Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Virkesrik skogsfastighet 26 ha

Virkesrik byggnadsfri barrskogsfastighet i ett samlat skifte med hög andel avverkningsmogen barrskog på god bonitet. Virkesförrådet uppgår totalt till ca 5 895 m³sk varav ca 5 000 m³sk utgörs av avverkningsmogen barrskog. Boniteten är mycket god och ligger 9,1 m³sk/ha och markerna är delvis sluttande med rörligt markvatten ner mor Rudegyl. Bra terräng och goda korta drivningsförhållandena fram till bilväg. Jakt och fiskemöjligheter. Pris 3 825 000 kr eller bud

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
KARLSHAMN BÖKEMÅLABYGGET 1:3 och 1:6

Utgångspris

3 825 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-05-01, kl 15:00

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby
KARLSHAMN BÖKEMÅLABYGGET 1:3 och 1:6

Virkesrik skogsfastighet 26 ha

Virkesrik byggnadsfri barrskogsfastighet i ett samlat skifte med hög andel avverkningsmogen barrskog på god bonitet. Virkesförrådet uppgår totalt till ca 5 895 m³sk varav ca 5 000 m³sk utgörs av avverkningsmogen barrskog. Boniteten är mycket god och ligger 9,1 m³sk/ha och markerna är delvis sluttande med rörligt markvatten ner mor Rudegyl. Bra terräng och goda korta drivningsförhållandena fram till bilväg. Jakt och fiskemöjligheter. Pris 3 825 000 kr eller bud

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juli 2018 av Södra. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 25,4 ha med ett virkesförråd om 5 895 m³sk. Skogsmarken utgörs främst av avverkningsmogen barrskog av gran och tall. Bestånden är överlag välslutna och marken har en god bonitet på 9,1 m³sk/ha/år. Marken är delvis sluttande med rörligt markvatten och drivningsförhållandena är bra och korta. Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare genom kontakt via mail eller telefon. OBS: Vid bedömning av värdet av ungskog bör man beakta värdet i kr/ha samt bonitet.

Skogsvård

Återväxtplantering kommer ske i avdelningarna 17, 18, 21 och 22 av säljarna. Ris/grothögar inom fastighet är sålda och tillhör säljarna.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. Avdelning 1. Gränserna i planen har hämtats från Lantmäteriets digitaliserade Fastighetskarta. Denna karta är inte alltid helt korrekt. Så här skriver Lantmäteriet själva på sin hemsida: "Koordinaterna och de knivskarpa linjerna i den digitala fastighetskartan ger ett exakt intryck, men fastighetsgränserna visar inte alltid rätt och de är inte juridiskt gällande. Det innebär att du inte med självklarhet bör utgå från kartans gränser om du vill bygga, avverka skog eller göra andra åtgärder på en fastighet." "Enligt gällande lag är det gränsmärket på marken som gäller. Gränsmarkeringar på fastigheten bör ses över regelbundet och märkas ut med bestående markeringar.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen.

Fiske

Fiske ges möjlighet inom byn och i Rudegyl.

Fastighetsbildning

Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Forn- och kulturlämningar

Inom finns spår av kulturlämningar bl.a. av tjärränna samt av fornåker.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1000 kr

Övrig information

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby

Liknande fastigheter