Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
53 ha Skog och Jord invid Östhammarsfjärden

Skärgårdsmark om 53 ha skog & jord invid Östhammarsfjärden på ca 1 mils avstånd från Öregrund och Östhammar. Markerna omfattar 37 ha skog med ett virkesförråd på 7 132 m3sk, 12 ha åker/inäga och 5 ha övrig mark samt två äldre båthus och lada.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
54,1 ha
Skogsmark:
36,5 ha
Skogsimpediment:
0,8 ha
Åkermark:
11,7 ha
Skog med restriktion:
4,6 ha
Övrigmark:
0,5 ha
Virkesförråd:
7 132 m³sk
Fastighet:
Östhammar Hummeldal 4:1
Hummeldal 114
74291 Östhammar
Utgångspris

2 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-04-01

Budgivning pågår

Högsta bud

4 500 000 kr

Visning

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken "Visa gårdskarta" i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen. Fastigheten är obebyggd sånär som på två båthus och en loge. Fri besiktning av skog och mark, ingen samordnad visning kommer att genomföras.

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Uppsala
Kungsgatan 70 B
753 18 Uppsala
Östhammar Hummeldal 4:1

53 ha Skog och Jord invid Östhammarsfjärden

Skärgårdsmark om 53 ha skog & jord invid Östhammarsfjärden på ca 1 mils avstånd från Öregrund och Östhammar. Markerna omfattar 37 ha skog med ett virkesförråd på 7 132 m3sk, 12 ha åker/inäga och 5 ha övrig mark samt två äldre båthus och lada.

Skogsuppgifter

Uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Efter att planen upprättades har avdelning 4 markberetts och planterats, inga övriga åtgärder är utförda. Skogsbruksplanen är tillväxtberäknad från dess upprättande 2016 med två år, inga kontroller i fält har utförts i samband med det.

Skogsvård

Efter stormen Alfrida ligger en del vindfällen på fastigheten, Mellanskog är kontaktade för att upparbeta virket. Säljaren förbehåller sig rätten till eventuellt överskott liksom att stå för kostnaden för eventuellt underskott av detta uppdrag.

Inägomark

De öppna marken har under årens lopp slagits och hållits i hävd, under fjolåret torka skördades hö.

Sjöbodarna

Sjöbodarna tillhör fastigheten men nyttjas av sommargäster genom ett gammalt muntligt avtal.

Loge

Äldre loge med tak av eternit, väggar av stående träpanel. Gjutet golv, byggnadsyta ca 160 kvm.

Jakt

All jakt är skriftligen upplåten i ett tillsvidareavtal med sex månaders uppsägningstid till det lokala jaktlaget, området de jagar på är ca 600 ha med en älgtilldelning på normalt 1 vuxen och en kalv, normal tillgång till övrigt vilt.

Försäljningsförutsättningar

Försäljning av fastigheten sker via intresseanmälan, till ett utgångspris av 2 900 000 kronor. Vid intresse från flera så kommer försäljningen att slutföras genom auktionsförfarande. Intresseanmälan ska vara LRF Konsult , Gunnar Hennings, Box 1744, 751 47 Uppsala, tillhanda senast 2019-04-01 . OBS! Märk kuvertet "Hummeldal". Använd gärna bifogad intresseanmälningsblankett. Det går även bra att mejla intresseanmälan till gunnar.hennings@lrfkonsult.se.

Vägförening

Årlig kostnad för vägföreningen ligger normalt på ca 3 500 kr.

Ny bebyggelse

Strandskyddet är 100 meter, vid kommunens behandling av ansökan om förhandsbesked för bygglov skall man kunna visa på tillfredsställande vatten- och avloppslösning samt väganslutning.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Naturvärden

På fastigheten finns nyckelbiotop registrerade som berör avdelning nr 17. Det finns även ett skyddat område om 4,5 ha(betecknas under arealsammanställningar som "Annat" enligt skogsbruksplanen), för detta område har ersättning betalats till markägarna.(Källa: Skogsstyrelsen).

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Östhammars kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr för privatperson och 5700 kr för juridisk person.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 32000 kr

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Uppsala
Kungsgatan 70 B
753 18 Uppsala

Liknande fastigheter