Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Mindre skogsgård i Östansjö, Lillhärdal!

Gård med boende, skog och inägomark belägen i Östansjö, strax utanför Lillhärdal. Enkelt och praktiskt boende i ett plan om 2 rok samt tillhörande gäststuga (friggebod) och förrådsbyggnader. Fastigheten som är belägen i mycket fin lantlig miljö angränsar till Orrmosjön som erbjuder möjlighet till fiske och bad. Total areal om ca 48 ha i ett skifte, varav ca 13 ha skog, 2,4 ha inägomark och 32 ha övrig mark. Egen jakt. Lämplig fastighet för permanentboende alt fritidsboende där naturen erbjuder goda möjligheter till rekreation i form av jakt och fiske i vacker lantlig miljö med relativ närhet till fjällen. Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett pris om 625 000 kr.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
48,7 ha
Skogsmark:
13,3 ha
Myr/kärr/mosse:
30,8 ha
Inägomark:
4,1 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Övrigmark:
0,4 ha
Virkesförråd:
582 m³sk
Boyta:
50 kvm
Fastighet:
HÄRJEDALEN LILLHÄRDALS-ÖSTANSJÖ 11:6
Östansjö 420
84080 Lillhärdal
Utgångspris

625 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Thomas
bild_Irene
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg
HÄRJEDALEN LILLHÄRDALS-ÖSTANSJÖ 11:6

Mindre skogsgård i Östansjö, Lillhärdal!

Gård med boende, skog och inägomark belägen i Östansjö, strax utanför Lillhärdal. Enkelt och praktiskt boende i ett plan om 2 rok samt tillhörande gäststuga (friggebod) och förrådsbyggnader. Fastigheten som är belägen i mycket fin lantlig miljö angränsar till Orrmosjön som erbjuder möjlighet till fiske och bad. Total areal om ca 48 ha i ett skifte, varav ca 13 ha skog, 2,4 ha inägomark och 32 ha övrig mark. Egen jakt. Lämplig fastighet för permanentboende alt fritidsboende där naturen erbjuder goda möjligheter till rekreation i form av jakt och fiske i vacker lantlig miljö med relativ närhet till fjällen. Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett pris om 625 000 kr.

Byggnader

Bostadshus

Bostadsbyggnad uppförd 1969 i ett plan på torpargrund. Plåttak och fönster av typ tvåglas isolerglas. Uppvärmning från luftvärmepump och direktverkande el. Inrett med 2 rok. Huset håller enklare standard och viss löpande renovering i form av värmesystem och fönster har utförts de sista åren. Boarea 50 m² och biarea 0 m², uppgifter enligt fastighetsregistret. Planlösning: Hall, kök med matplats, vardagsrum, sovrum, badrum och mindre tvättkammare. Uppvärmning: Luftvärmepump och direktverkande el. Vatten och avlopp -Vatten från bysamfällighet -Avlopp till trekammarbrunn Frågelistan De fel och eller brister som säljaren har angivit i frågelistan är att de har åtgärdat en rötskada på ena gaveln samt att snöröjare har tryckt till brokvisten. Driftskostnader totalt ca 15 000 kr. Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Friggebod

Uppfört i planktimmer på lösa plintar. Tak med takpapp. Fönster av typ kopplade tvåglas. Friggeboden är isolerad och nyttjas som gästboende.

Timmerlada

Uppförd i timmer med plåttak på gjuten grund. Nyttjas som förrådsutrymme.

Lador

Ytterligare timmerlador av olika skick och karaktär, som sedvanligt på denna typ av fastighet i området.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2018 av Mellanskog. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 13,3 ha med ett virkesförråd om 582 m3sk varav 405 m3sk är, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Jakt

Älgjakten arrenderas idag av jaktlag, i utbyte mot småviltjakt på en större areal. Denna överenskommelse är enbart muntlig och årlig, så en ny ägare får själv ansvara för hur denne vill bedriva sin jakt. Köparen övertar all till försäljningsobjektet hörande jakträtt from 2020-07-01, om ej något annat avtalas på kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Naturvärden

Det finns idag inga registrerade forn/kulturminnen, höga naturvärden och eller nyckelbiotoper på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 212150 kr

Kontakt

bild_Thomas
bild_Irene
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg

Liknande fastigheter