VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsskifte norr om Strömsund med jaktstuga

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
123,8 ha
Skogsmark:
100,0 ha
Skogsimpediment:
23,4 ha
Väg och kraftledning:
0,4 ha
Virkesförråd:
8 636 m³sk
Fastighet:
Strömsund Grelsgård 3:20

Utgångspris/ försäljningssätt

2 300 000 kr
Öppen budgivning

Kontakt

bild_Sofia Sofia Palmkvist
Fastighetsmäklare
0670-61 47 75
072-733 79 03
sofia.palmkvist@lrfkonsult.se
bild_Bengt Bengt Wiklander
Assistent
070-6812372
bengt.wiklander@lrfkonsult.se
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Strömsund Grelsgård 3:20

Skogsskifte norr om Strömsund med jaktstuga

100 ha produktiv skogsmark i ett sammanhängande skifte, ca 4 km norr om Strömsunds samhälle. Virkesförråd om ca 8 600 m³sk, varav ca 5 800 m³sk utgörs av S1 och S2 skog. Stor andel äldre ungskogar och yngre gallringsskogar med hög tillväxt. Den totala arealen uppgår till 124 ha. På skiftet finns en strategiskt byggd jaktstuga och en manskapsbarack. Jakt i viltvårdsområde på en areal om 6 133 hektar, på älg, björn och småvilt. Till fastigheten hör fiske i Russfjärdens FVO, med möjlighet till fiske av bl.a. harr, öring, röding och sik.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2016 av Kalle Lennartsson, Högarna skog AB, sedan uppräknad två tillväxtsäsonger av LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 100 ha med ett virkesförråd om 8 636 m³sk varav 5 875 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns behov av röjning i avdelning 5 om totalt 2,6 ha. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Strömsund Grelsgård 3:20 ingår i Bredgård Västbygdens viltvårdsområde med en areal om 6 133 hektar. Det är ca 22-24 medlemmar i jaktlaget. Tidigare år har tilldelningen varit 9 vuxna och 7 kalvar. Småviltsjakten på fastigheten är upplåten på ett år i taget. All övrig jakt övergår till köparen den 1/7 2018.

Fiske

Till Strömsund Grelsgård 3:20 hör fiskerätt inom Russfjärdens FVO. Området förvaltas av Russfjärdens fvof. Reglerna för fiskerätten regleras i gällande stadgar.

Koja

Det finns en timrad koja på fastigheten i avdelning 8 enligt skogsbruksplanen. Kojan är oinredd men inrymmer en vedkamin. Tak av plåt.

Naturvärden

Det finns älgfångstgropar i avdelning 8 enligt säljaren. Det finns även ett registrerat Natura 2000-område.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalas. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskilling erlagts i sin helhet.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett utgångspris av 2 300 000 kronor. Vid intresse från flera budgivare kommer försäljningen att slutföras genom budgivning. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 128000 kr

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger naturnära och samtidigt bara 10 minuters bilväg från centrala Strömsund. Strömsunds kommun har ca 11 88 invånare varav 5 300 bor i Ströms församling. Centralorten Strömsund har ett framgångsrikt näringsliv och för närvarande en god arbetsmarknad. Området har stora naturvärden med tillgång till rekreation i skogar, fjäll och sjö.

Kommunikationer

Bil

Vägbeskrivning

Från Strömsund ta väg E45 norrut. För att nå fastighetens södra del kör ca 4 km och sväng sedan vänster, för den norra delen följ väg E45 6 km till. Läget framgår vidare av bifogad översiktskarta i skala 1:100 000 samt skogsskartor i skala 1:10 000.

HitCounter