Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Ekelund, 46 hektar

Vackert belägen lantbruksfastighet mellan Strängnäs och Eskilstuna. Gården Ekelund utgör en väl sammanhållen ägobild om totalt ca 46 hektar mark. Gårdscentra med tre bra bostadshus och ladugård med möjlighet till djurhållning, förvaring eller annan verksamhet. Vidbyggt med lillstugan har ägaren låtit uppföra ett isolerat växthus över en uppvärmd pool. Fastigheten omfattar 22,1 ha produktiv, virkesrik skogsmark och 22,6 ha inägomark. Jakträtten följer fastigheten. Goda möjligheter till hyresintäkter och arrendeinkomster för den som så önskar.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
46,2 ha
Skogsmark:
22,1 ha
Åkermark:
22,6 ha
Småhusmark lantbruk:
0,4 ha
Småhusmark lantbruk:
0,1 ha
Övrigmark:
1,0 ha
Virkesförråd:
4 821 m³sk
Boyta:
170 kvm
Fastighet:
Eskilstuna Ekelund 2:1
Ekelund 1
63504 Eskilstuna
Utgångspris

6 900 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2019-04-04

Visning

2019-03-24 12:00 - 13:00

Visas av: Joakim Aro

Öppen visning, Välkomna!

Kontakt

bild_Joakim
LRF Konsult Nyköping
Brunnsgatan 5
611 32 Nyköping
Eskilstuna Ekelund 2:1

Ekelund, 46 hektar

Vackert belägen lantbruksfastighet mellan Strängnäs och Eskilstuna. Gården Ekelund utgör en väl sammanhållen ägobild om totalt ca 46 hektar mark. Gårdscentra med tre bra bostadshus och ladugård med möjlighet till djurhållning, förvaring eller annan verksamhet. Vidbyggt med lillstugan har ägaren låtit uppföra ett isolerat växthus över en uppvärmd pool. Fastigheten omfattar 22,1 ha produktiv, virkesrik skogsmark och 22,6 ha inägomark. Jakträtten följer fastigheten. Goda möjligheter till hyresintäkter och arrendeinkomster för den som så önskar.

Byggnader

Huvudbyggnad

Huvudbyggnad i ett och ett halvt våningsplan uppförd på torpargrund. Den taxerade bostadsytan är 170 kvm. Bostaden är indelad i sex rum och kök (ett före detta kök tillkommer på övre plan) med gott om förvaringsutrymmen på övre plan. Tillkommer gör entré och hall. En toalett med wc och kommod och ett badrum med dusch, kommod och wc. Många välbevarade trägolv, kakelugnar och rörspisar. Den ursprungliga huskroppen är uppförd på torpargrund med stomme av timmer och fasad av stående träpanel. Den utbyggda delen med stomme av träreglar. Takbeklädnad av lertegel. Kopplade tvåglasfönster. Uppvärmning sker primärt med vedelning i pannrum i nya huset. Elpatron finns. Ackumulatortank om 5 kubikmeter i det "nya huset". Huvudbyggnaden och "lillstugan" har separata ackumulatortankar om 750 liter vardera. Värmen fördelas till alla bostadshus via kulvert. Tappvarmvatten via varmvattenberedare om 100 liter försörjer huvudbyggnaden. Vinden är tilläggsisolerad med cellulosafiber. Vatten tas från egen grävd brunn. Godkänt enskilt avlopp till trekammarbrunn med efterföljande infiltrationsbädd samt fosforfälla.

Energideklaration

Säljaren kommer friskriva sig från ansvaret att upprätta eller bekosta upprättandet av energideklaration.

Nya huset

Trevåningshus uppfört 2008 på torpargrund. Pannrum i bottenplan med gjuten grund. Den taxerade bostadsytan är 190 kvm. Biyta om 110 kvadratmeter. Den verkliga boytan uppgår till 269 kvadratmeter och biytan 31 kvadratmeter (pannrummet) Bostaden på de två övre våningsplanen är indelad i fem rum och kök. Öppen planlösning mellan kök och väldigt rymligt vardagsrum. Tillkommer gör entré och hall, Badrum med dusch, wc och kommod. Helkaklad relaxavdelning i bottenplan med bubbelbadkar, dusch, kommod, wc och bastu. Tvättstuga samt pannrum. Gott om förvaringsutrymmen. Huset är uppförd på med stomme av trä/betong och fasad av stående träpanel. Takbeklädnad av lertegel. Kopplade tvåglasfönster. Uppvärmning sker primärt med vedelning i pannrum i bottenplan (enmetersved). Elpatron finns. Ackumulatortank om 5 kubikmeter i bottenplan. Huvudbyggnaden och "lillstugan" har separata ackumulatortankar om 750 liter vardera. Värmen fördelas till alla bostadshus via kulvert. Tappvarmvatten via värmeslingor i ackumulatortanken försörjer denna bostad. Vatten tas från egen grävd brunn. Godkänt enskilt avlopp till trekammarbrunn med efterföljande infiltrationsbädd samt fosforfälla.

Energideklaration

Säljaren kommer friskriva sig från ansvaret att upprätta eller bekosta upprättandet av energideklaration.

Lillstugan

Bostadsbyggnad i ett våningsplan med sovloft. Stugan är indelad i ett rum och kök med sovloft på övre plan. Tillkommer gör entré och hall. Ett badrum med dusch, wc och kommod. El-golvvärme i badrummet. Huset är uppfört på gjuten grund med stomme av timmer och fasad av stående träpanel. Takbeklädnad av lertegel. Kopplade tvåglasfönster. Uppvärmning sker primärt med vedelning i pannrum i nya huset. Elpatron finns. Ackumulatortank om 5 kubikmeter i det "nya huset". Huvudbyggnaden och "lillstugan" har separata ackumulatortankar om 750 liter vardera. Värmen fördelas till alla bostadshus via kulvert. Tappvarmvatten via värmeslingor i ackumulatortanken försörjer Lillstugan. Taket är tilläggsisolerat. Vatten tas från egen grävd brunn. Godkänt enskilt avlopp till trekammarbrunn med efterföljande infiltrationsbädd samt fosforfälla.

Energideklaration

Säljaren kommer friskriva sig från ansvaret att upprätta eller bekosta upprättandet av energideklaration.

Ladugård

Träkonstruktion med fasad av stående träpanel under tak av aluminium. Invändigt indelad i djurstall, häststall (ej boxar), loge, hönshus, mjölkrum, garageplats för två bilar och skulle. Byggnadsyta 43x9 meter.

Växthus/poolhus

Isolerad växthus med kanalplast om 128 kvadratmeter med inbyggd uppvärmd pool med måtten 4x8 meter. Uppvärmning med luftvärmepump och vattenburen elvärme.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Mellanskog inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 22,1 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd 20170420 om totalt 4821 m3sk varav ca 3948 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol. Skogsbruksplan ingår utan särskilt vederlag och skall i original överlämnas på Tillträdesdagen. Säljaren garanterar att det inte finns några avverkningsrätter som belastar Fastigheten. Säljaren får inte avverka skog eller upplåta avverkningsrätter på Fastigheten från denna dag. Säljaren garanterar att inga avverkningar skett efter det att skogsinventeringen, som ligger till grund för lämnade uppgifter i objektsbeskrivningen, utförts.

Arrende/nyttjanderätter

Åker och betesmarken är utarrenderad med ett muntligt avtal till och med 2019-03-14. Arrendet är muntligen uppsagt från markägarens sida. Den årliga arrendeavgiften har uppgått till 18500 kronor plus moms. Jakträtten är utarrenderad med ett skriftligt avtal. Avtalet är inte uppsagt. Uppsägningstid om sex månader. Den årliga arrendeavgiften har uppgått till 4 800 kronor plus moms.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Markerna och skogen besiktigas med fördel på egen hand före eller efter visning av byggnaderna. Vänligen visa respekt för växande gröda och djur. Gårdscentrum med dess byggnader besiktigas vid visning eller enligt överenskommelse med mäklaren. Besiktning och boendekalkyl Besiktning kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Skogsinventering Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen. Fastighetsbeskrivningen och sidotjänster Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kronor. Dokumentation av budgivare Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information. Friskrivningar Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Betesmark

Betesmark om 3,1 hektar enligt SAM-ansökan.

Åkermark

Åkermark om 17,85 hektar enligt SAM-ansökan.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person.

Jakt

God jakt efter de flesta klövviltsarter. Jakten är utarrenderad mot en årlig ersättning om 4 800 kr plus mervärdesskatt med ett skriftligt avtal. Avtalet är inte uppsagt. Uppsägningstid 6 månader.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Stödrätter

Stödrätterna innehas av arrendatorn. Något avtal om återföring av dessa till markägaren finns inte.

Bredband

Arbete med framdragning av bredband till bostadshusen pågår. Nuvarande ägare har tecknat avtal att dra in bredband i alla tre bostadshus till en ungefärlig kostnad om 36 000 kronor. Köparen är medveten om och accepterar att överta betalningsansvaret för detta åtagande.

Energideklaration

Köparen är medveten om att säljaren inte kommer upprätta eller bekosta energideklarationer för bostadshusen.

Friskrivning

köparen är medveten om att säljaren kommer friskriva sig från ansvar för dolda fel.

Fastighetsbildning

Ett par tusen kvadratmeter mark har sålts till grannfastigheten Ekelund 3:2. Fastighetsreglering pågår.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3546000 kr

Kontakt

bild_Joakim
LRF Konsult Nyköping
Brunnsgatan 5
611 32 Nyköping

Liknande fastigheter