. Doverstorp ligger cirka 7 km söder om Finspång och cirka 20 km väster om Norrköping.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2014 av Södra Skogsägarna. Skogsbruksplanen har därefter reviderats i fält av LRF Konsult med hänsyn till utförda åtgärder samt årlig tillväxt. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 174,2 ha och bär ett virkesförråd om totalt ca 31 900 m³ sk, vilket motsvarar ca 183 m³ sk per ha. Virkesförrådet domineras av tall (64 %) följt av gran (34 %) samt lövskog (ca 2 %) och fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,3 m³ sk per ha. Se skogsbilaga för mer detaljerade uppgifter. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om 0,3 ha (avdelning 31). Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Fastighetens marker utgör en god viltbiotop och håller starka stammar av framförallt dovvilt men även av rådjur, älg och vildsvin. Fastigheten ingår i älgskötselområde.

Inägomark

Arealen inägomark uppgår enligt skogsbruksplanen till 5,6 ha. Marken är upplåten via 5-årigt sidoarrende och nuvvarande avtalsperiod påbörjades i mars år 2016.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar på fastigheten (källa: Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

Det finns en mindre nyckelbiotop (ca 0,2 ha) som berör delar av avdelning 16 i skogsbruksplanen. För övrigt finns det ej några höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen).

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 880000 kr

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Norrköping
Nygatan 93
602 34 Norrköping

Liknande fastigheter