VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsskifte i Strömsund

Skogsskifte beläget dryga milen nordost om Strömsund. Areal om totalt ca 155 ha, varav 76 ha skogsmark. Virkesförråd om ca 4 000 m³sk varav 1 000 m³sk är S1 och S2 skog. Jakt i Djupdalens jaktlag med en areal om ca 4 000 ha.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
154,5 ha
Skogsmark:
76,5 ha
Skogsimpediment:
74,4 ha
Inägomark:
2,2 ha
Väg och kraftledning:
0,8 ha
Övrigmark:
0,6 ha
Virkesförråd:
3 992 m³sk
Fastighet:
Strömsund Bredgård 5:2

Utgångspris

1 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Sofia
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Strömsund Bredgård 5:2

Skogsskifte i Strömsund

Skogsskifte beläget dryga milen nordost om Strömsund. Areal om totalt ca 155 ha, varav 76 ha skogsmark. Virkesförråd om ca 4 000 m³sk varav 1 000 m³sk är S1 och S2 skog. Jakt i Djupdalens jaktlag med en areal om ca 4 000 ha.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad april 2013 av Foran, den är sedan uppräknad 4 tillväxtsäsonger av LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 76,5 ha med ett virkesförråd om 3 992 m³sk varav 989 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Enligt skogsbruksplanen finns: Övriga skogsvårdsåtgärder så som röjning om 31,6 ha i avdelning 2, 4, 7, 8, och 20 under närmaste 10 års perioden. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Djupdalens jaktlag med en areal om ca 4 000 hektar. All till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen 1 juli 2018.

Fiske

Till Strömsund Bredgård 5:2 hör ingen fiskerätt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds Kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalas. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskilling erlagts i sin helhet.

Naturvärden

Det finns en registrerad fångstgrop på fastigheten. Inga nyckelbiotoper eller övriga områden med höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Se Sverige).

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett utgångspris av 1 000 000 kronor. Vid intresse från flera budgivare kommer försäljningen att slutföras genom budgivning. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen längs väg E45 ca 1 mil norr om Strömsund. Läget framgår vidare av bifogad översiktskarta i skala 1:100 000 samt skogsskartor i skala 1:10 000.

Kontakt

bild_Sofia
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund

Liknande fastigheter