Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet i Södra Loffstrand Hagfors

Trevlig skogsfastighet i Södra Loffstrand, Hagfors kommun, med en total areal om ca 110 ha varav ca 10 ha åkermark fördelat på två skiften och ca 91,5 ha produktiv skogsmark i ett sammanhängande skifte med ett uppskattat virkesförråd om ca 14 699 m³sk, vilket motsvarar ca 161 m³sk per hektar. Trädslagsfördelningen är 40 % gran , 52 % tall och 8 % löv. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,4 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas till ca 475 m³sk. Jakträtt i Loffstrands viltvårdsområde samt Jangens älgskötselområde. Använd gärna vår interaktiva gårdskarta vid ditt besök på fastigheten för att se vart du befinner dig samt information om skog och gränser.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
109,6 ha
Skogsmark:
91,1 ha
Åkermark:
11,0 ha
Impediment:
4,5 ha
Väg och kraftledning:
1,6 ha
Övrigmark:
1,4 ha
Virkesförråd:
14 699 m³sk
Fastighet:
HAGFORS SÖDRA LOFFSTRAND 1:46 del av
Södra Loffstrand Höjda
683 62 Ekshärad
Utgångspris

4 900 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2019-05-03

Kontakt

bild_Susanne
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad
HAGFORS SÖDRA LOFFSTRAND 1:46 del av

Skogsfastighet i Södra Loffstrand Hagfors

Trevlig skogsfastighet i Södra Loffstrand, Hagfors kommun, med en total areal om ca 110 ha varav ca 10 ha åkermark fördelat på två skiften och ca 91,5 ha produktiv skogsmark i ett sammanhängande skifte med ett uppskattat virkesförråd om ca 14 699 m³sk, vilket motsvarar ca 161 m³sk per hektar. Trädslagsfördelningen är 40 % gran , 52 % tall och 8 % löv. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,4 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas till ca 475 m³sk. Jakträtt i Loffstrands viltvårdsområde samt Jangens älgskötselområde. Använd gärna vår interaktiva gårdskarta vid ditt besök på fastigheten för att se vart du befinner dig samt information om skog och gränser.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2018 via Mellanskog. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 91,1 ha med ett totalt virkesförråd om 14 699 m³sk varav 5 689 m³sk är S1 och S2 skog och 1 055 m³sk i huggningsklass G2. Beräknad medelbonitet är 5,4 m³sk/ha och årlig tillväxt 475 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 161 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning med övervikt av tall på 52% och 40% gran samt 7% löv. Avverkningsförslag under planperioden (2018-2027) är totalt 3 125 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 2 244 m³sk och gallring 864 m³sk .

Skogsvård

Utförda planteringar bör återväxtkontrolleras samt vid behov hjälpplanteras.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsmark

Fastigheten består av 3 skiften varav den produktiva skogsmarken ligger samlad på ett skifte längs väg 62. Det finns bra med skogsbilvägar på fastigheten. Fastigheten har mycket bra produktionsförutsättningar. Surfa in på vår hemsida www.lrfkonsult.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Inägomark

Fastighetens inägomark ligger samlat i två skiften längs Klarälven och arrenderas idag ut löpande utan avtal.

Förvärvstillstånd

Enligt regler om förvärv inom Glesbygdsområde krävs förvärvstillstånd för fysisk person som ej varit mantalsskriven inom Hagfors kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är för närvarande 3 700 kr. För juridisk person gäller särskilda regler. Se gärna bilagd informationsbroschyr "Vem behöver Jordförvärvstillstånd" alternativt kontakta Länsstyrelsen i Värmland.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en fornlämning registrerad på fastigheten i form av ett vägmärke i avd 58 i skogsbruksplanen. 2131:0023:0001.

Jakt

Fastigheten ingår i Loffstrands viltvårdsområde samt Jangens Älgvårdsområde.

Naturvärden

Det finns höga naturvärden , främst knutna till fuktiga bestånd i anslutning till myr samt i de åkerholmar som finns insprängda i jordbruksmarken. Enligt skogsbruksplan föreslås en avsättning med 6,3 % enligt PEFC krav på 5%. Det finns idag inga registrerade nyckelbiotoper.

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Ett tips är att surfa in på vår hemsida www.lrfkonsult.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Skattetal

Öre penningar - 27:12

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 231000 kr

Kontakt

bild_Susanne
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad

Liknande fastigheter