Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Produktionsskogsfastighet Värhult 84 ha

Byggnadsfri skogsfastighet i ett skifte på ca 84 ha med renodlade produktionsbestånd av välslutna gran och bokbestånd. Virkesförrådet uppgår till ca 15 500 m³sk och utgörs av delvis tillväxande barrskogar i tillväxtåldern 35-55 år samt yngre ny föryngrade barrungskogar. Skogsmarken omfattar även äldre bokskogar som står inför föryngringsavverkning. Markerna är delvis kuperade med rörligt markvatten och terrängen på fastigheten ger trevliga jaktförutsättningar. Bra och nyanlagda vägar och vägnät. Pris 9,2 miljoner kr eller bud

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
15 527 m³sk
Fastighet:
SÖLVESBORG VÄRHULT 1:37, BROMÖLLA DRÖGSPERYD 1:50

Utgångspris

9 200 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-03-28, kl 15:00

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby
SÖLVESBORG VÄRHULT 1:37, BROMÖLLA DRÖGSPERYD 1:50

Produktionsskogsfastighet Värhult 84 ha

Byggnadsfri skogsfastighet i ett skifte på ca 84 ha med renodlade produktionsbestånd av välslutna gran och bokbestånd. Virkesförrådet uppgår till ca 15 500 m³sk och utgörs av delvis tillväxande barrskogar i tillväxtåldern 35-55 år samt yngre ny föryngrade barrungskogar. Skogsmarken omfattar även äldre bokskogar som står inför föryngringsavverkning. Markerna är delvis kuperade med rörligt markvatten och terrängen på fastigheten ger trevliga jaktförutsättningar. Bra och nyanlagda vägar och vägnät. Pris 9,2 miljoner kr eller bud

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i november 2018 av Harald Rooth. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 74,8 ha med ett virkesförråd om 15 527 m³sk. Skogsmarken utgörs både av tillväxande barrskogar i åldern 35-55 år samt yngre barrskog i olika åldrar. Bokskogen som finns inom fastigheten ligger i en ålder inför föryngringsavverkning. Bestånden är välslutna och marken har en god bonitet på 9,7 m³sk/ha/år. Marken är delvis sluttande med rörligt markvatten och drivningsförhållandena är bra och korta fram till bilväg. Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare genom kontakt via mail eller telefon. OBS: Vid bedömning av värdet av ungskog bör man beakta värdet i kr/ha samt bonitet. Väggrindar inom fastigheten står olåsta och ombedes vid besiktning av fastigheten att stängas efter besök inom fastigheten.

Skogsvård

Återväxten inom fastigheten är god med täta nyplanterade förband av barrskog. I avdelning 33 kommer återväxtplantering ske under våren av nuvarande ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomarken är tillgänglig för ny ägare efter 2019 års växtsäsong.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen och markerna ger goda jaktförutsättningar.

Naturvärden

Avdelning 8 i planen är avsatt som biotopskydd.

Fastighetsbildning

Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4669000 kr

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby

Liknande fastigheter