Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Arrende om ca 57 ha i Ventzelholm

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
VIMMERBY VENTZELHOLM 1:1
Ventzelholms gård 115
59872 Södra Vi
Försäljningssätt

Anbud, senast 2019-03-15

Kontakt

bild_Magnus
LRF Konsult Vimmerby
Mässhantverksgatan 5
598 40 Vimmerby
VIMMERBY VENTZELHOLM 1:1

Arrende om ca 57 ha i Ventzelholm

Arrendeställe

Arrendestället är beläget i Rumskulla socken Vimmerby kommun med fastighetsbeteckning Ventzelholm 1:1

Arrendetid

Arrendetiden föreslås vara 3 år

Arrendets omfattning

Upplåtelsen avser ca 57 ha åker och bete med tillhörande ladugårdsbyggnader, gödselbrunn, plansilo och mindre ligghall.. Arrendatorn har fri brukningsrätt förutom salix och liknande växter med djupgående rotsystem. Slam får ej spridas utan särskilt godkännande från jordbruksägaren.

Betalning

Betalning av arrendeavgift jämte lagstadgad mervärdesskatt ska ske i förskott samt med förslagsvis 2 ggr. per år.

Åkermark

Åkermarken ligger väl samlad och är idag besådd med vall. Öppna diken kommer att rensas av jordägaren under våren 2019. Den nya arrendatorn får ombesörja utfördelning av rensningsmassorna.

Stödrätter

Arrendatorn disponerar under arrendeperioden jordägarens stödrätter. Vid arrendets upphörande ska arrendatorn återlämna stödrätterna till jordägaren eller den han anvisar utan vederlag.

Arrondering

Arrondering enligt bifogade blockkartor. (OBS Block 30A ingår ej)

Gödsel

Lagstadgade normer för spridning och lagring av gödsel ska följas.

Jakt

Jakträtten är upplåten. Eventuell skyddsjakt får diskuteras med jakträttsinnehavaren/Jordägaren.

Förutsättningar

Anbud lämnas skriftligen på området som helhet. Årlig arrendeavgift i kronor och gällande mervärdesskatt tillkommer. Jordägaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Jordägaren kan anta inkommet skriftligt anbud, eller att hålla en efterföljande förhandling mellan budgivarna. Skriftligt anbud ska vara LRF-Konsult, Mässhantverksgatan 5, 598 40 VIMMERBY, till handa senast 15:e mars 2019, Vänligen använd bifogad anbudsblankett. Märk kuvertet med "Ventzelholm"

Visning

Besiktning av arrendeställets marker kan ske på egen hand med vederbörlig hänsyn till boende , eventuella djur och växande grödor.

Tillträde

Våren 2019

Uppgifter om intressent

Jordägaren vill gärna att intressent skriver ett personligt brev och bifogar anbudet. En kort berättelse om vem man är helt enkelt.

Jordägare

Wallnäs AB, Vallnäs 598 98 Mariannelund

Kontakt

bild_Magnus
LRF Konsult Vimmerby
Mässhantverksgatan 5
598 40 Vimmerby

Liknande fastigheter