Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsskiften Emmaboda, 80 ha

Rostock 1:3 Fastighetens skogsareal består av tre skiften varav ett större väl sammanhängande skifte med mycket goda förutsättningar för skogsproduktion. Barrdominerande och välskötta skogsbestånd där större del av virkesförrådet är i åldersklasserna 35 – 55 år. Produktiv skogsareal om 72 ha med ett virkesförråd om cirka 10 510 m³sk. God bonitet om 7.9 m³sk/ha. Jaktmöjligheter inför kommande jaktår. Inga byggnader. Utgångspris: 5 850 000 kronor. Försäljningssätt: Bud senast 2019-05-10, kl. 16:00.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
80,0 ha
Skogsmark:
72,2 ha
Skogsimpediment:
5,3 ha
Betesmark:
0,7 ha
Övrigmark:
1,8 ha
Virkesförråd:
10 513 m³sk
Fastighet:
Emmaboda Rostock 1:3, del av
Rostock 104
36192 Emmaboda
Utgångspris

5 850 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-05-10, kl 16:00

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar
Emmaboda Rostock 1:3, del av

Skogsskiften Emmaboda, 80 ha

Rostock 1:3 Fastighetens skogsareal består av tre skiften varav ett större väl sammanhängande skifte med mycket goda förutsättningar för skogsproduktion. Barrdominerande och välskötta skogsbestånd där större del av virkesförrådet är i åldersklasserna 35 – 55 år. Produktiv skogsareal om 72 ha med ett virkesförråd om cirka 10 510 m³sk. God bonitet om 7.9 m³sk/ha. Jaktmöjligheter inför kommande jaktår. Inga byggnader. Utgångspris: 5 850 000 kronor. Försäljningssätt: Bud senast 2019-05-10, kl. 16:00.

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan där fältinventeringen är utförd av Södra Skog i januari 2019. Skogsbruksplanen avser hela fastigheten inklusive den del som säljaren behåller. På bifogat kartmaterial framgår vilka delar som ingår i försäljningen. Fastighetens skogsareal består av tre skiften varav ett större väl sammanhängande skifte med goda förutsättningar för skogsproduktion. Medelbonitet på cirka 8 m³sk per hektar. Totalt virkesförråd är 10 510 m³sk på delen som säljes, vilket ger 146 m³sk/ha skogsmark. Barrdominerande och välskötta skogsbestånd där stor del av virkesförrådet är i åldersklasserna 35 – 55 år. Stor andel G1 – skogar. Avdelning 44 är före detta inägomark. Skogsbilvägnätet är väl utbyggt och underhållet i stora skiftet. Vid beräkning av värdet av yngre skog bör man beakta värdet i kr/ha samt medelbonitet. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvård

Återväxten är anlagd på en del arealer med mycket gott resultat. Röjningen ligger väl framme. Det finns fossil åker och fornminne på Rostockaholme. Dessutom finns även kulturhistoriska lämningar såsom kolbotten, rösen och stenmurar.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

0,7 ha åker- och betesmarker finns på fastigheten. Inga stödrätter följer i affären.

Skogsbilvägar

Köparen övertar fastighetens andelar i befintliga skogsbilvägar.

Jakt

Sedvanliga jaktmöjligheter för området på älg, rådjur, vildsvin och hare m.m. Jakten tillgänglig 2019-07-01.

Vatten

Fastigheten gränsar mot Lyckebyån på ett av utskiftena.

Säljaren behåller

Säljarna behåller ett markområde intill gårdscentrum, enligt bifogad karta. Det gäller avdelningarna del av 54, del av 57, 58, 59, 60, 61, 62 och 63. Detta område är ca 8 ha med en skogsvolym på cirka 660 m³sk. Se bifogad karta.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller del av fastighet. Lantmäteriförrättning krävs för att dela upp fastigheten och köpare och säljare står kostnaden för lantmäteriförrättningen enligt följande fördelning. Köpare 70 %, säljare 30 %. Hela området kan bilda egen fastighet. Lagfartskostnader betalas av köparen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan bli aktuellt.

Försäljningsalternativ/budalternativ

Försäljningen avser markinnehavet i sin helhet, tre skiften enligt bifogad karta. Kontakta ansvariga handläggare för mer information.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt. Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick. Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark. Sedvanlig hänsyn till skog och naturvårdsintressen.

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar

Liknande fastigheter