VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsskifte vid Holssälen väster om Malung

Obebyggt skogsskifte om ca 39 ha belägen vid Holssälen väster om Malung. Den produktiva skogsmarksarealen är uppmätt till ca 36 ha med ett bedömt virkesförråd om ca 4 800 m³sk, varav 1 500 m³sk är avverkningsbart. Medelboniteten är beräknad till ca 4,1 m³sk/ha och år. Jakt inom Malungs västra viltvårdsområde som omfattar ca 36 000 ha. Kan enbart förvärvas genom fastighetsreglering då skiftet utgör del av fastighet och ej kan bilda egen fastighet.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
39,3 ha
Skogsmark:
36,6 ha
Skogsimpediment:
2,1 ha
Övrigmark:
0,6 ha
Virkesförråd:
4 800 m³sk
Fastighet:
Malung-Sälen Hole 15:1, del av

Utgångspris/ försäljningssätt

1 200 000 kr
Bud

Budgivning pågår

Högsta bud

1 200 000 kr

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Mora
Verkstadsvägen 6
792 32 Mora
Malung-Sälen Hole 15:1, del av

Skogsskifte vid Holssälen väster om Malung

Obebyggt skogsskifte om ca 39 ha belägen vid Holssälen väster om Malung. Den produktiva skogsmarksarealen är uppmätt till ca 36 ha med ett bedömt virkesförråd om ca 4 800 m³sk, varav 1 500 m³sk är avverkningsbart. Medelboniteten är beräknad till ca 4,1 m³sk/ha och år. Jakt inom Malungs västra viltvårdsområde som omfattar ca 36 000 ha. Kan enbart förvärvas genom fastighetsreglering då skiftet utgör del av fastighet och ej kan bilda egen fastighet.

Skogsuppgifter

På skiftet finns en skogsbruksplan upprättad december 2015 av Mellanskog. Enligt skogsbruksplanen är den totala arealen 39 ha, varav 36 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 800 m³sk, varav ca 1 500 m³sk i avverkningsbar ålder.

Fastighetsgränser

Skiftets gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsbruksplan

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga natur- eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på skiftet enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se. Skiftet angränsar mot en registrerad sumpskog längs med östra skiftesgränsen.

Jakt

Skiftet ligger inom Malungs Västra Viltvårdsområde som omfattar ca 36 000 ha som ingår i Malungs västra älgskötselområde.

Fiske

Fiske inom Malungs Fiskevårdsområdesförening. www.malungsfiskecenter.se/sv/page/115/Ovriga

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 kronor.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Vägbeskrivning

Från Malung kör ca 10 km norrut på västra sidan älven. Sväng vänster i Gärdås in på Petsjövägen och fortsätt ca 9 km. Sväng vänster och fortsätt ca 4 km och skiftet korsar vägen. Alt: Från Malung kör ca 11 km på E45 mot Värmland och sväng höger mot Holssälen. Fortsätt ca 2,5 km. Se översiktskarta för vidare lokalisering.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Mora
Verkstadsvägen 6
792 32 Mora

Liknande fastigheter