Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet - Fröjel

Obebyggd skogsfastighet om totalt ca 18 ha belägen vid Hallgårds i Fröjel. Produktiv skogsmark med tallskog om 18,4 ha enligt ny skogsbruksplan från Mellanskog. Medelbonitet bedömd till 2,3 m³sk/ha och ett virkesförråd på omkring 2 100 m³sk, medelförråd om 113 m³sk/ha. I huvudsak äldre skog på mellan 120-140 år men det finns även en avdelning om 2,2 ha med ungskog på 25 år. För den som gillar skogspromenader finns det en stig som går igenom skogen. Jakträtten tillgänglig för köparen.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
18,0 ha
Skogsmark:
18,0 ha
Virkesförråd:
2 100 m³sk
Fastighet:
GOTLAND FRÖJEL HALLGÅRDS 1:4

Fröjel
Utgångspris

650 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Jacob
bild_Elin
LRF Konsult Visby
Söderväg 1 D
621 58 Visby
GOTLAND FRÖJEL HALLGÅRDS 1:4

Skogsfastighet - Fröjel

Obebyggd skogsfastighet om totalt ca 18 ha belägen vid Hallgårds i Fröjel. Produktiv skogsmark med tallskog om 18,4 ha enligt ny skogsbruksplan från Mellanskog. Medelbonitet bedömd till 2,3 m³sk/ha och ett virkesförråd på omkring 2 100 m³sk, medelförråd om 113 m³sk/ha. I huvudsak äldre skog på mellan 120-140 år men det finns även en avdelning om 2,2 ha med ungskog på 25 år. För den som gillar skogspromenader finns det en stig som går igenom skogen. Jakträtten tillgänglig för köparen.

Skogsuppgifter

Skogsmark om 18,4 ha enligt skogsbruksplan upprättad 2018-08-22 av Mellanskog. Medelbonitet på omkring 2,3 m³sk/ha. Virkesförrådet enligt skogsbruksplanen är bedömt till ca 2 088 m³sk vilket ger ett medelförråd om 113 m³sk/ha. 2,2 ha är mellan 20-29 år och 16,2 ha är +120 år, 100 % tallskog. Till skogen disponeras traktorväg.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den så kallade 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person, förutom för den som sedan minst ett år är folkbokförd inom området. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Förvärvstillstånd handläggs av Länsstyrelsen och fastighetsmäklaren hjälper till med ansökan. Ansökningsavgiften betalas av köparen. För enskild person är avgiften för närvarande 3700 kr.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av marken sker på egen hand med hänsyn till växande grödor. Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Väg

Fastigheten har servitut på att nyttja den samfällda skiftesväg, Fröjel S:40, som leder till fastighetens sydvästra hörn. Ägs av Fröjels tredje skifteslag.

Jakt

Jakträtten är disponibel för köparen från och med tillträdet på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person, förutom för den som sedan minst ett år är folkbokförd inom området. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Förvärvstillstånd handläggs av Länsstyrelsen och fastighetsmäklaren hjälper till med ansökan. Ansökningsavgiften betalas av köparen. För enskild person är avgiften för närvarande 3700 kr.

Forn- och kulturlämningar

Inga registrerade fornlämningar enligt fastighetsutdrag och "fornsök". För mera information titta gärna på Riksantikvarieämbetets hemsida "fornsök": http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok

Naturvärden

Fastigheten har inga registrerade nyckelbiotoper enligt skogsbruksplan från Mellanskog.

Kontakt

bild_Jacob
bild_Elin
LRF Konsult Visby
Söderväg 1 D
621 58 Visby

Liknande fastigheter