Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Mark i Morup

Genom fastighetsreglering säljes nu obebyggd jordbruksmark med 30 ha åker och 6 ha skog intill Morup. För att förvärva denna krävs att köparen har egen mark i området.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
38,0 ha
Åkermark:
30,0 ha
Skogsmark:
6,0 ha
Mark:
2,0 ha
Fastighet:
FALKENBERG MORUP 8:47 mark
Ambergsgården 525
31190 Morup
Utgångspris

4 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-05-15, kl 02:00

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Kontakt

bild_Ulf
LRF Konsult Falkenberg
Torggatan 1
311 31 Falkenberg
FALKENBERG MORUP 8:47 mark

Mark i Morup

Genom fastighetsreglering säljes nu obebyggd jordbruksmark med 30 ha åker och 6 ha skog intill Morup. För att förvärva denna krävs att köparen har egen mark i området.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet enligt gul/grön markering på karta. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Jakt

Jakträtt ej upplåten.

Stödrätter

Stödrätter för den berörda arealen ingår i överlåtelsen.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper på skogsmarken.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inte några fornlämningar registrerade på arealen.

Åkerinformation

Övrig information

Kontakt

bild_Ulf
LRF Konsult Falkenberg
Torggatan 1
311 31 Falkenberg

Liknande fastigheter