Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Välskött skog i Smedjebacken 46 ha

Välarronderad skogsfastighet i två skiften om ca 43 ha produktiv skogsmark strax söder om Smedjebacken. Bra vägnät. Totalt virkesförråd ca 6 400 m³sk, varav ca 3 900 m³sk är avverkningsbart. Mestadels röjnings- och gallringsskog med god bonitet. Jakt inom Norrbärke västra älgskötselområde.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
47,0 ha
Skogsmark:
43,2 ha
Myr/kärr/mosse:
1,8 ha
Väg och kraftledning:
0,6 ha
Övrigmark:
0,9 ha
Vatten:
0,5 ha
Virkesförråd:
6 448 m³sk
Fastighet:
Smedjebacken Flatenberg 5:15
Skog
Smedjebacken
Utgångspris

2 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2019-04-17, kl 14:00

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Jon
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
Smedjebacken Flatenberg 5:15

Välskött skog i Smedjebacken 46 ha

Välarronderad skogsfastighet i två skiften om ca 43 ha produktiv skogsmark strax söder om Smedjebacken. Bra vägnät. Totalt virkesförråd ca 6 400 m³sk, varav ca 3 900 m³sk är avverkningsbart. Mestadels röjnings- och gallringsskog med god bonitet. Jakt inom Norrbärke västra älgskötselområde.

Skogsuppgifter

Det norra skiftet om ca 17 ha ligger vid Humboberget. En vägbom måste passeras vid infarten vid Flatenbergs tjärn. Bommen skall vara upplåst, kontakta annars mäklaren för uppgift. Det södra skiftet om ca 30 ha angränsar och omfattar en del av Sjön Dammen. Planen är upprättad 2015 och därefter uppdaterad med utförda åtgärder och tillväxt till och med 2018 av Mellanskog. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 43,2 ha med ett virkesförråd om totalt 6 448 m³sk varav ca 3 900 m³sk är avverkningsbart. Medelboniteten är beräknad till 6,8 m³sk/ha och år. Åldersmässigt befinner sig större delen i åldersklasserna till och med 50 år. Trädslagsfördelningen är tall 57%, gran 41% och löv 2%. Se vidare i bifogad skogsbilaga. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten. (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en fornlämning av typen gruvområde, RAÄ-nr.: Norrbärke 375:1. Det finns också flera övriga lämningar registrerade, bland annat gruvhål, torp- och skogsbrukslämningar. RAÄ-nr.: Norrbärke 587:1, 588:1, 589:1, 374:1 samt 377:1 är av typen gruvområde. 587:2 avser gruvhål, 376:1 avser torplämningar, 289:1 avser skogsbrukslämningar och 377:2 avser kolningsanläggning. Lämningarna är utmärkta på skogskartan. Sök upp och läs mer om lämningarna på Fornsök som är Riksantikvarieämbetets söktjänst för kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar, www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/

Jakt

Fastigheten ingår i Norrbärke västra älgskötselområde (ca 8 500 ha) där jakten sker med Flatenbergs jaktlag (ca 400 ha). Kontaktperson: Kjell-Ola Bergström, 070-258 79 20

Fiske

Fastigheten ingår ej i fiskevårdsområde och har inte del i samfällt fiske.

Areal

Areal enligt skogsbruksplan: 47 ha Areal enligt fastighetsutdrag: 46,6246 ha Areal enligt fastighetskarta: 47,15 ha

Vägar

Vägar förvaltas av Flatenberg-Flatnans vägförening. Kontaktperson: Kjell-Ola Bergström, 070-258 79 20

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har inte åsatts eget taxeringsvärde.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Jon
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun

Liknande fastigheter