Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Obebyggd skogsfastighet bakom Åreskutan!

Obebyggd skogsfastighet naturskönt belägen angränsande till Kallsjön och med utsikt över Åreskutans baksida. Fastigheten är belägen i byn Vassnäs, ca 15 km nv om Kall, ca 35 km nv om Järpen. Total areal om 172 ha varav 144 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 16 840 m³sk med övervägande äldre volym. 12 042 m³sk är S2-skog. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag. Fastigheten med dess karaktär och belägenhet lämpar sig mycket väl såsom till rekreation i form av jakt, fiske och vandring samt även produktion med dess stora andel äldre skog. Fastigheten bör utifrån dess areal och åldersklassfördelning ses som en produktionsfastighet med goda rekreationsmöjligheter i form av jakt och fiske i vacker natur. Försäljningssätt: Skriftligt anbud LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg, alt thomas.persson@lrfkonsult.se tillhanda senast 2018-11-15.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
172,3 ha
Skogsmark:
144,0 ha
Myr/kärr/mosse:
27,2 ha
Väg och kraftledning:
0,8 ha
Vatten:
0,3 ha
Virkesförråd:
16 840 m³sk
Fastighet:
Åre Sölvsved 1:37, del av

83005 Järpen
Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-15

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg
Åre Sölvsved 1:37, del av

Obebyggd skogsfastighet bakom Åreskutan!

Obebyggd skogsfastighet naturskönt belägen angränsande till Kallsjön och med utsikt över Åreskutans baksida. Fastigheten är belägen i byn Vassnäs, ca 15 km nv om Kall, ca 35 km nv om Järpen. Total areal om 172 ha varav 144 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 16 840 m³sk med övervägande äldre volym. 12 042 m³sk är S2-skog. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag. Fastigheten med dess karaktär och belägenhet lämpar sig mycket väl såsom till rekreation i form av jakt, fiske och vandring samt även produktion med dess stora andel äldre skog. Fastigheten bör utifrån dess areal och åldersklassfördelning ses som en produktionsfastighet med goda rekreationsmöjligheter i form av jakt och fiske i vacker natur. Försäljningssätt: Skriftligt anbud LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg, alt thomas.persson@lrfkonsult.se tillhanda senast 2018-11-15.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad juni 2015 av Folke Lindblom, LRF Konsult, 070-319 35 01. Skogsbruksplanen har räknats upp med tillväxt till dags datum. Inga åtgärder har utförts på fastigheten sedan planens upprättande. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 144 ha med ett virkesförråd om 16 840 m³ sk varav 12 042 m³ sk är G2-, S1- och S2-skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns idag registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Fastigheten ingår för närvarande i Kallrör licensområde 04-04-023 som omfattar ca 3 900 ha och som i sin tur ingår i Åre-Kall älgskötselområde. Ny ägare får själv söka medlemskap i ev befintligt jaktlag/angränsande jaktlag alt registrera marken själv. Jakten är upplåten och övergår till köparen senast 2018-06-30.

Fiske

Ingen fiskerätt medföljer försäljningsobjektet.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt ansvar. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information. Vissa av bilderna i försäljningsmaterialet är ej tagna på fastigheten. ​

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatpersoner ej bosatt inom Åre kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Fastighetsbildning

Försäljningen avser del av fastigheten Åre Sölvsved 1:37. Det avsedda området kommer att avstyckas och bilda egen fastighet alt fastighetsregleras till av köparens tidigare ägd fastighet. Säljaren ansvarar för att ansökan om avstyckning inlämnas till Lantmäteriet och står kostnaden för densamma. Skulle en köpare välja att fastighetsreglera försäljningsobjektet till av denne tidigare ägd fastighet, står köparen kostnaden för fastighetsregleringen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen. För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 50000000 kr

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen längs vägs 336 ca 15 km nordväst om Kall, ca 35 km nordväst om Järpen. Se bifogat kartmaterial. Koordinater i RT90G X=7044543 Y=1377036

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg

Liknande fastigheter