Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
77 ha i Lugnås

Jord- och skogsfastighet om 77 ha belägen i Lugnås mellan Götene och Mariestad. Fastigheten som är obebyggd är fördelad på tre skiften med bra tillgänglighet. Den produktiva skogsarealen uppgår till 52 ha med ett bedömt virkesförråd om 8 150 m³sk. Inägomarken uppgår till 21,6 ha varav 20 ha är stödberättigad åkermark. Försäljning avser område av fastighet, möjlighet finns att lägga bud på området i sin helhet eller på respektive skifte.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
77,6 ha
Skogsmark:
52,5 ha
Åkermark:
21,6 ha
Övrigmark:
3,5 ha
Virkesförråd:
8 150 m³sk
Fastighet:
Mariestad Björsäter 15:5 del av
Lugnås
Mariestad
Utgångspris

6 700 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-04-26

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Skara
Kämpagatan 1
532 36 Skara
Mariestad Björsäter 15:5 del av

77 ha i Lugnås

Jord- och skogsfastighet om 77 ha belägen i Lugnås mellan Götene och Mariestad. Fastigheten som är obebyggd är fördelad på tre skiften med bra tillgänglighet. Den produktiva skogsarealen uppgår till 52 ha med ett bedömt virkesförråd om 8 150 m³sk. Inägomarken uppgår till 21,6 ha varav 20 ha är stödberättigad åkermark. Försäljning avser område av fastighet, möjlighet finns att lägga bud på området i sin helhet eller på respektive skifte.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsarealen uppgår till 52,5 ha med ett bedömt virkesförråd om 8 150 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 156 m³sk/ha. Angivet virkesförråd är justerat efter uttag av vindfällen och avverkning utmed ledning som finns beskrivet nedan. Markens medelbonitet har bedömts till höga 10,4 m³sk/ha och år och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 357 m³sk. Trädslagsfördelningen består av 28% tall, 51% gran, 19% löv och 2% ädellöv. Åldersfördelningen är relativt jämn men med tyngdpunkten i intervallet 0 och 50 år. Avverkningsförslaget under planperioden är 2 780 m³sk, därav slutavverkning 2 420 m³sk och gallring 360 m³sk. Skogsvård i form av röjning kommer uppstå under planperioden likaså kommer flera bestånd behöva gallras. Avdelning 21 kommer att planteras av säljaren under våren. Vindfällen och träd angripna av granbarkborre motsvarande ca 50 m³sk har sågats upp och kommer köras ut inom kort. Avverkning av farliga träd utmed kraftledning kommer ske under våren på uppdrag av ledningsägare Ellevio AB. Enligt stämplingslängden motsvarar uttaget ca 77 m³sk. I planen har 4 ha satts av till NO och NS. Skogsmarken är fördelad på tre skiften och det finns ett bra vägnät med skogsvägar. Skogsuppgifterna är baserade på skogsbruksplan upprättad i september 2014 och som är framskriven och uppdaterad till september 2018 vad gäller virkesförråd och utförda åtgärder. Planen är upprättad av Södra som också skrivet fram planen.

Jakt

Jakträtten är upplåten ett 1-årigt avtal ingånget 2017-07-01. Den årliga intäkten uppgår till 5 200 SEK exkl moms.

Åkermark

21,6 ha inägomark varav 20,2 ha är stödberättigad åkermark. Ca 14 ha av åkermarks arealen är fördelad på två skiften och har äldre dränering med visst åtgärdsbehov. Resterande areal är odikad och fördelad på flera mindre skiften. Enligt Jordbruksverket är marken klassad som permanent gräsmark. Jordarten är övervägande sandigmo med lerinslag.

Stödrätter

I överlåtelsen ingår stödrätter motsvarade den angivna stödberättigande arealen. Stödrätterna ska överföras till köparen i god inför 2020 års SAM-ansökan.

Arrende Fotbollsplan

Björsäters Idrottsförening arrenderar idag ett markområde om ca 1,6 ha som används till fotbollsplan. Det är ett 20 årigt avtal ingånget 2009-07-01. Arrendeavgiften för 2019 uppgår till 3 840 SEK exkl moms. För mer information kring avtalet kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Elljusspår

På det västliga skiftet i anslutning till fotbollsplanerna finns ett elljusspår inom fastigheten. Det finns inga avtal och ingen ersättning utgår.

E20

E20 mellan Götene och Mariestad ska byggas om till mötesfri landsväg med mitträcke, 2+2 körfält med planskilda korsningar/trafikplatser. I december 2017 tog Trafikverket ställning till vilken korridor som ska utredas vidare och nästa steg för projektet är att utforma planförslag enligt blå korridor västra i kombination med grön korridor. Planerad byggstart är 2023. Det västliga skogsskiftet berörs av denna korridor. För mer information hänvisas till: www.trafikverket.se/e20-gotene-mariestad.

Arealer

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplan. Den slutliga arealen kommer att fastställas i den efterföljande lantmäteriförrättningen.

Visning

Intressenter får på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare, besiktiga objektet. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. ​

Fastighetsbildning

​Försäljningen avser område av fastighet. Området som helhet kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Om området ska fastighetsregleras bekostas lantmäteriförrättning av köparen som därmed slipper lagfartskostnaden. Om området ska avstyckas och bilda egen fastighet bekostas lantmäteriförrättningen av säljaren och köparen får lagfartskostnad. Äganderätt kan övergå till en köpare, först efter att ovan nämnda lantmäteriförrättning är registrerad. För ytterligare information, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Skara
Kämpagatan 1
532 36 Skara

Liknande fastigheter