Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet Kalmar kommun, 66 ha

Kalmar Nättrabo 1:4. Skogsfastighet belägen i västra delen av Kalmar kommun om ca 66 ha. Fastigheten belägen i ett skiften med god arrondering och bra drivningsförhållanden. Virkesförråd om ca 5 320 m³sk. Stor andel av skogsarealen finns i huggningsklassen G1, gallringsskog. Goda tillväxtmöjligheter. Jakt från 2019-07-01. Utgångspris: 4 100 000 kronor. Försäljningssätt: Bud oss tillhanda senast 2019-04-26.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
65,7 ha
Skogsmark:
58,2 ha
Skogsimpediment:
3,2 ha
Åkermark:
1,0 ha
Betesmark:
0,8 ha
Skog med restriktion:
2,0 ha
Övrigmark:
0,5 ha
Virkesförråd:
5 321 m³sk
Fastighet:
Kalmar Nättrabo 1:4
Nättrabo
Nättrabo
Utgångspris

4 100 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-04-26, kl 16:00

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar
Kalmar Nättrabo 1:4

Skogsfastighet Kalmar kommun, 66 ha

Kalmar Nättrabo 1:4. Skogsfastighet belägen i västra delen av Kalmar kommun om ca 66 ha. Fastigheten belägen i ett skiften med god arrondering och bra drivningsförhållanden. Virkesförråd om ca 5 320 m³sk. Stor andel av skogsarealen finns i huggningsklassen G1, gallringsskog. Goda tillväxtmöjligheter. Jakt från 2019-07-01. Utgångspris: 4 100 000 kronor. Försäljningssätt: Bud oss tillhanda senast 2019-04-26.

Byggnader

Uthus

Äldre timrad träbyggnad med eternittak.

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan där fältinventeringen är utförd av Södra Skog i november 2018. Fastighetens markareal består av ett skifte. Skogsareal om 58,2 ha med ett gran-/talldominerat virkesförråd om cirka 5 320 m³sk, vilket ger 91 m³sk/ha skogsmark. Barrdominerande och välskötta skogar i åldern 15 - 45 år, stor andel gallringsskogar. Skogsvård, avdelning 30 är markberett och skogsdiken är rensade. Askåterföring är utförd år 2015 i avdelningarna 1, 6, 9, 10, 12, 15, 18 och 19 om cirka 16,4 ha. Medelbonitet om 7,5 m³sk. Tillgänglighet till skogsbruket via traktens skogsbilvägar. Goda förutsättningar för skogsbruk och skogsskötsel. Vid beräkning av värdet av yngre skog bör man beakta värdet i kr/ha samt medelbonitet. Avdelning 24 är avsatt som Biotopskydd. Biotopskyddsområden är mindre mark- och vattenområden med höga naturvärden. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvård

Säljaren har anmält torkskador på skogsplantor avseende 1.7 ha till sitt försäkringsbolag. Cirka 20 000 kr finns i försäkringsersättning till ny ägare.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åker- och betesmark

Arealen tillgänglig för ny ägare under våren 2019.

Jakt

Jakten tillgänglig från och med 2019-07-01. Sedvanliga jaktmöjligheter på älg, rådjur och vildsvin.

Vägar

Köparen övertar fastighetens andelar i befintliga vägar och skogsbilsvägar.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark. Sedvanlig hänsyn till skog och naturvårdsintressen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysiska personer. Förvärvstillstånd kan komma att krävas för juridiska personer.

Fastighetsbildning

Eventuella fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader, lagfartskostnader betalas av köparen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid eventuell förrättning.

Försäljningsalternativ/budalternativ

Försäljningen avser markinnehavet i sin helhet, huvudalternativet. Vid bud på del av fastigheten så krävs en helhetslösning på hela fastigheten i samband med köpet. Förutsätter att köparen redan äger fastighet taxerad som lantbruksenhet - vid delning. Kontakta ansvariga handläggare för mer information.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt. Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick. Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Friskrivning byggnad

Fastighetens byggnad kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen. Enklare uthus finns. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2243000 kr

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar

Liknande fastigheter