Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Framtidsskifte söder om Svenstavik

Växtligt ungskogsdominerat skogsskifte beläget mellan Svenstavik och Åsarna. Totalareal 132 ha varav 121 ha produktiv skogsmark. Fastigheten består till övervägande del av röjning- och gallringsskogar och har ett virkesförråd om ca 14 500 m³sk. Hög tillväxt med en bonitet om 5 m³sk/ha. Jakt inom Säters viltvårdsområde.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
131,6 ha
Skogsmark:
121,5 ha
Skogsimpediment:
6,0 ha
Väg och kraftledning:
0,4 ha
Övrigmark:
3,7 ha
Virkesförråd:
14 564 m³sk
Fastighet:
Berg Bergs-Tossåsen 3:59
Brånan 626
84552 Åsarna
Försäljningssätt

Anbud, senast 2019-05-09, kl 23:59

Kontakt

bild_Mikael
bild_Malin
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Berg Bergs-Tossåsen 3:59

Framtidsskifte söder om Svenstavik

Växtligt ungskogsdominerat skogsskifte beläget mellan Svenstavik och Åsarna. Totalareal 132 ha varav 121 ha produktiv skogsmark. Fastigheten består till övervägande del av röjning- och gallringsskogar och har ett virkesförråd om ca 14 500 m³sk. Hög tillväxt med en bonitet om 5 m³sk/ha. Jakt inom Säters viltvårdsområde.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i februari 2018 av Lennart Eriksson, SCA Skog, som sedan är uppräknad en tillväxtsäsong av LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 121,5 ha med ett virkesförråd om 14 564 m³sk varav 4 148 m³sk är G2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det finns dock behov av röjning om 2,3 ha och gallring om 10,2 ha. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Säters viltvårdsområde med en areal om 1 829 ha, viltvårdsområdet ingår i Bergs Östra storlicensområde med en areal om 41 181 ha. Jaktlaget består av 10-talet jägare och tilldelningen 2018 var 4 stora och 4 kalvar.

Fiske

Ingen fiskerätt medföljer försäljningen.

Naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheterna (källa: SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar på fastigheten (källa: SeSverige).

Vägar

Köparen övertar fastighetens andelar i befintliga skogsbilvägar.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet anbud eller hålla en efterföljande auktion/förhandling mellan utvalda anbudsgivare. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult mäklare Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2019-05-09 . OBS! Märk kuvertet "Berg Bergs-Tossåsen 3:59". Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Visning

Ingen organiserad visning av fastigheten kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besiktiga och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation med mera samt intilliggande fastigheter och deras fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2279000 kr

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrig information

Kontakt

bild_Mikael
bild_Malin
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund

Liknande fastigheter