Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Obebyggd skogsfastighet om ca 62 ha.

Vackert och ostört belägen obebyggd skogsfastighet i en naturskön trakt med stor andel ädellövskog med främst bok. Försäljningen avser två fastigheter om totalt ca 62 ha som ligger i ett samlat skifte med god arrondering. Bedömt virkesförråd om 8 891 m3sk. Skogsbilvägar finns på fastigheten vilket medför korta drivningsavstånd. Bestånden är välskötta beträffande skogsvård med väl utförda föryngringar och gallringar. Skogen är variationsrik med äldre bokskog på rullstensås tillsammans med granplanteringar och tallmosse. Trakten är viltrik och fastigheten erbjuder goda viltbiotoper för skogsvilt. Viltvatten om ca 0,1 ha. Egen jakträtt. Fastigheterna kan förvärvas i sin helhet alternativt var för sig. Budalternativ 1: Hässleholm Mammarp 2:4 och Skogsbygget 1:3 i sin helhet med ett utgångspris om 7 000 000 kr. Budalternativ 2: Hässleholm Mammarp 2:4, med ett utgångspris om 3 700 000 kr. Budalternativ 3: Hässleholm Skogsbygget 1:3, med ett utgångspris om 3 300 000 kr. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
62,3 ha
Skogsmark:
58,7 ha
Skogsimpediment:
0,3 ha
Inägomark:
1,4 ha
Väg och kraftledning:
1,7 ha
Övrigmark:
0,1 ha
Vatten:
0,1 ha
Virkesförråd:
8 891 m³sk
Fastighet:
HÄSSLEHOLM MAMMARP 2:4 OCH SKOGSBYGGET 1:3

Utgångspris

7 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-04-09

Kontakt

bild_Ulrika
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad
HÄSSLEHOLM MAMMARP 2:4 OCH SKOGSBYGGET 1:3

Obebyggd skogsfastighet om ca 62 ha.

Vackert och ostört belägen obebyggd skogsfastighet i en naturskön trakt med stor andel ädellövskog med främst bok. Försäljningen avser två fastigheter om totalt ca 62 ha som ligger i ett samlat skifte med god arrondering. Bedömt virkesförråd om 8 891 m3sk. Skogsbilvägar finns på fastigheten vilket medför korta drivningsavstånd. Bestånden är välskötta beträffande skogsvård med väl utförda föryngringar och gallringar. Skogen är variationsrik med äldre bokskog på rullstensås tillsammans med granplanteringar och tallmosse. Trakten är viltrik och fastigheten erbjuder goda viltbiotoper för skogsvilt. Viltvatten om ca 0,1 ha. Egen jakträtt. Fastigheterna kan förvärvas i sin helhet alternativt var för sig. Budalternativ 1: Hässleholm Mammarp 2:4 och Skogsbygget 1:3 i sin helhet med ett utgångspris om 7 000 000 kr. Budalternativ 2: Hässleholm Mammarp 2:4, med ett utgångspris om 3 700 000 kr. Budalternativ 3: Hässleholm Skogsbygget 1:3, med ett utgångspris om 3 300 000 kr. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad september 2017 som framskrivits till september 2018 av John Karlström, Södra. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 58,7 ha med ett uppskattat virkesförråd om 8 891 m3sk varav 4 431 m3sk är G2, S1 och S2 skog. Under planperioden uppgår avverkningsförslagen till 2 508 m³sk. Trädslagsfördelningen är 63 % ädellöv, 15 % gran, 12 % löv, 9 % tall. Medelboniteten är beräknad till 6,5 m3sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 262 m³sk.

Skogsvård

Fastigheten har en relativt jämn åldersfördelning . Avverkningen under planperioden kommer att utnyttja tillväxten. Bestånden är välskötta beträffande skogsvård, väl utförda föryngringar och gallringar har utförts på fastigheten. Röjnings- och gallrings behovet finns fortlöpande under planperioden. Skogsbilvägar finns på fastigheten vilket medför korta drivningsavstånd.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är muntligen upplåten årsvis och kan som tidigast tillträdas 2020-07-01.

Naturvärden

Enligt Skogsstyrelsen så innehåller fastigheten tre områden med sumpskog, ett talldominerat och två med blandskog.

Forn- och kulturlämningar

Enligt Riksantikvarieämbetet finns det 6 olika forn- och kulturlämningar på fastigheterna, 2 hälsokällor, 2 rektangulära stenlämningar, ägogränskors och fynd av flinta.

Inägomark

Inägomark om 1,4 ha.

Skriftligt pantbrev

Ett skriftligt pantbrev om 5 000 kr är förkommet och ansökan om dödning är inskickad till Lantmäteriet. Säljaren garanterar att pantbrevet inte är pantsatt eller på annat sätt belastat.

Såld tomt

En tomt om ca 1 000 kvm på Skogsbygget 1:3, gulmarkerad på fastighetskartan, är under avstyckning och ingår således inte i köpet. Tomten är fortsatt upplåten genom arrende till köparen till dess avstyckningen vinner laga kraft.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 25000 kr

Vägbeskrivning

Tag av från väg 21 vid skylt Mammarp strax väster om Förmedlingscentralen i Tyringe. Kör i nordöstlig riktning ca 1,5 km, där vägen delar sig håll till vänster. Efter ytterligare ca 670 m ligger fastigheten Skogsbygget 1:3 på båda sidor om vägen. Efter knappa 900 m finns en skogsbilväg till höger som leder in på fastigheten Mammarp 2:4.

Kontakt

bild_Ulrika
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad

Liknande fastigheter