Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Tillväxtfastighet 19 ha Holmsjö

Grandominerad barrungskogsfastighet på 19 ha strax norr om Holmsjö. Skogsfastigheten ligger fördelad var sin sida om Kroksjön och utgörs i huvudsak av yngre barrskog i tillväxtåldrarna 5 - 35 år. Fastigheten har närhet till bra allmänna vägar och markerna har en god terräng för drivning av virke. Jakt och fiskemöjligheter. Pris 1 685 000 kr eller bud

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
2 128 m³sk
Fastighet:
KARLSKRONA HOLMSJÖ 1:154

Utgångspris

1 685 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-04-17, kl 15:00

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby
KARLSKRONA HOLMSJÖ 1:154

Tillväxtfastighet 19 ha Holmsjö

Grandominerad barrungskogsfastighet på 19 ha strax norr om Holmsjö. Skogsfastigheten ligger fördelad var sin sida om Kroksjön och utgörs i huvudsak av yngre barrskog i tillväxtåldrarna 5 - 35 år. Fastigheten har närhet till bra allmänna vägar och markerna har en god terräng för drivning av virke. Jakt och fiskemöjligheter. Pris 1 685 000 kr eller bud

Byggnader

Ekonomibyggnader

Inom fastigheten finns två enklare ekonomibyggnader, ett garage samt en äldre murad byggnad för minkuppfödning. Byggnaden för minkuppfödningen ligger med i Länsstyrelsens EBH-databas för verksamheter som kan ha bedrivet verksamheter med miljöfarliga ämnen. Inom markområdet runt minkfarmsbyggnaden kan de enligt Länsstyrelsen uppgifter finnas spår av miljöfarliga gifter, vilka en spekulant/köpare ska vara observant på! Se mer info på: www.EBH-portalen.se

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i februari 2017 av Nils-Börje Nilsson. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 18,5 ha med ett virkesförråd om 2 128 m³sk. Skogsmarken utgörs i huvudsak av tillväxande barrungskogar i åldrarna 5-35 år. Bestånden är välskötta och marken har en god bonitet på 8,9 m³sk/ha/år. Marken är delvis sluttande med rörligt markvatten med inslag av berg i dagen, drivningsförhållandena är bra och korta. Skogsbruksplanen är reviderad under februari 2019. Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare genom kontakt via mail eller telefon. OBS: Vid bedömning av värdet av ungskog bör man beakta värdet i kr/ha samt bonitet.

Skogsvård

Avdelning 18:1 är avverkad och inte planterad.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen.

Fiske

Fiske ges möjlighet i Kroksjön, Bredasjön och Skäravattnet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Förvärvstillstånd kan komma att krävas av privatperson.

Fastighetsbildning

Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Planer, bestämmelser mm

Delar av fastigheten berörs av grundvattenskyddsområde.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 370000 kr

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby

Liknande fastigheter