Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skog Nybro/Balebo 146 ha

Balebo I Balebo skogsbygd finns denna lättillgängliga skogsfastighet om 146 ha. Produktiv skogsareal om 125 ha med ett virkesförråd om cirka 21 800 m³sk varav 18 200 m³sk är S1 – och S2 skogar. Bra förutsättningar för skogsproduktion och skogsbruk. Nyare skogsbilväg samt i övrigt välhållna vägar. Köparen tillträder jakten 2019-07-01. Inga byggnader. Utgångspris: 11 350 000 kronor. Försäljningssätt: Bud senast 2019-04-08, kl. 16:00.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
146,2 ha
Skogsmark:
124,5 ha
Skogsimpediment:
4,3 ha
Åkermark:
2,0 ha
Betesmark:
0,8 ha
Övrigmark:
14,6 ha
Virkesförråd:
21 781 m³sk
Fastighet:
Nybro Balebo 1:41
Balebo
Balebo
Utgångspris

11 350 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-04-08, kl 16:00

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar
Nybro Balebo 1:41

Skog Nybro/Balebo 146 ha

Balebo I Balebo skogsbygd finns denna lättillgängliga skogsfastighet om 146 ha. Produktiv skogsareal om 125 ha med ett virkesförråd om cirka 21 800 m³sk varav 18 200 m³sk är S1 – och S2 skogar. Bra förutsättningar för skogsproduktion och skogsbruk. Nyare skogsbilväg samt i övrigt välhållna vägar. Köparen tillträder jakten 2019-07-01. Inga byggnader. Utgångspris: 11 350 000 kronor. Försäljningssätt: Bud senast 2019-04-08, kl. 16:00.

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan där fältinventeringen är utförd av LRF Konsult AB, Mattias Johansson i februari 2019. Skogsfastigheten har en skogsareal om 125 ha med ett tall- och grandominerat virkesförråd om cirka 21 780 m³sk, vilket motsvarar en volym på 175 m³sk/ha. Medelbonitet om 6,5 m³sk. Fastighetens skogsareal har goda förutsättningar för skogsproduktion och skogsskötsel. Stor andel av virkesförrådet finns i huggningsklasserna S1 och S2. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsbilsvägar

Köparen övertar fastighetens andelar i befintliga skogsbilsvägar.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten i avdelningarna 31, 36 och 38 finns fornlämningar registrerade i fornminnesregistret. På några ställen finns spår efter tidigare odling i form av bland annat rösen. Dessa skall aktas vid åtgärder i skogen.

Inägomark

2,8 ha åker- och betesmarker finns på fastigheten. Inga stödrätter följer i affären. Åkermarken är arrenderad/brukad under växtsäsongen 2019. Tillgänglig för ny ägare/köpare inför växtsäsongen 2020.

Jakt

Sedvanliga jaktmöjligheter för området på älg, rådjur, vildsvin och hare m.m. Nuvarande jaktarrende är uppsagt. Jakten tillgänglig 2019-07-01.

Andel i samfällighet, Kalmar Norra Möre Häradsallmäning S:1.

Fastigheten Nybro Balebo 1:41 har andel i Kalmar Norra Möre Häradsallmäning S:1 med 0,0634 %.

Fastighetsbildning

Eventuella fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen. Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas.

Inteckningar

Fastigheten saknar penninginteckningar.

Försäljningsalternativ/budalternativ

Möjlighet finns att lägga bud på delar/skiften av fastigheten, förutsätter en helhetslösning i samband med försäljningen. Kontakta ansvariga handläggare för mer information.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark. Sedvanlig hänsyn till skog och naturvårdsintressen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt. Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick. Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar

Liknande fastigheter