Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Välskött skog vid sjön Rummen, Gamleby, Västervik.

Välskötta och virkesrika skogar vid sjön Rummen strax utanför Gamleby. Ramstad-skogen ligger utmed riksväg 135, med gott om skogsvägar och god arrondering. Virkesförråd om ca 34 700 m³sk varav ca 14 000 m³sk i huggningsklasser G2, S1 och S2. Relativt hög andel skog i åldersklasserna 35-55 år med god tillväxt samt fina ungskogar på väg uppåt. Totalareal ca 245 ha, varav ca 203 ha produktiv skog, 5,5 ha inägomark och 32,5 ha impediment. Jakt på viltrika marker och fiskerätt i sjön Rummen och Gamlebyån.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
255,9 ha
Skogsmark:
203,1 ha
Myr/kärr/mosse:
2,1 ha
Inägomark:
5,5 ha
Väg och kraftledning:
4,0 ha
Berg/hällmark:
30,4 ha
Övrigmark:
2,6 ha
Vatten:
8,2 ha
Virkesförråd:
34 713 m³sk
Fastighet:
VÄSTERVIK RAMSTAD 1:2 del av
Ramstad gård
59492 Gamleby
Utgångspris

22 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2019-03-18, kl 01:00

Visning

Skog och mark kan besökas på egen hand under sedvanlig hänsyn. Använd gärna vår kartvy med gps-funktion via din smartphone för att orientera med skogskartan och dess avdelningar som underlag.

Kontakt

bild_Magnus
bild_Martin
LRF Konsult Västervik
Brunnsgatan 9
593 30 Västervik
VÄSTERVIK RAMSTAD 1:2 del av

Välskött skog vid sjön Rummen, Gamleby, Västervik.

Välskötta och virkesrika skogar vid sjön Rummen strax utanför Gamleby. Ramstad-skogen ligger utmed riksväg 135, med gott om skogsvägar och god arrondering. Virkesförråd om ca 34 700 m³sk varav ca 14 000 m³sk i huggningsklasser G2, S1 och S2. Relativt hög andel skog i åldersklasserna 35-55 år med god tillväxt samt fina ungskogar på väg uppåt. Totalareal ca 245 ha, varav ca 203 ha produktiv skog, 5,5 ha inägomark och 32,5 ha impediment. Jakt på viltrika marker och fiskerätt i sjön Rummen och Gamlebyån.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats i fält 2018-12-20 av Johannes Karlsson Södra Skogsägarna Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 203 hektar med ett virkesförråd om totalt ca 34713 m³ sk varav ca 14 063 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Bra basvägar finns genom fastigheten. Avd 51 är avverkad och Säljaren kommer att ta hand om groten. Ny ägare får ombesörja markberedning och plantering. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbruksplan.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

I norr finns en åkermark på ca 5,5 ha enligt skogsbruksplan. Åkerjorden är muntligen upplåten, kan tillträdas av ny ägare efter årets skörd. Stödrättigheter saknas.

Jakt

Jakträtten följer med fastigheten och övergår på tillträdesdagen. Fastighetens omväxlande marker med skog , inägomark och närhet till vatten utgör en god viltbiotop och hyser tillgång på rådjur, älg, kron- och dovvilt samt vildsvin.

Fiske

Med fastigheten följer fiskerätt i Rummen i det egna vattenområdet, samt även i Gamlebyån, där det finns kräftor. I Rummen finns bl.a. gädda, aborre, mört, lake, ål.

Planer, bestämmelser mm

Sjön Rummen ingår i ett av Västerviks kommuns vattenskyddsområden för ytvattentäkter.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns flera fornlämningar, både äldre lämningar såsom gravfält mm från järnålder, men även från gruvbrytning under 1800-talet i norra delen av fastigheten. Flera fornlämningar är registrerade på kartor och i skogsbruksplan, observera att även icke registrerade fornlämningar är skyddade enligt lag.

Fastighetsbildning

En lantmäteriförrättning krävs i och med att del av Ramstad 1:2 är till försäljning. En ny gräns blir mellan avdelningarna 122 och 94 i skogsbruksplanen. Sälkjarna behåller gårdscentrum avdelning 106 och avd 122 arbetarbostaden invid väg 135. Servitut för vattenkälla i avd 124 kommer belasta fastigheten. En köpare kan välja att fastighetsreglera in skogsmarken i en av denne redan ägd fastighet i området eller att skogsmarken styckas av till en ny fastighet, i vilken köparen söker lagfart. Kostnad för fastighetsbildning svarar köparen för i sin helhet.

Kontakt

bild_Magnus
bild_Martin
LRF Konsult Västervik
Brunnsgatan 9
593 30 Västervik

Liknande fastigheter