Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
33 ha i Sollebrunn-Borrås

Skog- och lantbruksfastighet i utkanten av samhället i Sollebrunn! Inga byggnader bara skog- och inägomarker. Fastigheten innehåller ca 3000 m3sk enligt nyligen gjord skogsbruksplan. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
32,8 ha
Skogsmark:
17,4 ha
Skogsimpediment:
1,5 ha
Åkermark:
13,8 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Virkesförråd:
3 027 m³sk
Fastighet:
ALINGSÅS BORRÅS 1:4 och BORRÅS 2:9
Sollebrunn-Borrås
Utgångspris

2 500 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2019-05-31, kl 17:00

Visning

Spekulanter och intressenter får på egen hand besiktiga objektet. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog. Den här fastigheten har den interaktiva Gårdskartan på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Kontakt

bild_Karl-Johan
LRF Konsult Vårgårda
Kungsgatan 50
447 30 Vårgårda
ALINGSÅS BORRÅS 1:4 och BORRÅS 2:9

33 ha i Sollebrunn-Borrås

Skog- och lantbruksfastighet i utkanten av samhället i Sollebrunn! Inga byggnader bara skog- och inägomarker. Fastigheten innehåller ca 3000 m3sk enligt nyligen gjord skogsbruksplan. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan som är genomförd med fältbesök under våren (mars) 2019 Skogsguiden Sverige AB. Fastigheten består av flera skiften. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken ca 17,4 ha med ett virkesförråd om ca 3000 m³sk, varav ca 1 250 m³sk är S2-skog. Medelbonitet uppgår till ca 5,3 m³sk per ha/år. Medeltalet för fastigheten är 174 m3sk/ha . Trädslagsblandning 45% tall, 22 % gran, 5 % ek, 20 % björk och 8 % övrigt löv. Markförhållanden är varierande med goda boniteter i gamla hagmarker som går över i magrare områden med hällmarker. Varierande terräng med genomkorsande basvägar. På fastigheten är 2 avdelningar avsatta för målklass NS (naturvård med skötsel) och 5 avdelningar avsatta för målklass K (produktionsområde med miljöhänsyn). Se vidare i bifogad skogsbruksplan. Spekulanter skall vara väl medvetna om att uppgifterna från skogsinventeringen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa.

Skogsvård

Enligt skogbruksplanen är det föreslaget röjning av 4,6 ha under planperioden (10 år).

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade, säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

Enligt skogsbruksplanen är 13,8 ha inägomark/åkermark. 12,0 ha är utarrenderat som sidoarrende och kan övertas av köpare som tidigast 1/1-2020. Åkermarks arealen är fördelad på 5 skiften med äldre dränering. Resterande areal är igenväxta/obrukade hagmarker/betesmarker.

Stödrätter

I överlåtelsen ingår 12,00 st stödrätter vilket motsvarade den angivna stödberättigande arealen. Stödrätterna överförs i god tid till nästa SAM 2020 ansökan.

Jakt

Enskild jakt inom fastigheterna. Jakträtten är upplåten muntligt per den 30 juni 2019 och övertas av köparen från och med den 1 juli 2019.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 973000 kr

Kontakt

bild_Karl-Johan
LRF Konsult Vårgårda
Kungsgatan 50
447 30 Vårgårda

Liknande fastigheter