Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skog och jakt i Dalbyn, Furudal

Fastigheten ligger utanför Dalbyn i Rättviks kommun och består av ett skifte. Fastighetens totala areal uppgår till 7,3 ha, varav 7,0 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är uppskattat till ca 1 800 m³sk med en stor andel äldre gallringsskog. Jakträtt inom Dalbyns viltvårdsområde om ca 3 400 ha. Vägförhållande: P.g.a. snö beräknas vägen vara framkomlig först i slutet på april. Fältbesök görs lämpligast en bit in i maj.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
7,3 ha
Skogsmark:
7,0 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Övrigmark:
0,2 ha
Virkesförråd:
1 796 m³sk
Fastighet:
Rättvik Dalbyn 203:1

Utgångspris

500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2019-05-14, kl 14:00

Kontakt

bild_Thomas
bild_Niklas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora
Rättvik Dalbyn 203:1

Skog och jakt i Dalbyn, Furudal

Fastigheten ligger utanför Dalbyn i Rättviks kommun och består av ett skifte. Fastighetens totala areal uppgår till 7,3 ha, varav 7,0 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är uppskattat till ca 1 800 m³sk med en stor andel äldre gallringsskog. Jakträtt inom Dalbyns viltvårdsområde om ca 3 400 ha. Vägförhållande: P.g.a. snö beräknas vägen vara framkomlig först i slutet på april. Fältbesök görs lämpligast en bit in i maj.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättad 2018 av Mellanskog. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 7,3 ha varav 7 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 1796 m³sk. Medelboniteten är 4,9 m³sk/ ha och år. Skogsbruksplanen är konverterad från s-plan till pcskog av LRF Konsult. Viss differens mellan planerna kan förkomma. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägbeskrivning

Se karta eller på LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Jakt

Jakträtt inom Dalbyns viltvårdsområde om ca 3400 ha. Kontaktperson för jakten Tom Mårds tel: 070 211 30 93

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga natur eller kulturvärden vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan till pg 351 90-8 och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor.

Besiktning och undersökningsplikt

Inga visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Kontakt

bild_Thomas
bild_Niklas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora

Liknande fastigheter