Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Öland, Övra Sandby, 42 ha

Åkerareal beläget i Övra Sandby och Nedra Sandby, Borgholms kommun. Omfattande cirka 42 ha varav 23 ha god åkermark, 7 ha betesmark samt skogsmark och övrig areal. Ekonomibyggnader/förråd Kan förvärvas i delar. Utgångspris: 3 400 000 kronor hela innehavet. Försäljningssätt: Bud senast 2019-04-29, kl 16:00.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
42,0 ha
Skogsmark:
4,0 ha
Skogsimpediment:
1,0 ha
Åkermark:
19,0 ha
Betesmark:
13,0 ha
Övrigmark:
5,0 ha
Fastighet:
Borgholm Nedra Sandby 4:2 och del av Övra Sandby 3:3
Övra Sandby
38795 Köpingsvik
Utgångspris

3 400 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-04-29, kl 16:00

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar
Borgholm Nedra Sandby 4:2 och del av Övra Sandby 3:3

Öland, Övra Sandby, 42 ha

Åkerareal beläget i Övra Sandby och Nedra Sandby, Borgholms kommun. Omfattande cirka 42 ha varav 23 ha god åkermark, 7 ha betesmark samt skogsmark och övrig areal. Ekonomibyggnader/förråd Kan förvärvas i delar. Utgångspris: 3 400 000 kronor hela innehavet. Försäljningssätt: Bud senast 2019-04-29, kl 16:00.

Byggnader

Övra Sandby 3:3. Gårdscentrum/bostad och tomtområde behålls av säljarna, cirka 1 ha.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnad som blivit omgjort till uppställningsplats för husvagnar, bilar m.m. El och vatten finns. Gjuten platta, plåtfasad och eternittak. Maskinhall med plåtfasad och plåttak. Används som uppställningsplats för husvagnar och lantbruksmaskiner. Ytterligare en mindre ekonomibyggnad/förråd finns för användning i lantbruket.

Åkermark

Åkerareal på fastigheterna är cirka 23 ha enligt EU-ansökan 2017. Åkermark med goda bruknings- och produktionsmöjligheter med lättåtkomliga fält. På arealen odlas i huvudsak spannmål och vall till djurfoder. Jordarten varierar från mullhaltiga sandmarker och till mer sandig moränmark. Tillgänglig för ny ägare/köpare inför växtsäsongen 2019. Stödrätter för området medföljer försäljningen.

Betesmark

Betesmarksareal ca 7 ha enligt EU-ansökan 2017. Taxerad areal för betesmarken är 13 ha. Tillgänglig för ny ägare/köpare inför växtsäsongen 2019. Stödrätter för området medföljer försäljningen. Ett mark område på ca 5 ha är under restaurering/omställning från skogsmark till betesmark. Stödrätter finns ej för detta område.

Arrende/nyttjanderätter

Åker- och betesmarken är utarrenderad fram till och med 2019-03-13. Arrendet är uppsagt. Åker- och betesarealerna är tillgängliga för ny ägare våren 2019.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande markens blockareal för åker och bete kan följa med försäljningen. Viss justering av antalet stödrätter kan bli aktuell.

Skogsmark

På fastigheterna finns enligt taxeringsuppgifterna 4 ha skogsmark.

Vatten

Cirka 2,5 ha vattenareal i viken Djupvarp, Östersjön, ingår i fastigheten Övra Sandby 3:3.

Jakt

Jakten tillgänglig från och med 2021-07-01.

Vägar

Åtkomst genom befintligt vägnät samt via gemensamhetsanläggningar. Köparen övertar fastigheternas andelar i befintliga vägar.

Försäljningsalternativ/budalternativ

Försäljningen avser markinnehavet i sin helhet, huvudalternativet. Vid bud på del av fastigheterna/skiftena så krävs en helhetslösning på samtliga delar i samband med försäljning. Kontakta ansvariga handläggare för mer information.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader, lagfartskostnader betalas av köparen. Försäljningen gäller del av fastighet. Lantmäteriförrättning krävs för att dela upp fastigheten och köparen står kostnaden för lantmäteriförrättningen. Hela området kan bilda egen fastighet. De mindre områdena/alternativen kan inte bilda egna fastigheter utan skall fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet taxerad som lantbruksenhet. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan bli aktuellt.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt. Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick. Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Visning

Ekonomibyggnaderna visas vid ett tillfälle, fredagen 12 april klockan 10:00 till 11:00. Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator och växande gröda.

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar

Liknande fastigheter